BUCURIILE TOAMNEI

Ulti­me­le zi­le cal­de ale anu­lui me­ri­tă pe­tre­cu­te în aer li­ber, pe te­ra­să, în mij­lo­cul plan­te­lor în cu­lori stră­lu­ci­toa­re, de o fru­mu­sețe ine­ga­la­bi­lă. Toam­na ne răs­față cu un soa­re blând, iar spați­ul din ju­rul ca­sei es­te lo­cul ide­al pen­tru re­la­xa­re

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Atre­cut vre­mea când în sep­tem­brie toa­tă lu­mea înce­pea să strângă plan­te­le de pe bal­con și te­ra­să pen­tru a le du­ce în lo­cu­ri­le de ier­nat. Zi­le cal­de și plă­cu­te exis­tă acum până târziu în oc­tom­brie, iar pri­mul ger se la­să aștep­tat une­ori chiar și până în noi­em­brie sau de­cem­brie, în re­gi­u­ni­le su­di­ce.

Fo­lo­siți ace­as­tă pe­ri­oa­dă și bu­cu­rați-vă de ea: în stra­tu­ri­le de pe te­ra­să pu­teți ad­mi­ra acum tu­fe înal­te și ier­buri de­co­ra­ti­ve, cum sunt tres­tia de Chi­na, ochi­ul-bo­u­lui, da­lii și iar­bă de șoal­di­nă. În gră­di­nă s-au copt mă­ceșe­le și alte fruc­te săl­ba­ti­ce, ca­re de­co­re­a­ză ar­buștii cu nua­nțe­le de roșu aprins. Co­pa­cii ca­re se îmbra­că în to­nu­ri­le cal­de de gal­ben, por­to­ca­liu și roșu aduc și ei cu­loa­re în gră­di­nă.

În pe­pi­ni­e­re exis­tă o pa­le­tă uriașă de va­se și ghi­ve­ce. Var­za de­co­ra­ti­vă, cri­zan­te­me­le și ochi­ul-bo­u­lui ara­tă bi­ne ca plan­te so­li­ta­re, dar pot fi aran­ja­te și în gru­puri mai mari, în ghi­ve­ce ge­ne­roa­se. În afa­ră de su­por­tu­ri­le pen­tru ghi­ve­ce, pu­teți fo­lo­si și lă­dițe, coșuri sau că­dițe. Tul­pi­ni­le de­li­ca­te ale unor ier­buri pre­cum ro­go­zul sau Pen­ni­se­tum com­ple­te­a­ză per­fect aran­ja­men­te­le de toam­nă. Clo­poțeii pur­pu­rii (Heu­che­ra) sunt per­fe­cți pen­tru a um­ple even­tua­le­le go­luri cu frun­ze­le lor atră­gă­toa­re. Aces­te tu­fe in­te­re­san­te nu-și pi­erd frun­ze­le în tim­pul ier­nii și de ace­ea ara­tă bi­ne tot anul. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru alte fru­mu­seți ro­bus­te, cum sunt ie­de­ra sau di­fe­ri­te­le soi­uri de iar­bă-nea­gră, ca­re se gă­sesc acum de vânza­re nu nu­mai în pe­pi­ni­e­re, ci și în flo­ră­rii.

Ar­buștii pi­tici ca­re fac fruc­te, cum es­te mir­tul de ghi­veci, sunt foar­te in­di­cați pen­tru fi­na­lul se­zo­nu­lui pe te­ra­să. Mir­tul ara­tă cel mai bi­ne plan­tat sin­gur într-un ghi­veci, cu un su­port asor­tat. De ase­me­nea, mai pu­teți cu­le­ge de­li­ca­te­se: ar­deii, roși­i­le și plan­te­le aro­ma­ti­ce înma­ga­zi­nea­ză încă aro­ma soa­re­lui târziu. Grădina are par­te acum de de­co­rați­uni spe­cia­le: flo­ri­le lam­pi­on, mă­ceșe­le, flo­ri­le ofi­li­te ale hor­ten­si­i­lor, tăr­tă­cuțe­le co­lo­ra­te, cas­ta­ne­le și ghin­de­le ser­vesc pen­tru a crea aran­ja­men­te de efect. Ma­sa de pe te­ra­să ca­pă­tă un aer fes­tiv da­to­ri­tă aces­tor in­gre­di­en­te ca­re com­ple­te­a­ză bu­che­te­le de flori de toam­nă. În fe­lul aces­ta pu­teți pre­lun­gi foar­te mult se­zo­nul de gră­di­nă­rit, căci toam­na încântă nu doar cu roa­de­le ei, ci și da­to­ri­tă cu­lo­ri­lor uni­ce.

Ma­sa de pe te­ra­să găz­du­i­ește un an­sam­blu for­mat din va­se cu iar­bă-nea­gră și iar­bă de șoal­di­nă, fruc­te de toam­nă, ci­cla­me și un fe­li­nar ca­re pu­ne to­tul în lu­mi­na po­tri­vi­tă

1 Gru­pul ar­mo­ni­os for­mat din două exem­pla­re de iar­bă-nea­gră și o var­ză, de­co­rat cu mă­ceșe și alte fruc­te săl­ba­ti­ce roșii, pu­ne în va­loa­re ori­ce mă­suță de bal­con sau te­ra­să. Aran­ja­men­tul du­re­a­ză mult timp. 2 Ca o moa­ră de vânt roșie ara­tă da­lia ‘Ma­rie Schnugg’. Va­ri­e­ta­tea in­cre­di­bi­lă a da­li­i­lor per­mi­te cre­a­rea ce­lor mai di­ver­se aran­ja­men­te pe te­ra­să. 3 Ge­nția­na de toam­nă (Gen­tia­na si­noor­na­ta) fa­ce flori de un al­bas­tru azu­riu. Tu­fa pi­ti­că se sim­te bi­ne atât în strat, cât și în ghi­veci, dar are ne­voie de un pă­mânt ușor acid, de mlaști­nă. 4 Prid­vo­rul ge­ne­ros um­brit de o viță-de-vie roșie ofe­ră spațiu pen­tru un loc de re­la­xa­re cu ma­să și scau­ne, dar și pen­tru coșu­ri­le cu fruc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.