ÎNTREBĂRI PEN­TRU SPECIALIȘTI

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Tu­fe săl­ba­ti­ce: cu cât grădina es­te mai va­ria­tă, cu atât mai bi­ne Ce tu­fe săl­ba­ti­ce au­toh­to­ne nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din ni­cio gră­di­nă? Din­tre mi­i­le de plan­te săl­ba­ti­ce au­toh­to­ne, foar­te mul­te ara­tă ex­traor­di­nar de bi­ne și ne bu­cu­ră cu bo­găția de flori, dar și cu fap­tul că atrag fluturi și al­bi­ne în gră­di­nă. În fun­cție de loc, pu­teți gă­si me­reu ce­va po­tri­vit: de­gețe­lul roșu și căl­dă­rușe­le obișnu­i­te lângă gar­dul viu, Oe­not­he­ra și iar­ba-șar­pe­lui în zo­ne înso­ri­te sau pe­ce­tea lui So­lo­mon și fi­cățea la um­bră. De ce sunt așa im­por­tan­te tu­fe­le săl­ba­ti­ce?

Plan­te­le au­toh­to­ne sunt in­te­gra­te într-o rețea uriașă de re­lații eco­lo­gi­ce cu mul­te ani­ma­le, de exem­plu cu in­sec­te­le po­le­ni­za­toa­re. Aces­te plan­te atrag al­bi­ne, bon­dari, fluturi și muște. De­se­ori, aces­te in­sec­te vi­zi­te­a­ză doar anu­mi­te spe­cii de plan­te. O gră­di­nă ame­na­ja­tă cât mai na­tu­ral es­te o oa­ză de va­ri­e­ta­te bi­o­lo­gi­că într-un pei­saj ca­re de­vi­ne din ce în ce mai sis­te­ma­ti­zat. Dar ce se întâmplă cu plan­te­le adu­se din alte re­gi­uni ca­re atrag in­sec­te? Plan­te­le ori­gi­na­re din alte lo­curi, cum sunt ru­ji­le, că­tușni­ca și le­vă­nți­ca, au și ele o va­loa­re eco­lo­gi­că. Foar­te im­por­tan­te sunt ce­le ca­re înflo­resc la sfârși­tul ve­rii și toam­na, când spe­ci­i­le au­toh­to­ne s-au ofi­lit. Tre­bu­ie să re­nu­nțăm la flo­ri­le bă­tu­te?

Mul­te soi­uri de cul­tu­ră sunt fru­moa­se, dar nu ofe­ră de­loc hra­nă al­bi­ne­lor și flu­tu­ri­lor. Sta­mi­ne­le cu po­len sunt tran­sfor­ma­te sau ac­ce­sul la nec­tar es­te închis. Însă nu tre­bu­ie să re­nu­nțați com­plet la aces­te va­ri­e­tăți. Im­por­tant es­te ca ele să nu do­mi­ne în gră­di­nă, im­por­tant es­te ames­te­cul: cu cât o gră­di­nă es­te mai va­ria­tă, cu atât es­te mai bi­ne pen­tru me­diu.

Iar­ba-șar­pe­lui (Echi­um vul­ga­re) De­gețel roșu (Di­gi­ta­lis pur­pu­rea)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.