FAR­ME­CUL DA­LI­I­LOR

În timp ce alte gră­dini in­tră în pau­ză de flori, mi­ca gră­di­nă din Münster­land încântă prin stra­tu­ri­le stră­lu­ci­toa­re și co­lo­ra­te

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ascun­să în spa­te­le unui zid de bi­se­ri­că, dar chiar în cen­trul orașu­lui, se află grădina de da­lii din Leg­den. De la sfârși­tul lui iu­lie până la înce­pu­tul lui oc­tom­brie aici înflo­resc su­te de soi­uri ve­chi și noi, ra­ri­tăți și fru­mu­seți cu­nos­cu­te în între­a­ga lu­me. Grădina a fost ame­na­ja­tă acum trei ani, dar es­te de­ja ce­le­bră pen­tru stra­tu­ri­le fer­mcă­toa­re, iar asta se da­to­re­a­ză Aso­ciați­ei Da­li­i­lor din Leg­den: 30 de vo­lun­tari îngri­jesc stra­tu­ri­le din pri­mă­va­ră până toam­na.

Dar asta nu es­te to­tul! „Pen­tru a pu­tea pre­zen­ta me­reu ce­va nou vi­zi­ta­to­ri­lor, în fi­e­ca­re an schim­băm apro­xi­ma­tiv o trei­me din­tre soi­uri“, ex­pli­că preșe­din­ta Ange­li­ka Hof­fmann, ca­re es­te în con­tact cu o mu­lți­me de hor­ti­cul­tori din Ger­ma­nia, Olan­da, Bel­gia, Aus­tria și Anglia. Pen­tru ca stra­tu­ri­le să ara­te alt­fel în fi­e­ca­re an, în fi­e­ca­re se­zon se fa­ce un plan nou de plan­ta­re și de ame­na­ja­re a stra­tu­ri­lor de

da­lii. Cu ace­as­tă oca­zie, cu­lo­ri­le și înă­lți­mi­le noi­lor exem­pla­re se pun în acord cu da­li­i­le exis­ten­te. „Soțul meu se ocu­pă cu tra­sa­rea pla­nu­lui de plan­ta­re“, spu­ne Ange­li­ka Hof­fmann. Ce­ea ce nu se schim­bă es­te că întot­de­au­na se plan­te­a­ză 10 exem­pla­re din ace­lași soi.

Re­zul­ta­tul ara­tă că pla­ni­fi­ca­rea me­ri­tă efor­tul. De ace­ea toam­na se fa­ce alt plan: vo­lun­ta­rii vor plan­ta 15.000 de bul­bi de la­le­le, du­pă ce se scot bul­bii de da­lii din stra­turi. Grădina de 4.500 mp, ca­re co­nți­ne și două su­pra­fețe de ga­zon, es­te un loc de întâlni­re, loc de joa­că și oa­ză de li­niște tot se­zo­nul, așa că tre­bu­ie să ara­te bi­ne tot anul. Ci­ne vrea să afle mai mul­te des­pre da­lii poa­te să fa­că o vi­zi­tă sau să con­tac­te­ze bi­ro­ul de tu­rism din Leg­den, ca­re va oferi in­for­mații de­ta­lia­te des­pre gră­di­nă.

Da­lia ‘Tar­tan’ a fost ale­a­să în 2016 re­gi­na flo­ri­lor pe in­su­la Mai­nau. Soi­ul es­te ne­o­ze­e­lan­dez și a fost cre­at în 1950. Atin­ge o înă­lți­me de 1,30 m

Ange­li­ka Hof­fmann, preșe­din­ta Aso­ciați­ei Da­li­i­lor din Leg­den, se ocu­pă de plan­te împreu­nă cu mu­lți alți iu­bi­tori ai aces­tei spe­cii. „Suc­ce­sul gră­di­nii se da­to­re­a­ză ex­traor­di­na­rei munci în echi­pă“, spu­ne ea

1 3 4 2 1 Va­ra, vo­lun­ta­rii au mul­tă tre­a­bă: sa­pă, udă și spri­ji­nă plan­te­le cu tu­tori, apoi înde­păr­te­a­ză flo­ri­le ofi­li­te.2 Soi­ul de un roșu de foc ‘Ca­bal­le­ro’ își ono­re­a­ză nu­me­le, ca­re în spa­ni­o­lă înse­am­nă ca­va­ler sau că­lă­reț.3 ‘Boo­gie Woo­gie’ ema­nă pof­tă de viață și amin­tește de ce­le­brul dans din anii ‘20. Flo­ri­le aces­tei da­lii ating un dia­me­tru de 5 până la 10 cm.4 Toam­na, la „cu­le­sul“ce­lor pes­te 1.800 de bul­bi de da­lii, es­te ne­voie de ori­ci­ne vrea să dea o mână de aju­tor. Bul­bii tre­bu­ie scoși cu ma­re gri­jă din pă­mânt

Da­lia ‘Red Fox’ – ‘vul­pea roșie’ – atra­ge toa­te pri­vi­ri­le în strat sau în ghi­veci. Flo­ri­le re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii, mari de până la 10 cm, ara­tă foar­te bi­ne și în bu­che­te asor­ta­te.2 O ra­ri­ta­te es­te da­lia cac­tus ‘Duett‘: a fost cre­a­tă de The­o­dor Entrup, ca­re stă la ori­gi­nea ca­ru­lui cu flori din Leg­den.3 Din­tre da­li­i­le cu gu­ler fa­ce par­te soi­ul ‘Fas­hi­on Mon­ger’, cre­at în 1955 în Olan­da. Dia­me­trul flo­rii es­te de apro­xi­ma­tiv 10 cm.4 Din 2016 exis­tă și soi­ul ‘Da­hli­en­dorf Leg­den’, bo­te­zat du­pă co­mu­ni­ta­tea de aici 1

4

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.