O GRĂ­DI­NĂ – DOUĂ IDEI

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Va­rian­ta 1: Far­me­cul pre­ri­ei, în fața ca­sei

Zo­na din fața ca­sei tre­bu­ie să fie pri­mi­toa­re, dar în ace­lași timp să fie bi­ne de­li­mi­ta­tă de spați­ul din jur, pen­tru ca tre­că­to­rii să nu fo­lo­se­as­că grădina drept scur­tă­tu­ră.

Scându­ri­le de di­fe­ri­te înă­lți­mi, am­pla­sa­te la oa­re­ca­re dis­ta­nță une­le de alte­le, con­fe­ră di­na­mism ame­na­jă­rii și dau naște­re unui ca­dru le­jer. Su­pra­fața de ga­zon a fost înlo­cu­i­tă cu un strat în ca­re cresc ier­buri de­co­ra­ti­ve, ar­buști de­co­ra­ti­vi și tu­fe, iar spați­i­le din­tre plan­te sunt aco­pe­ri­te cu pi­e­triș. Pe so­clul gri se află o sculp­tu­ră mo­der­nis­tă, iar pe­re­te­le de me­tal de un roșu ru­gi­niu, cu de­cu­pa­je în for­mă de ier­buri, se poa­te ad­mi­ra chiar din stra­dă. Ar­buștii mai mici dau naște­re unui su­port struc­tu­rant, ca­re se po­tri­vește foar­te bi­ne cu ima­gi­nea de an­sam­blu a gră­di­nii. Pă­rul pă­du­reț atârnă­tor ‘Pen­du­la’, cu co­roa­nă le­je­ră și frun­ziș ar­gin­tiu, punc­te­a­ză lângă in­tra­rea în ca­să, pe ca­re o mas­che­a­ză pa­rțial. Cu o înă­lți­me de trei până la pa­tru me­tri, cor­nul pa­go­dă ca­re are mai mul­te tul­pini con­fe­ră gră­di­nii un aer con­for­ta­bil în fun­dal.

Din mai până în oc­tom­brie, grădina din fața ca­sei se um­ple de flori al­be, roz și al­bas­tre-vi­o­le­te. În mai înflo­rește ro­do­den­dro­nul mic ‘Bloom­bux’, ca­re ara­tă ca o ban­dă roz în gră­di­nă și atra­ge o mu­lți­me de in­sec­te fo­lo­si­toa­re. Du­pă

ofi­li­rea ar­buști­lor încep să înflo­re­as­că în gră­di­nă tu­fe­le, din iu­nie. Ja­leșul, scai­e­te­le ‘ Ta­plow Blue’ și ver­bi­ne­le con­fe­ră spați­u­lui ver­de un aer in­con­fun­da­bil de pre­rie. Sunt acom­pa­nia­te de flo­ri­le mari și al­be ale hor­ten­si­ei ‘Anna­bel­le’.

Va­rian­ta 2: Ba­zi­ne de apă ca­re ti­vesc ale­ea

So­si­rea aca­să dă tu­tu­ror o sen­zație plă­cu­tă, mai ales când pe dru­mul spre ușă tre­cem pe lângă ba­zi­ne de apă ca­re au un efect li­niști­tor. Pen­tru ca aces­te ba­zi­ne să ara­te bi­ne pe ter­men lung, es­te im­por­tant să ce­reți sfa­tul, pen­tru in­sta­la­re și îngri­ji­re, unui spe­cia­list sau unui ar­hi­tect pei­sa­gist. Pen­tru a su­bli­nia lu­mi­no­zi­ta­tea ba­zi­ne­lor din oțel, ele au fost încas­tra­te în pi­e­triș gri-des­chis. Exem­pla­re­le de Fes­tu­ca plan­ta­te la o oa­re­ca­re dis­ta­nță cresc în ben­zi de pi­e­triș de cu­loa­re închi­să. Pen­tru ca fâși­i­le să-și păs­tre­ze for­ma, tre­bu­ie înca­dra­te cu și­ne din oțel. Ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve pi­ti­ce de­vin de un roșu-ma­ro­niu toam­na și tre­bu­ie tăia­te în fe­brua­rie, înain­te de înmu­gu­ri­re. Pen­tru a ame­na­ja zo­na din stânga, de lângă ba­zi­ne, cât mai di­na­mic și mai ușor de îngri­jit, ea a fost împă­rți­tă în două stra­turi.

Pri­mul punct cul­mi­nant flo­ral poa­te fi ob­ser­vat pri­mă­va­ra, când înflo­resc cri­nii de pre­rie (fo­to­gra­fie). La înce­pu­tul ve­rii înflo­resc floa­rea-mi­re­sei și pri­boi­ul cu flori al­be și al­bas­tre. Din iu­lie, ochi­ul-fe­tei com­ple­te­a­ză splen­doa­rea flo­ra­lă, fi­ind ur­mat de ochi­ul-bo­u­lui cu flori al­bas­tre-vi­o­le­te ca­re înflo­rește până în sep­tem­brie și de sor­bes­tre­aua înal­tă cu flori roz. Din au­gust se des­chid flo­ri­le al­be ale fi­sos­te­gi­ei și ce­le gal­be­ne de floa­rea-soa­re­lui de­co­ra­ti­vă. Aproa­pe toa­tă va­ra înflo­rește tran­da­fi­rul căță­ră­tor cu flori gal­be­ne și par­fu­ma­te ‘Gol­dfas­sa­de’, aflat lângă sem­nul de cir­cu­lație.

Pro­te­cția din stânga, pen­tru ale­ea pu­bli­că ca­re tre­ce pe aici, con­stă din tu­fe de tran­da­firi cu flori al­be, pe­reți din lemn și ar­buști de coa­că­ze al­pi­ne tăiați în for­mă. Lângă pe­re­te­le pro­tec­tor, tran­da­fi­rii bo­gați au și sar­ci­na de a mas­ca cu­tia cu si­gu­ra­nțe elec­tri­ce. Ar­buștii de coa­că­ze ca­re for­me­a­ză gar­dul viu au fost aleși de­oa­re­ce cresc foar­te bi­ne în pe­num­bra ra­ră a ar­bus­tu­lui Gle­dit­sia. So­lul des­tul de us­cat și sa­rea ca­re se pre­sa­ră iar­na pe ale­ea înve­ci­na­tă nu fac pro­ble­me ar­buști­lor re­zis­te­nți la ger. Gar­dul viu se taie de pre­fe­ri­nță înain­te de apa­riția frun­ze­lor. Va­ra crește foar­te puțin. Pă­să­ri­le se bu­cu­ră foar­te mult de fruc­te­le roșii ale ar­bus­tu­lui săl­ba­tic. Ele sunt co­mes­ti­bi­le, dar au un gust fad, ca­re le fa­ce nein­te­re­san­te pen­tru oa­meni.

Pe două la­turi ale gră­di­nii din fața ca­sei se află alei as­fal­ta­te. Insta­lați­i­le de gaz și cu­rent elec­tric din gră­di­nă și sem­nul de cir­cu­lație îngreu­nea­ză ame­na­ja­rea. Pro­pri­e­ta­rii cau­tă so­luții po­tri­vi­te pen­tru a ame­na­ja cât mai atră­gă­tor spați­ul ver­de

Punct de atra­cție ca­re ema­nă pa­ce: amo­ni­tul sculp­tat de pe so­clu es­te un ele­ment de­co­ra­tiv ca­re, da­to­ri­tă for­mei spi­ra­la­te, se in­te­gre­a­ză per­fect în grădina na­tu­ra­lă. Pa­va­jul cir­cu­lar îl pu­ne în evi­de­nță

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.