GAL­BEN SO­LAR, CU­LOA­REA VE­RII

Gal­be­nul, cu­loa­rea soa­re­lui și a ve­se­li­ei, cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră de bu­nă dis­po­ziție pe te­ra­să și în gră­dini. Va­ri­e­ta­tea de nua­nțe de gal­ben este ulu­i­toa­re și se asor­te­a­ză per­fect cu alb și ver­de

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ten­di­nțe­le din mo­da aces­tui an sunt cla­re: gal­be­nul este una din­tre cu­lo­ri­le ce­le mai pur­ta­te în ace­as­tă va­ră. Multe re­vis­te de fe­mei ofe­ră o mu­lți­me de sfa­turi des­pre cum să in­tro­du­ceți în gar­de­ro­bă pi­e­se în nua­nțe de gal­ben. Ten­di­nțe­le din gră­di­nă le oglin­desc pe ce­le ves­ti­men­ta­re: gal­be­nul so­lar nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din stra­turi. Dar ca și în ca­zul hai­ne­lor, și în gră­di­nă cu­loa­rea se poa­te do­ve­di une­ori greu de com­bi­nat. To­tuși, ar­hi­te­cții pei­sa­giști se întrec să do­ve­de­as­că fap­tul că ace­as­ta este o pre­ju­de­ca­tă. În fond, lu­mea plan­te­lor ofe­ră o mu­lți­me de exem­ple în ca­re na­tu­ra îmbi­nă în mod ar­mo­ni­os nua­nțe­le de gal­ben.

Pa­le­ta de ru­ji (Rud­bec­kia, Echi­na­cea), floa­rea-soa­re­lui de­co­ra­ti­vă (He­lian­thus) și ochi­ul-fe­tei (Co­re­op­sis) im­pre­si­o­nea­ză prin va­ri­e­ta­tea imen­să de nua­nțe de lă­mâie, crem, va­ni­lie și po­rumb. O so­luție sim­plă și învi­o­ră­toa­re pen­tru toa­te nua­nțe­le de gal­ben este să le com­bi­nați cu alb, de exem­plu cu flox ca­re înflo­rește târziu (Phlox am­pli­fo­lia), cu Achil­lea ptar­mi­ca sau cu da­lii al­be. Co­mo­ri­le flo­ra­le cu mij­loc gal­ben, cum sunt tu­fe­le de tran­da­firi ‘Ster­nen­flor’, ara­tă bi­ne în lo­curi înso­ri­te ală­turi de alte tu­fe cu flori gal­be­ne. Ală­turi de flori vi­o­le­te ia naște­re un con­trast in­te­re­sant, ca­re este ar­mo­ni­os mai ales atunci când gal­be­nul și vi­o­le­tul sunt fie în nua­nțe des­chi­se, fie în nua­nțe închi­se.

O po­si­bi­li­ta­te de a in­te­gra în mod ele­gant flo­ri­le gal­be­ne în aran­ja­men­te este re­pre­zen­ta­tă de com­bi­nați­i­le de He­li­chry­sum, San­to­li­na și ro­ma­niță. Toa­te fac flori în di­fe­ri­te nua­nțe de gal­ben și au frun­ze gri-ar­gin­tii. Da­că do­riți să cre­ați aran­ja­men­te ele­gan­te în strat, atunci com­bi­nați flo­ri­le gal­be­ne cu frun­zișul ar­gin­tiu. Spe­cii per­fec­te ca par­te­neri sunt, de exem­plu, pe­li­nul (frun­ze­le au un mi­ros plă­cut), scai­e­te­le no­bil (Eryn­gi­um gi­gan­teum), Pe­rov­skia, sal­via sau le­vă­nți­ca.

Frun­ze­le întu­ne­ca­te pun în va­loa­re flo­ri­le gal­be­ne. În toi­ul ve­rii, frun­zișul gri sau ar­gin­tiu cre­e­a­ză o le­gă­tu­ră între flo­ri­le gal­be­ne și ver­de­le de sma­rald al ier­bii

2

3

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.