CULTIVAREA TUFELOR BIO

Ci­ne vrea să pro­te­je­ze me­di­ul încon­ju­ră­tor va re­nu­nța la so­luți­i­le chi­mi­ce de pro­te­cție și la îngrășă­mântul ex­ce­siv. Cei in­te­re­sați pot cum­pă­ra sau cul­ti­va ei înșiși plan­te de­co­ra­ti­ve bio

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Mu­lți oa­meni evi­tă în mod in­te­nți­o­nat chi­mi­ca­le­le în viața co­ti­dia­nă și cum­pă­ră pro­du­se bio, pe cât po­si­bil, fie că es­te vor­ba de ali­men­te, fie de tex­ti­le sau cos­me­ti­ce. Dar te­ma „bio“atin­ge și grădina pro­prie. Din ce în ce mai mu­lți gră­di­nari ama­tori cum­pă­ră ră­sa­duri cul­ti­va­te bio. În fond, ni­meni nu vrea să ai­bă în far­fu­rie res­turi de er­bi­ci­de! Însă foar­te puțini gră­di­nari știu că exis­tă și pri­boi bio, crini de o zi bio și mul­te alte plan­te de­co­ra­ti­ve cul­ti­va­te în acest fel. Inte­re­sul în acest caz es­te mai mic, de­oa­re­ce nu mâncăm aces­te plan­te. Însă exis­tă din ce în ce mai mul­te pe­pi­ni­e­re ca­re s-au spe­cia­li­zat în cultivarea bio a plan­te­lor de­co­ra­ti­ve.

Ca­re es­te avan­ta­jul plan­te­lor bio în stra­turi? Gră­di­na­rii tre­bu­ie să pu­nă pe pri­mul loc ne­voi­le plan­te­lor. Prin cultivarea lor în con­diții na­tu­ra­le, plan­te­le sunt mai ro­bus­te și mai puțin sen­si­bi­le la dău­nă­tori, ast­fel încât se cre­e­a­ză un cerc vir­tu­os, iar so­luți­i­le de pro­te­cție nu mai sunt ne­ce­sa­re. În plus, nu doar că plan­te­le de­co­ra­ti­ve nu vor co­nți­ne chi­mi­ca­le, îngrășă­min­te sin­te­ti­ce și in­hi­bi­tori chi­mici ai crește­rii, ca­re me­nțin plan­te­le com­pac­te, ci sunt cul­ti­va­te și în pă­mânt ca­re co­nți­ne puți­nă tur­bă. Aces­te lu­cruri fac bi­ne me­di­u­lui. Bu­ru­i­e­ni­le se pli­vesc ma­nual, șoa­re­cii sunt vânați de pi­sici, iar dău­nă­to­rii sunt com­bă­tuți cu in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re.

Plan­te­le bio nu sunt mai scum­pe. Pen­tru cli­e­nți con­te­a­ză ca­li­ta­tea, iar fap­tul că sunt bio es­te un plus. Pen­tru ca plan­te­le să ră­mână bio, nici în gră­di­ni­le pro­prii nu tre­bu­ie să fo­lo­siți chi­mi­ca­le.

Lo­cul po­tri­vit și va­ri­e­ta­tea ma­re de spe­cii sunt cea mai bu­nă ga­ra­nție pen­tru plan­te să­nă­toa­se și pen­tru păs­tra­rea echi­li­bru­lui eco­lo­gic, aca­să și în pu­blic

Pri­boi bio

Pe­pi­ni­e­re­le bio sunt axa­te pe cultivarea tufelor bio. Plan­te­le sunt înmu­lți­te sim­plu și na­tu­ral, fă­ră a se fo­lo­si so­luții chi­mi­ce de pro­te­cție. Pe­pi­ni­e­re­le au cli­e­nți pri­vați, dar și fir­me ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză tu­fe de acest fel. De ase­me­nea, cei in­te­re­sați pot cum­pă­ra on­li­ne sau prin co­man­dă

1

21 Tu­fe­le bio nu ara­tă alt­fel de­cât ce­le­lal­te cul­ti­va­te cu chi­mi­ca­le. Ele împo­do­besc cu suc­ces gră­di­ni­le, ori­cât de mici ar fi ele. 2 În lo­cul po­tri­vit, plan­te­le bio sunt mai ro­bus­te și mai puțin sen­si­bi­le la dău­nă­tori (in­clu­siv da­li­i­le). 3 Pă­mântul din pe­pi­ni­e­re bio nu are de­loc tur­bă sau co­nți­ne doar o can­ti­ta­te mi­că. Com­pos­tul es­te îngrășă­mântul fo­lo­sit aici. 4 Plan­te­le din pe­pi­ni­e­re­le bio sunt pro­te­ja­te în mod na­tu­ral de dău­nă­tori. Aca­să pu­teți fo­lo­si pla­se spe­cia­le ca­re țin la dis­ta­nță in­sec­te­le pe­ri­cu­loa­se.4

3

Va­ri­e­ta­tea ma­re de spe­cii es­te în be­ne­fi­ci­ul pro­du­cți­ei bio. In­sec­te­le fo­lo­si­toa­re, cum sunt bu­bu­ru­ze­le, se hră­nesc cu pă­du­chi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.