Soa­re­le apu­ne – spo­tu­ri­le se aprind!

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

1 Insta­lația cu­pla­tă la un ște­cher ex­te­ri­or re­gle­a­ză ten­si­u­nea la 12 vo­lți. Aces­te sis­te­me ca­re fun­cți­o­nea­ză pe puțini vo­lți fac po­si­bi­lă in­sta­la­rea fă­ră pro­ble­me și în si­gu­ra­nță a cor­pu­ri­lor de ilu­mi­nat în gră­di­nă. Toa­te dis­po­zi­ti­ve­le sunt re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii, iar re­par­ti­to­rul tran­smi­te cu­rent elec­tric mai mul­tor ele­men­te de ilu­mi­nat (de ma­xi­mum 30 W). Mu­fe­le ne­fo­lo­si­te au ca­pa­ce spe­cia­le. 2 Cu­pla­rea ca­blu­lui es­te foar­te sim­plă. Toa­te le­gă­tu­ri­le sunt pro­te­ja­te bi­ne de ume­ze­a­lă și de mur­dă­rie. Pen­tru par­tea din față a gră­di­nii es­te de ajuns un re­par­ti­tor cu 3 mu­fe. 3 Ca­blu­ri­le tre­bu­ie am­pla­sa­te ast­fel încât să nu se va­dă și să nu stea în drum, pen­tru ca ni­meni să nu se împi­e­di­ce de ele

4 Spo­tul ca­re va lu­mi­na gu­tu­i­ul de jos se fi­xe­a­ză pe pon­to­nul de lemn cu aju­to­rul unor șu­ru­buri scur­te. Acest mo­del poa­te fi fi­xat în po­ziție ver­ti­ca­lă sau ori­zon­ta­lă. Ast­fel, când se fa­ce întu­ne­ric, lu­mi­na poa­te fi ori­en­ta­tă du­pă do­ri­nță. Foar­te fru­moa­se sunt și spo­tu­ri­le încas­tra­te în pa­vaj. Ca­blu­ri­le se află sub scânduri, așa că insta­lația es­te ce­va mai cos­ti­si­toa­re și tre­bu­ie pla­ni­fi­ca­tă atunci când ame­na­jați te­ra­sa. 5 Ghir­lan­da de be­cu­lețe pu­ne în va­loa­re sfe­ra de ră­chi­tă ca­re atârnă de sal­câm. Du­pă fi­xa­re, 6 se re­par­ti­ze­a­ză le­du­ri­le uni­form în sfe­ră. Ghir­lan­da se aprin­de, iar be­cu­lețe­le se prind cu bu­căți mici de sârmă în inte­ri­o­rul sfe­rei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.