PIETRE MICI, EFECTE MAXIME

Pa­va­je­le din pi­e­triș fin sau gro­si­er fac par­te din mul­te gră­dini, fi­ind in­dis­pen­sa­bi­le în ame­na­ja­rea alei­lor, lo­cu­ri­lor de re­la­xa­re și su­pra­fețe­lor li­be­re din ju­rul ca­sei

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ori­cum ar fi, mo­dern, cla­sic, ro­man­tic sau rus­tic, pi­e­trișul se po­tri­vește cu ori­ce stil de gră­di­nă! Aces­ta es­te, cu si­gu­ra­nță, unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re aces­te pi­e­tri­ce­le sunt foar­te îndră­gi­te de gră­di­na­rii ama­tori (lă­sând la o par­te fap­tul că acest tip de pa­vaj es­te foar­te ușor de îngri­jit). Ten­di­nța de a ame­na­ja su­pra­fețe pa­va­te cu pi­e­triș se ex­tin­de din­co­lo de gră­di­na din fața ca­sei. La fel de va­ria­tă ca for­ma și cu­lo­ri­le es­te și mo­da­li­ta­tea de a fo­lo­si pi­e­trișul în gră­di­nă: alei­le, trep­te­le, lo­cu­ri­le de re­la­xa­re, su­pra­fețe­le li­be­re din ju­rul ca­sei sau din ju­rul ia­zu­lui, toa­te pot fi pa­va­te cu pi­e­triș.

Ca­re sunt avan­ta­je­le pi­e­trișu­lui? Zo­ne­le mai mari par, da­to­ri­tă lui, mai

des­chi­se, mai na­tu­ra­le și mai puțin se­ve­re. Li­ni­i­le șer­pu­i­te din gră­di­nă se pot re­a­li­za foar­te ușor cu aju­to­rul aces­tui ma­te­rial. Su­pra­fața poa­te fi um­plu­tă cu plan­te­le do­ri­te și nu pa­re de­loc un corp străin. În plus, mo­di­fi­că­ri­le ul­te­ri­oa­re pre­su­pun mai puți­nă mun­că. Nu în ul­ti­mul rând, cos­tul es­te un ar­gu­ment pu­ter­nic când vi­ne vor­ba de pi­e­triș. Spe­cia­liștii fac de­o­se­bi­rea, în fun­cție de for­mă și di­men­si­uni, între pi­e­triș fin, me­diu, gro­si­er sau ni­sip. Pi­e­trișul cla­sic es­te spă­lat, pi­e­tri­ce­le­le sunt ro­tun­de și fă­ră co­lțuri și as­pec­tul ge­ne­ral atra­ge ime­diat pri­vi­ri­le în strat. Pi­e­trișul me­diu es­te zdro­bit și are co­lțuri as­cuți­te. Pe alei, pi­e­tri­ce­le­le nu alu­ne­că, ușu­rând ast­fel mer­sul. Da­că gra­nu­lația de­pășește 32 mm, vor­bim de pi­e­triș gro­si­er; ni­si­pul are o gra­nu­lație de sub 5 mm. Exis­tă di­fe­ri­te va­rian­te ale aces­tor ti­puri de pi­e­triș.

Cu­lo­ri­le di­fe­ri­te – ca­re se da­to­re­a­ză ti­pu­lui de pia­tră și lo­cu­lui de ori­gi­ne al ma­te­ria­lu­lui – dau naște­re unor ima­gini de an­sam­blu va­ria­te și atră­gă­toa­re. Pa­va­jul des­chis la culoare se po­tri­vește cu gră­di­ni­le ame­na­ja­te în stil mo­dern și cla­sic, iar pi­e­tri­ce­le­le de culoare crem sau ma­ro­nii au un aer na­tu­ral. Nua­nțe­le roși­e­ti­ce se fo­lo­sesc mai ales în gră­di­ni­le me­di­te­ra­ne­e­ne. Sunt po­si­bi­le di­fe­ri­te combinații cu da­le de pia­tră, pietre mari de di­fe­ri­te for­me și lemn. În fe­lul aces­ta veți crea în gră­di­nă punc­te de atra­cție ca­re du­re­a­ză tot anul și ca­re ra­fi­nea­ză aran­ja­men­te­le flo­ra­le, con­fe­rin­du-le stil și per­so­na­li­ta­te.

Apa și pi­e­tre­le se ar­mo­ni­ze­a­ză atât în na­tu­ră, cât și în gră­di­nă. Ba­zi­nul es­te pus în va­loa­re foar­te fru­mos de su­pra­fața ge­ne­roa­să de pi­e­triș cu in­su­le de plan­te și pietre mari

1 2

3

1 Pi­e­trișul și pi­e­tre­le de pa­vaj mari re­pre­zin­tă com­bi­nația ide­a­lă pen­tru pan­te­le ușoa­re. Pen­tru su­pra­fețe mici es­te in­di­cat și pi­e­trișul cu dia­me­tru mai ma­re.

2 Ale­ea din pi­e­triș fin înca­dra­tă de pietre de cal­car ne­fi­ni­sa­te are un farmec na­tu­ral. Pa­va­jul es­te plă­cut sub tăl­pi și pe aici se poa­te tre­ce și cu roa­ba.

3 Ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve, cum sunt Sti­pa te­nu­is­si­ma ‘Po­ny Tails’ și Ses­le­ria ca­e­ru­lea, ara­tă bi­ne ală­turi de pia­tra din ca­re iz­vo­răște apă și de pi­e­trișul fin, de mai mul­te cu­lori

1

1 Ca o in­su­lă ara­tă ron­dul din pietre cu­bi­ce ame­na­jat în mij­lo­cul unei su­pra­fețe pa­va­te cu scoici zdro­bi­te. Scoi­ci­le se gă­sesc în ma­ga­zi­ne de spe­cia­li­ta­te. Da­că nu căl­cați prea mult pe ele, vor ră­mâne atră­gă­toa­re o pe­ri­oa­dă înde­lun­ga­tă

2 Alei­le pa­va­te cu pi­e­triș gro­si­er des­chis la culoare și bârne de lemn ara­tă bi­ne în gră­di­ni­le de le­gu­me. Bârne­le de lemn ușu­re­a­ză mer­sul pe pi­e­triș. Se fi­xe­a­ză la o oa­re­ca­re înă­lți­me în sol, pen­tru a nu fi aco­pe­ri­te de pi­e­triș 2

3

3 Lo­cul de re­la­xa­re es­te pa­vat cu pi­e­triș fin și sta­bil. De jur împre­jur, și­na de me­tal îngro­pa­tă pe ju­mă­ta­te în sol de­li­mi­te­a­ză foar­te clar ga­zo­nul și stra­tu­ri­le din jur, ast­fel încât pi­e­trișul nu se ames­te­că în stra­turi

4-5 Spi­ra­la de mi­ro­de­nii es­te pa­va­tă cu ni­sip, ca­re aju­tă la bu­na dre­na­re a apei de ploaie. Plan­te­le me­di­te­ra­ne­e­ne au par­te ast­fel de con­diții op­ti­me. Jos, va­se­le din pia­tră sunt am­pla­sa­te pe o su­pra­față de pi­e­triș alb, ca­re le pu­ne în va­loa­re

4

5

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.