IDILĂ SCANDINAVĂ

Po­vești­le din Nor­dul înde­păr­tat au fer­me­cat mu­lți co­pii. Însă far­me­cul ne­o­bișnu­it al Scan­di­na­vi­ei poa­te să îmbo­gățe­as­că acum mul­te gră­dini de la noi, ca­re ca­pă­tă ast­fel un aer de basm

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

De-a lun­gul gar­du­lui alb de scânduri, lângă ale­ea de pi­e­triș, înflo­resc mușețel, ro­ma­niță și al­băs­tre­le, iar pe preșul cu dun­gi roșii și al­be din fața ca­sei stă întin­să o pi­si­că ce se bu­cu­ră de soa­re­le de toam­nă. Toa­tă grădina mi­roa­se a iar­bă proas­păt co­si­tă. Lu­mea sue­de­ză cu­nos­cu­tă din po­vești­le din co­pi­lă­rie poa­te prin­de viață acum și în gră­di­ni­le noas­tre. Tre­bu­ie doar să fim ate­nți la câte­va de­ta­lii ese­nția­le.

Aran­ja­men­te­le în stil rus­tic sunt foar­te îndră­gi­te în Ro­mânia, dar acum vă pro­pu­nem idei din Scan­di­na­via: cu­lori mai proas­pe­te, mai mul­tă le­je­ri­ta­te, mai mul­tă va­riație. În lo­cul că­ră­ri­lor pa­va­te cu scoa­rță mă­ci­na­tă, re­par­ti­zați pe alei pi­e­triș des­chis la cu­loa­re, mai lu­mi­nos, iar în lo­cul pe­reți­lor pro­tec­tori cu as­pect na­tu­ral, vop­siți pa­ra­va­ne­le din lemn în cu­lori des­chi­se, pre­cum gal­ben so­lar sau al­bas­tru-des­chis. Scându­ri­le gar­du­lui pot fi vop­si­te în mai mul­te cu­lori, dar es­te im­por­tant să ale­geți nua­nțe asor­ta­te. Roa­ba pli­nă de mușca­te fa­ce loc va­se­lor din email în ca­re cresc năs­tu­rei cu flori

al­be, iar în bar­ca din lemn pu­teți se­mă­na o ade­vă­ra­tă pa­jiște de flori. Spe­ri­e­toa­rea de ci­ori din stra­tul de le­gu­me va fi înlo­cu­i­tă cu o găi­nă, un co­coș și pui din ce­ra­mi­că sau din fi­er, cu as­pect ru­gi­nit. Plan­te­le sunt ce­le din gră­di­ni­le na­tu­ra­le: pri­ma ale­ge­re o re­pre­zin­tă tu­fe­le săl­ba­ti­ce, iar în stra­turi înflo­resc nu spe­cii cu flori mari, pre­cum ne­mțișo­rul și flo­xul, ci clo­poței, in, sal­vie, mușețel și ro­ma­niță. Flo­ri­le mici con­fe­ră aran­ja­men­te­lor un aer rus­tic in­con­fun­da­bil și ire­zis­ti­bil.

Că­suța din gră­di­nă cu obloa­ne al­be și pe­reți roșii nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din grădina scandinavă. Nua­nța ca­rac­te­ris­ti­că de roșu a luat naște­re în se­co­lul al XVI-lea, ca pro­dus se­cun­dar în tim­pul ex­ploa­tă­ri­lor mi­ne­lor de cu­pru din lo­ca­li­ta­tea sue­de­ză Fa­lun. De atunci es­te o ca­rac­te­ris­ti­că de ța­ră. Se­ri­le ră­co­roa­se de toam­nă pot fi pe­tre­cu­te pe te­ra­să, la adă­pos­tul unor pă­turi groa­se și moi.

Bu­cu­rați-vă de va­ră și mer­geți des­cu­lți prin gră­di­nă ori de câte ori aveți oca­zia! În Sue­dia, cârdul de gâște înlo­cu­i­ește de­se­ori câi­nii de pa­ză. Dar aces­te pă­sări gă­lă­gi­oa­se sunt îndră­gi­te și la noi în ța­ră, așa că ae­rul sue­dez ia naște­re cât ai cli­pi

Nua­nțe­le des­chi­se sunt pre­fe­ra­te de scan­di­na­vi. Gal­be­nul-des­chis al că­suței se po­tri­vește per­fect cu flo­ri­le roz ale hor­ten­si­ei bo­ga­te. Albul mer­ge întot­de­au­na: scau­nul din lemn, ușa, fron­to­nul și se­tul de căni de email con­fe­ră lo­cu­lui un as­pect plă­cut. Mi­cul fe­li­nar vop­sit în alb es­te foar­te util noap­tea. Ală­turi se află o tă­bliță pe ca­re pu­teți no­ta tot ce aveți de fă­cut în fi­e­ca­re zi

Scău­ne­lul ve­chi din lemn poa­te fi re­fo­lo­sit ca mă­suță de gră­di­nă sau su­port pen­tru va­se­le cu fruc­te. Nu arun­cați lu­cru­ri­le ve­chi! Scan­di­na­vii sunt ma­eștri în re­con­diți­o­na­re și re­fo­lo­si­re

Că­suțe­le de gră­di­nă sue­de­ze (fo­to­gra­fia de sus) au de­se­ori un as­pect de va­gon. Ele pot fi mo­bi­le, așa că se pot mu­ta ori­un­de în spați­ul ver­de, la um­bră sau la soa­re. Frumos ame­na­ja­te, pot fi fo­lo­si­te ca o ca­me­ră su­pli­men­ta­ră în tim­pul ano­tim­pu­lui cald. Aran­ja­men­tul din jur nu es­te greu de re­a­li­zat: cu mici ex­ce­pții, tre­bu­ie doar să lă­sați na­tu­ra să-și ur­me­ze cur­sul și în scurt timp veți avea par­te de o zo­nă săl­bă­ti­ci­tă, per­fec­tă pen­tru du­pă-ami­e­zi­le de sfârșit de va­ră

Le­a­gă­nul va fi cu si­gu­ra­nță apre­ciat de co­pii! Fie că es­te doar de de­cor, fie că es­te su­fi­ci­ent de sta­bil pen­tru a le­gă­na un co­pil, obi­ec­tul din ră­chi­tă împle­ti­tă și atârnat de fu­nii lun­gi atra­ge ime­diat pri­vi­ri­le. Pe­re­te­le alb are în mij­loc o fe­re­as­tră ca­re se des­chi­de spre stra­tul îngust, plin de maci și plan­te cu frun­ze de­co­ra­ti­ve. Chiar și în cel mai mic spațiu pu­teți ame­na­ja un ast­fel de de­cor sue­dez

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.