FRUMOS PUSĂ ÎN SCENĂ: GRĂ­DI­NĂ RUS­TI­CĂ

Pe un te­ren ni­si­pos cresc plan­te splen­di­de, cu flori al­be, roz și al­bas­tre, în stra­turi înca­dra­te de spe­cii cu frun­ze de­co­ra­ti­ve

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

„Sun­tem foar­te mândri de ga­zo­nul nos­tru re­zis­tent. Are aproa­pe 20 de ani și es­te de un ver­de să­nă­tos. Îl tun­dem de două ori pe săp­tă­mână și pri­mă­va­ra pli­vim bu­ru­i­e­ni­le“

Pa­si­u­nea es­te un mo­tor im­por­tant în ame­na­ja­rea unei gră­dini, fapt ca­re se poa­te ob­ser­va foar­te bi­ne în grădina fa­mi­li­ei Iskam. Ci­ne in­tră în acest pa­ra­dis ver­de ame­na­jat cu ge­ne­ro­zi­ta­te va fi co­pleșit de bor­du­ri­le per­fect or­do­na­te, ca­re curg une­le în alte­le în mod ar­mo­ni­os, dar și de stra­tu­ri­le in­su­la­re ro­man­ti­ce. „ Am fost la mul­te cur­suri de pei­sa­gis­ti­că“, își amin­tește Ka­trin Iskam, vor­bind des­pre ul­ti­mii 13 ani.

„O că­lă­to­rie în Anglia mi-a tre­zit ape­ti­tul pen­tru gră­di­nă­rit și am tran­sfor­mat pas cu pas ga­zo­nul ca­re inițial era încon­ju­rat de bra­zi îna­lți“, po­ves­tește ea. „ Am vrut să ame­na­jez spații pli­ne cu tran­da­firi și tu­fe, înca­dra­te și pro­te­ja­te de gar­duri vii, am vrut să cre­ez axe vi­zua­le in­te­re­san­te. A tre­bu­it să-l con­ving pe soțul meu cu de­se­ne și schițe și să-i de­mon­strez că do­ri­nțe­le me­le sunt re­a­li­za­bi­le“, măr­tu­ri­sește ea. „ Am înce­put să lu­crez în mai mul­te lo­curi în ace­lași timp, am cum­pă­rat și am plan­tat o mu­lți­me de spe­cii noi. Une­ori, când îmi venea câte o idee noap­tea, ieșe­am în gră­di­nă cu lan­ter­na și să­pam puțin în ga­zon, pen­tru a ame­na­ja un nou strat în acel loc“, zâmbește pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii, ca­re a lu­crat mu­lți ani ca so­ră me­di­ca­lă. Astă­zi, soțul ei, Wal­de­mar, es­te foar­te mândru de ce au re­a­li­zat împreu­nă. El se ocu­pă de ga­zon și de tăi­e­rea ar­buști­lor și a gar­du­ri­lor vii.

Pen­tru ca un ast­fel de proi­ect să ai­bă suc­ces, tre­bu­ie să se pu­nă în acord mai mu­lți fac­tori. Pă­mântul din gră­di­nă es­te unul din­tre fac­to­rii con­strângă­tori. Pe un fond ni­si­pos se simt bi­ne puți­ne spe­cii. „Din cei pes­te 100 de tran­da­firi pe ca­re i-am plan­tat de-a lun­gul tim­pu­lui mai avem astă­zi

doar câți­va“, măr­tu­ri­sește pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii. ‘Ger­tru­de Je­kyll’, ‘Ro­se de Res­ht’ și ‘Lo­u­i­se Odi­er’ au cres­cut splen­did în gră­di­nă. Dar ci­ne îndrăz­nește ce­va nou poa­te să câști­ge: spe­ci­i­le cu frun­ze gri, cum sunt pe­li­nul (Arte­mi­sia), sal­via (Sal­via) și ja­leșul (Sta­chys), com­bi­na­te cu tu­fe înal­te și ro­bus­te, cum sunt flo­xul, tros­co­tul (Bis­tor­ta), Ka­li­me­ris și iar­ba de șoal­di­nă înal­tă (Se­dum), dau naște­re unor stra­turi bo­ga­te, de­se­ori acom­pa­nia­te de hor­ten­sii. „Pen­tru as­pec­tul de toam­nă am plan­tat mai mul­te exem­pla­re de ier­buri de­co­ra­ti­ve, ca­re fac tre­ce­rea între tu­fe“, spu­ne Ka­trin Iskam.

Da­to­ri­tă ale­ge­rii is­cu­si­te a plan­te­lor, îngri­ji­rea es­te re­la­tiv ușoa­ră. Până în mai, când stra­tu­ri­le se um­plu de tu­fe bo­ga­te, ea și soțul ei pli­vesc bu­ru­i­e­ni­le în mod re­gu­lat, iar du­pă ace­ea ac­ti­vi­ta­tea prin­ci­pa­lă de îngri­ji­re es­te iri­ga­rea. De doi ani, cei doi gră­di­nari re­par­ti­ze­a­ză în stra­turi scoa­rță mă­ci­na­tă sau res­turi de tu­fe și plan­te aro­ma­ti­ce mă­ru­nți­te, ca­re împi­e­di­că crește­rea bu­ru­i­e­ni­lor și păs­tre­a­ză so­lul umed mai mult timp. În fe­lul aces­ta, îngri­ji­rea es­te re­du­să la mi­ni­mum, iar cei doi soți se pot bu­cu­ra de grădina lor splen­di­dă.

„Pen­tru ca ima­gi­nea de an­sam­blu a aran­ja­men­te­lor să fie ar­mo­ni­oa­să, cre­ez me­reu doar gru­puri sau rânduri de mi­ni­mum 10 plan­te din fi­e­ca­re spe­cie sau soi“

Ka­trin Iskam es­te pli­nă de ener­gie. În stra­turi, ea com­bi­nă hor­ten­sii și tu­fe, având gri­jă la si­me­tria aran­ja­men­te­lor (fo­to­gra­fia ma­re). În plus, e îndră­gos­ti­tă de tran­da­fi­rul cu flori roz ‘Ger­tru­de Je­kyll’ (fo­to­gra­fia mi­că), cu par­fum fin și re­zis­tent la bo­li. Tăi­e­rea re­gu­la­tă a flo­ri­lor ofi­li­te sti­mu­le­a­ză for­ma­rea bo­bo­ci­lor noi

„Bor­du­ra al­bă es­te per­fec­tă“, spu­ne Ka­trin Iskam. Va­sul înca­drat de două exem­pla­re de tu­ia (Thu­ja ‘Sma­ragd’) stă pe un so­clu, la ba­za că­ru­ia cresc flox, bi­le de ti­să și ja­leș. În fun­dal înflo­resc hor­ten­si­i­le ‘Anna­bel­le’

Pe te­ra­sa ori­en­ta­tă spre sud fa­mi­lia pe­tre­ce cli­pe mi­nu­na­te de re­la­xa­re. Bor­du­ri­le ge­ne­roa­se ame­na­ja­te de-a lun­gul gar­rdu­lui viu cu for­mă on­du­la­tă (Thu­ja ‘Bra­bant’) sunt me­reu pli­ne de pros­peți­me

1 Arbo­re­le trom­pe­tă (Ca­tal­pa big­no­ni­oi­des ‘Na­na’) are o co­roa­nă dea­să, ca­re fa­ce o um­bră bi­ne­fă­că­toa­re. 2 Di­na­mis­mul din strat es­te dat de for­me­le flo­ri­lor: cu­plul for­mat din tros­co­tul su­plu (Bis­tor­ta am­ple­xi­cau­lis) și tran­da­fi­rul bă­tut ‘Ger­tru­de Je­kyll’ atra­ge ime­diat pri­vi­ri­le.3 Bu­che­tul es­te for­mat din tran­da­fi­rul ‘Pal­men­gar­ten Fran­kfurt’, mă­ceșe de Ro­sa mul­ti­flo­ra și hor­ten­sii. 4 Gar­du­ri­le vii se­pa­ră te­re­nul în di­fe­ri­te zo­ne. În fun­dal se ob­ser­vă stra­tul in­su­lar în ca­re crește Ka­li­me­ris in­ci­sa ‘Ma­di­va’, cu flori înal­te ce încon­joa­ră sculp­tu­ra fe­mi­ni­nă 4 3

1 2

Hor­ten­si­i­le cu flori mari ‘Anna­bel­le’ con­fe­ră lo­cu­lui de re­la­xa­re înca­drat de gra­duri vii pi­ti­ce de ti­să un far­mec flo­ral dis­cret. Plan­ta Phy­so­car­pus opu­li­fo­li­us ‘Dia­bo­lo’ cu frun­ziș întu­ne­cat din fun­dal a fost scur­ta­tă până la 150 cm, pen­tru a se pu­tea ve­dea pei­sa­jul din spa­te

În stra­tul ro­tund cu tran­da­firi crește soi­ul cu flori roz ‘Schöne Dor­tmun­de­rin’, ală­turi de sal­vie de ste­pă cu flori vi­o­le­te ‘Ca­ra­don­na’, la pi­ci­oa­re­le sculp­tu­rii. În spa­te se află o ban­că înca­dra­tă de un gard viu de tu­ia tăiat în trep­te

For­ma vă­lu­ri­tă a stra­tu­ri­lor es­te obți­nu­tă cu aju­to­rul aran­jă­rii pe înă­lți­me a plan­te­lor. În spa­te­le an­ca­dra­men­tu­lui din sal­vie (Sal­via ver­ti­cil­la­ta ‘Pur­ple Rain’) și pri­boi ‘Dre­am­land’ cresc iar­bă de șoal­di­nă, tros­cot și tres­tie de Chi­na (Mis­can­thus si­nen­sis ‘Gra­cil­li­mus’)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.