CRESCITA MIRACOLOSA ORCHIDEE ÎN PI­CĂ­TURI

SU­PLI­MENT UNI­VER­SAL SIN­GUR, UTI­LI­ZAT PEN­TRU TOA­TE TIPURILE DE OR­HI­DEE, CU FACTORUL UNIC RAM

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

CRESCITA MIRACOLOSA OR­HI­DEE ÎN PI­CĂ­TURI este re­vo­luți­o­nar, are gri­jă de plan­te­le ta­le din ghi­ve­ce, atunci când nu ai po­si­bi­li­ta­tea de a le ur­mări în mod con­stant. Fo­lo­si­rea este foar­te sim­plă: întoar­ceți fla­co­nul cu ca­pul în jos și in­tro­du­ceți-l în pă­mânt. Eli­be­ra­rea trep­ta­tă a să­ru­ri­lor mi­ne­ra­le va ga­ran­ta plan­tei, timp de do­uă săp­tă­mâni, toa­te ele­men­te­le ne­ce­sa­re pen­tru o crește­re ro­bus­tă și lu­xu­rian­tă.

For­mu­la cu să­ruri mi­ne­ra­le și îmbo­găți­tă cu factorul RAM ex­clu­siv (re­gu­la­tor și ac­ti­va­tor me­ta­bo­lic) este ca­pa­bi­lă să su­sți­nă plan­te­le în tim­pul crește­rii și să le întă­re­as­că apă­ra­rea în mod na­tu­ral. Fo­lo­si­tă în mod re­gu­lat, so­luția fa­ce plan­te­le mai pu­ter­ni­ce și mai re­zis­ten­te, fa­vo­ri­zând crește­rea frun­ze­lor și re­col­te­le bo­ga­te.

Factorul RAM, pre­zent în toa­te sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve ale li­ni­ei CRESCITA MIRACOLOSA, re­zul­ta­tul cer­ce­tă­rii di­rec­te pen­tru să­nă­ta­tea și bu­năs­ta­rea plan­te­lor, op­ti­mi­ze­a­ză asi­mi­la­rea nu­tri­e­nți­lor și fun­cți­i­le vi­ta­le ale plan­te­lor, în ar­mo­nie per­fec­tă cu ci­clul lor bi­o­lo­gic. Plan­te­le de­vin nu nu­mai mai fru­moa­se, dar și mai să­nă­toa­se și mai re­zis­ten­te.

Pa­che­tul co­nți­ne 5 fla­coa­ne de 35 ml. Du­pă in­tro­du­ce­rea în pă­mânt, fla­co­nul eli­be­re­a­ză încet co­nți­nu­tul său timp de apro­xi­ma­tiv 15 zi­le.

Eva­cua­rea pro­gre­si­vă a aces­tu­ia este ve­ri­fi­ca­tă cu ușu­ri­nță da­to­ri­tă pe­reți­lor tran­spa­re­nți, per­mițând înlo­cu­i­rea în timp util, oda­tă ter­mi­nat fla­co­nul. Pen­tru un re­zul­tat op­tim, este re­co­man­da­bil să fo­lo­siți pro­du­sul în mod re­gu­lat. Preț: 15 lei/cu­tie, 5 fla­coa­ne de 35 ml www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.