PLAN­TE MEDICINALE PEN­TRU STOMAC ȘI INTESTIN

Stre­sul sau ali­men­tația greși­tă dau pes­te cap di­ges­tia și cre­e­a­ză pro­ble­me. Es­te bi­ne însă că exis­tă le­a­curi na­tu­ra­le pen­tru ori­ce tul­bu­ra­re

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Când sto­ma­cul se sim­te greu și di­ges­tia nu mai fun­cți­o­nea­ză cum tre­bu­ie, ca­li­ta­tea vi­eții înce­pe să sca­dă. Dar exis­tă plan­te medicinale ca­re ame­li­o­re­a­ză ra­pid și blând toa­te tul­bu­ră­ri­le de di­ges­tie. Mul­te plan­te sunt foar­te in­di­ca­te și pen­tru a pre­ve­ni aces­te pro­ble­me.

Ta­ni­nu­ri­le au un efect de sti­mu­la­re a între­gu­lui tract di­ges­tiv. Ele sti­mu­le­a­ză sto­ma­cul, fi­ca­tul, bi­la și pan­cre­a­sul. Aces­tea pro­duc mai mult suc și en­zi­me ne­ce­sa­re pen­tru o me­ta­bo­li­za ali­men­te­le. Ele aju­tă și împo­tri­va sen­zați­ei de sați­e­ta­te, în ca­zul ba­lo­nă­ri­lor și pre­si­u­nii ne­plă­cu­te din ab­do­men și pot chiar să pre­vi­nă pro­du­cția în ex­ces de suc gas­tric, ca­re pro­voa­că ar­suri la stomac. Plan­te bo­ga­te în ta­ni­nuri sunt pă­pă­dia, sal­via, cur­cu­ma și an­ghi­na­rea.

Împo­tri­va cram­pe­lor du­re­roa­se din stomac sau din bur­tă acți­o­nea­ză ulei­u­ri­le ete­ri­ce ale men­tei. De­se­ori es­te de ajuns un ce­ai proas­păt pen­tru a ame­li­o­ra com­plet aces­te pro­ble­me. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru fe­ni­cul, ana­son și chi­men, ca­re acți­o­nea­ză ra­pid și efi­ci­ent împo­tri­va cram­pe­lor.

Ner­vo­zi­ta­tea sau mâncă­ru­ri­le stri­ca­te pro­voa­că de­se­ori dia­ree. În acest caz se re­co­man­dă un ce­ai re­a­li­zat din can­ti­tăți ega­le de sal­vie, mușețel, men­tă și cim­bru. Două lin­gu­rițe de ames­tec de plan­te se opă­resc cu 250 ml de apă clo­co­ti­tă și se la­să să stea 10 mi­nu­te. Ce­ai­ul se stre­coa­ră și se bea în înghiți­turi mici și fă­ră za­hăr.

Pen­tru o flo­ră in­tes­ti­na­lă să­nă­toa­să se re­co­man­dă to­pi­nam­bu­rul. Inu­li­na es­te ali­men­tul ide­al pen­tru nu­me­roa­se­le mi­croor­ga­nis­me fo­lo­si­toa­re din intestin, ca­re com­bat bac­te­ri­i­le pa­to­ge­ne. Inu­li­na sti­mu­le­a­ză di­ges­tia și pro­te­je­a­ză de con­sti­pație.

Co­lo­nul iri­ta­bil ca­re se ma­ni­fes­tă prin alter­na­rea con­sti­pați­ei cu dia­re­ea se cal­me­a­ză cu se­mi­nțe de in. Boa­be­le zdro­bi­te co­nțin mu­cus și ulei­uri cu efect cal­mant asu­pra mu­coa­se­lor iri­ta­te din intestin. În plus, se­mi­nțe­le de in re­gle­a­ză toa­tă di­ges­tia. Ră­dă­ci­na gal­be­nă de cur­cu­ma es­te și ea re­co­man­da­tă. Stu­dii re­cen­te au do­ve­dit efec­tul ei an­ti­in­fla­ma­tor asu­pra pe­reți­lor in­te­ri­ori ai in­tes­ti­nu­lui.

1

1 Lip­sa pof­tei de mânca­re se tra­te­a­ză cu ce­ai de pă­pă­die. Frun­ze­le ti­ne­re se con­su­mă în sa­la­te. 2 Ulei­u­ri­le ete­ri­ce din ana­son di­zol­vă cram­pe­le și ame­li­o­re­a­ză ba­lo­na­rea. Pen­tru ce­ai, se­mi­nțe­le se zdro­besc înain­te de in­fu­za­re.

3 Ta­ni­nu­ri­le din pe­lin sti­mu­le­a­ză bi­la și spri­ji­nă fun­cți­o­na­rea pan­cre­a­su­lui. 4 Me­ta­bo­lis­mul gră­si­mi­lor es­te sti­mu­lat de sub­sta­nțe­le din an­ghi­na­re. 5 Pen­tru o flo­ră in­tes­ti­na­lă să­nă­toa­să, con­su­mați to­pi­nam­bur, ca­re co­nți­ne inu­li­nă. 6 Cur­cu­ma sti­mu­le­a­ză pro­du­ce­rea su­cu­lui gas­tric și a bi­lei

4

3

6

2

5

Me­ri­tă să cul­ti­vați sal­vie în gră­di­nă. Es­te mi­nu­na­tă nu doar în mâncă­ruri, ci și sub for­mă de ce­ai ca­re cal­me­a­ză sto­ma­cul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.