Ther­me lan­se­a­ză 3 noi par­curi na­tu­ra­le uni­ce în Eu­ro­pa

Echi­li­bru ori­en­tal ș i lin i ș te pri­mor­dia­lă, la doar 10 mi­nu­te de agi­ta ț ia ora ș ului

Gradina Mea de Vis - - Extra: Wellness -

Ther­me Bu­cu­rești, cel mai ma­re cen­tru de re­la­xa­re, dis­tra­cție și wel­lness din Eu­ro­pa, con­stru­it gre­en­fi­eld, inau­gu­re­a­ză lu­na ace­as­ta do­uă par­curi ur­ba­ne te­ma­ti­ce. Con­ti­nuă proi­ec­tul de ex­tin­de­re și înver­zi­re a com­ple­xu­lui, cu pes­te 10.000 mp de spațiu ver­de unic prin con­cept, exe­cuție și at­mos­fe­ra cre­a­tă și pes­te 20.000 de plan­te pe­re­ne și ar­bori.

Par­cu­ri­le ur­me­a­ză să fie lan­sa­te în mai multe eta­pe, do­uă din­tre ele în lu­na au­gust și un al trei­lea până la sfârși­tul aces­tui an. Toa­te ce­le trei par­curi au fost proi­ec­ta­te de Sic­co de Bo­er, ar­hi­tect olan­dez, unul din­tre cei mai apre­ciați de­sig­neri de par­curi-con­cept la ni­vel in­ter­nați­o­nal.

Par­cul Feng Shui este un ade­vă­rat spec­ta­col de ve­ge­tație și ar­hi­tec­tu­ră, cu pes­te 120 de spe­cii de plan­te pe­re­ne și 40 de spe­cii de co­paci, aco­pe­rind o su­pra­față de 4.900 de mp. Ce­le opt gră­dini din ca­drul par­cu­lui sim­bo­li­ze­a­ză ele­men­te­le echi­li­bru­lui pri­mor­dial dis­pu­se con­form le­gi­lor stră­ve­chi ale ar­mo­ni­ei din­tre om și na­tu­ră.

Par­cul Pan­gea este un puz­zle imens de ve­ge­tație, întins pe 3.800 mp, într-o at­mos­fe­ră ca­re re­dă li­niștea pri­mor­dia­lă, înain­te ca Pă­mântul să ara­te așa cum îl știm azi. Prin­tre ar­bo­rii-ve­de­tă ai aces­tui parc se nu­mă­ră mes­te­a­că­nul ne­gru (Be­tu­la Ni­gra), con­si­de­rat po­mul vi­eții la germani, ce­lți și scan­di­na­vi, Gin­kgo bi­lo­ba, nu­cul ja­po­nez, des­cris în că­rți­le de me­di­ci­nă chi­ne­ză încă de acum mii de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.