Lo­curi bi­ne­fă­că­toa­re

De­vi­ne din ce în ce mai im­por­tant să ne de­co­nec­tăm și să ne li­niștim în lu­mea agi­ta­tă în ca­re trăim. Tran­sfor­mați gră­di­na într-o oa­ză bi­ne­fă­că­toa­re, pen­tru exer­ciții și me­di­tație în aer li­ber

Gradina Mea de Vis - - Extra: Wellness -

Timp de ju­mă­ta­te de oră ui­tați de mun­ci­le pe ca­re tre­bu­ie să le fa­ceți în gră­di­nă. Ofe­riți-vă o mi­că pau­ză, pu­neți te­le­fo­nul mo­bil de­o­par­te, așe­zați-vă la um­bră și dați-vă voie să sa­vu­rați gră­di­na cu toa­te si­mțu­ri­le des­chi­se. De multe ori, noi ne îndrep­tăm ate­nția spre lu­cruri tre­că­toa­re și ui­tăm să pri­vim na­tu­ra aflată sub na­sul nos­tru.

Însă de­co­nec­ta­rea este reușită doar într-un me­diu adec­vat. Ale­geți un co­lț li­niștit din gră­di­nă, un­de vă si­mțiți bi­ne și un­de vă pu­teți re­tra­ge fă­ră a fi de­ran­jați de ni­meni. În pa­gi­ni­le an­te­ri­oa­re ați vă­zut cum pu­teți ame­na­ja ace­as­tă nișă din gră­di­nă. Nu aveți ne­voie de multe lu­cruri pen­tru a ame­na­ja o ca­me­ră bin­fă­că­toa­re în aer li­ber. Cu­vântul ma­gic este „sim­pli­fi­ca­re“. Li­mi­tați-vă la for­me și struc­turi cla­re, ca­re cre­e­a­ză sen­zația de or­di­ne și li­niște. Re­nu­nțați la stra­tu­ri­le mul­ti­co­lo­re și prea bo­ga­te și plan­tați mai de­gra­bă spe­cii cu frun­ze de­co­ra­ti­ve, cum sunt cri­nii de toam­nă, Rod­ger­sia, lap­te­le-cu­cu­lui, hor­ten­sii, iar­bă de șoal­di­nă sau ane­mo­ne de toam­nă. Pen­tru fun­dal sau sub for­mă de gard viu plan­tați lemn-câi­nesc, ti­să sau car­pen.

Fo­lo­siți ma­te­ria­le na­tu­ra­le în oa­za bi­ne­fă­că­toa­re. Pi­e­tre­le ema­nă fo­rță și sta­bi­li­ta­te: tur­nu­lețe­le, pi­e­tre­le mari sau fi­gu­ri­ne­le ara­tă foar­te bi­ne. Apa este obli­ga­to­rie. Și nu ui­tați ce a spus Bud­dha: „Ia amin­te la me­lo­dia vi­eții, ca­re se au­de în ti­ne“.

Sta­tue­ta lui Bud­dha am­pla­sa­tă între cri­nii de toam­nă și bam­bu­sul ‘Gulf Stre­am’ ema­nă li­niște. Astfel de sculp­turi ori­en­ta­le con­fe­ră stra­tu­ri­lor un aer pașnic

11 Ele­men­tul apă tran­smi­te sen­zația de li­niște și fo­rță, iar lo­cu­ri­le de acest fel in­vi­tă la re­la­xa­re și odih­nă. Când pri­vim lu­ci­ul apei și fe­lul în ca­re se oglin­dește ce­rul în apă, si­mțim ime­diat cum înce­pem să ne re­la­xăm și să ne li­niștim. 2 În echi­li­bru: când avem echi­li­bru in­te­ri­or, acest lu­cru se ve­de și în afa­ră. Tur­nu­lețe­le de pi­e­tre din gră­di­nă sim­bo­li­ze­a­ză acest echi­li­bru. Ați încer­cat vre­o­da­tă să con­stru­iți un astfel de turn? Aveți ne­voie de pi­e­tre de râu pla­te, de un sol plat și de mul­tă răb­da­re

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.