SALATE CO­LO­RA­TE PEN­TRU RECOLTE TÂRZII

Da­că se­mă­nați în eta­pe, veți cu­le­ge sa­la­tă proas­pă­tă mul­te săp­tă­mâni la rând. În plus, veți ga­ran­ta va­ri­e­ta­tea și veți sa­vu­ra frun­ze de­li­ci­oa­se mult timp!

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Du­pă mo­dul de cul­ti­va­re și fă­ră a lua în con­si­de­ra­re apar­te­ne­nța fa­mi­lia­lă, sa­la­ta de gră­di­nă poa­te fi împă­rți­tă în două gru­pe: va­ri­e­tăți ca­re fac că­pățâni mai fer­me sau mai le­je­re și soi­uri ca­re dez­vol­tă doar ro­ze­te le­je­re sau frun­ze in­di­vi­dua­le.

Că­pățâni­le de sa­la­tă sunt foar­te îndră­gi­te chiar și toam­na. Soi­u­ri­le mai noi nu se pot cul­ti­va târziu, dar da­că veți stu­dia puțin ve­chi­le că­rți de gră­di­nă­rit, veți ve­dea că ier­na­rea în aer li­ber are o tra­diție înde­lun­ga­tă în Eu­ro­pa. ‘Win­ter But­ter­kopf’ sau ‘Win­ter­ma­rie’ nu au ne­voie de se­ră, iar ‘Mai­könig’ și ‘Hu­mil’ sunt ui­mi­tor de re­zis­ten­te la frig. Se se­a­mă­nă cel mai târziu în sep­tem­brie în ghi­ve­ce mici, apoi ră­sa­du­ri­le se plan­te­a­ză du­pă 4-6 săp­tă­mâni în alt loc din gră­di­nă. Re­gu­la con­form că­reia frun­ze­le de sa­la­tă tre­bu­ie să flu­tu­re în vânt ar tre­bui ig­no­ra­tă, pen­tru că nu are de fapt ni­cio va­loa­re. Es­te mai bi­ne chiar să plan­tați sa­la­ta ce­va mai adânc de­cât de obi­cei, alt­fel apa­re pe­ri­co­lul ca plan­te­le să înghețe pe timp de ger. În fun­cție de ter­me­nul de se­mă­na­re și de soi, toam­na târziu pu­teți cu­le­ge câte­va că­pățâni, iar pe ce­le­lal­te le lă­sați să cre­as­că în con­ti­nua­re, pen­tru a vă pu­tea bu­cu­ra din mar­tie de­ja de frun­ze proas­pe­te.

Andi­ve­le sunt re­zis­ten­te la ger doar în anu­mi­te con­diții, dar plan­te­le ca­re cresc în stra­tul tim­pu­riu sau sub fo­lie, cum es­te soi­ul ‘Bu­bi­kopf 2’, pot su­pra­vi­ețui fă­ră pro­ble­me câtor­va no­pți de ger. Andi­ve­le se cul­ti­vă doar în anu­mi­te lo­curi de la noi din ța­ră, dar une­le soi­uri, cum es­te ‘Red Rib’ , cresc la fel de re­pe­de ca sa­la­ta și ofe­ră frun­ze pli­ne de vi­ta­mi­ne du­pă doar câte­va săp­tă­mâni. Soi­ul ‘Zuc­che­ri­na di Tri­es­te’ are un nu­me înșe­lă­tor, căci frun­ze­le nu sunt de­loc dulci: ta­ni­nu­ri­le să­nă­toa­se sunt ca­rac­te­ris­ti­ca tu­tu­ror va­ri­e­tăți­lor de an­di­ve. Că­pățâni­le co­ni­ce ale sa­la­te­lor cum es­te ‘Pan di Zuc­che­ro’ au frun­ze fra­ge­de, dar fă­ră ni­ci­un pic de dul­ce­ață. Gus­tul es­te proas­păt și ușor amă­rui.

În ca­zul sa­la­tei Ba­by Le­af, pu­teți ale­ge între mai mul­te va­rian­te: ames­te­cu­ri­le blânde con­stau din salate cu frun­ze ver­zi sau roșii, dar da­că în pun­guțe se află și câte­va se­mi­nțe de ru­co­la, în joc in­tră și no­te gus­ta­ti­ve mai pi­can­te. Var­za asiatică Mi­zu­na sau va­ri­e­ta­tea cu frun­ze roșii ‘Red Giant’ im­pre­si­o­nea­ză, în fun­cție de soi și mo­men­tul cu­le­su­lui, prin­tr-o iuțe­a­lă ușoa­ră sau prin­tr-un gust pi­cant, da­to­rat ulei­u­ri­lor ese­nția­le. O no­u­ta­te es­te sfe­cla roșie ‘Char­lie’, ca­re se cul­ti­vă ca sa­la­te­le Ba­by Le­af. Însă gră­di­na­rii in­ven­ti­vi pot fo­lo­si și sfe­clă roșie ‘Vul­kan’ sau ‘Feu­rio’, pe ca­re o se­a­mă­nă foar­te înghe­su­it, obți­nând ast­fel frun­ze proas­pe­te și noi tot tim­pul.

Salate mix­te di­rect din strat: ames­te­cu­ri­le de se­mi­nțe sunt foar­te îndră­gi­te în ul­ti­ma vre­me de gră­di­nari. Se­mă­nă­tu­ri­le de la fi­nal de va­ră ger­mi­nea­ză ra­pid și pot fi cu­le­se du­pă 3-4 săp­tă­mâni

33 Că­pățâni­le de sa­la­tă cum es­te ‘Gol­dfo­rel­le’ im­pre­si­o­nea­ză prin frun­ze­le pă­ta­te cu roșu. Pai­e­le pro­te­je­a­ză plan­te­le târzii de pă­mântul înghețat.

22 Ru­co­la are și va­ri­e­tăți cu gust blând. Cum frun­ze­le ca­re cresc con­ti­nuu sunt de mul­te ori tari și pot avea un gust iu­te sau amar, du­pă a do­ua tăi­e­re tre­bu­ie să se­mă­nați din nou ru­co­la.

11 Fe­ti­ca, cum es­te soi­ul ‘Hol­ländis­cher Breit­blättri­ger’ (fo­to­gra­fie), fa­ce frun­ze fra­ge­de, dar nu su­por­tă ge­rul. ‘Dun­kel­grüner Vol­lher­zi­ger’ su­por­tă până la -15 °C.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.