Bul­lyin­gul, re­gle­men­tat prin le­ge

Femeia - - 30 DE ZILE -

Aso­ciația Pă­ri­nți­lor Isteți și Itsy Bit­sy FM au con­vins de­pu­tații să de­pu­nă în Par­la­ment do­uă pro­pu­neri le­gis­la­ti­ve ca­re au ca obi­ect mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Le­gii edu­cați­ei și Co­du­lui mun­cii, pen­tru a de­fini, a pre­ve­ni și a in­ter­zi­ce vi­o­le­nța psi­ho­lo­gi­că − bul­lyin­gul − în spați­i­le des­ti­na­te edu­cați­ei, for­mă­rii pro­fe­si­o­na­le și mun­cii. De ase­me­nea, mo­di­fi­ca­rea Le­gii edu­cați­ei pre­ve­de și po­si­bi­li­ta­tea ca aceia im­pli­cați în acți­uni de bul­lying, atât agre­so­rii, cât și vic­ti­me­le, să be­ne­fi­ci­e­ze de asis­te­nță și eva­lua­re psi­ho­lo­gi­că.

Bul­lyn­gul nu es­te de ne­gli­jat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.