Pas cu pas

Re­la­xa­tă, odih­ni­tă, stră­lu­ci­toa­re, mai fru­moa­să – așa te-ai întors din va­ca­nța de la ma­re.

Ioana - - Cuprins -

9 sfa­turi pen­tru un bronz de du­ra­tă

Chiar da­că mai es­te ce­va timp până când vi­ne toam­na, ne do­rim să avem cât mai mult timp pi­e­lea ară­mie, fru­mos bron­za­tă de soa­re. Ia­tă ce să faci:

1 LOȚIUNI DE DU­PĂ PLA­JĂ

Cre­me­le af­ter-sun sunt un mus­tha­ve în ba­ga­jul de va­ca­nță al fi­e­că­reia din­tre noi. Ele au ro­lul de a cal­ma și ră­cori pi­e­lea. Hi­dra­te­a­ză și re­pa­ră, atunci când ai exa­ge­rat cu ex­pu­ne­rea la soa­re. Da­că le fo­lo­sești con­stant, vei ob­ser­va cum pi­e­lea va ră­mâne mai mult timp bron­za­tă și vei pre­ve­ni des­cua­ma­rea, atât de ines­te­ti­că.

2 LICHIDELE SUNT VITALE

Ca pi­e­lea să ră­mână ca­ti­fe­la­tă și să își păs­tre­ze cu­loa­rea fru­moa­să din tim­pul ve­rii, hi­dra­ta­rea e foar­te im­por­tan­tă. Apa pla­tă e de pre­fe­rat. Re­nu­nță mă­ca­ra­cum la su­cu­ri­le foar­te dulci sau la bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se.

3 NE PLAC LOȚIUNILE STRĂ­LU­CI­TOA­RE

Bron­zul ara­tă mult mai bi­ne da­că are stră­lu­ci­re. Fo­lo­sește un ulei cu par­ti­cu­le stră­lu­ci­toa­re pen­tru a-ți pu­ne op­tim în va­loa­re pi­e­lea fru­moa­să.

4 MĂȘTI­LE PEN­TRU TEN – UN MUST-HA­VE

Pi­e­lea es­te agre­sa­tă pe tim­pul ve­rii: căl­du­ră pu­ter­ni­că, praf, tran­spi­rație, toa­te își pun am­pren­ta pe te­nul tău. Ca ata­re, tre­bu­ie să-i dai un plus de ener­gie. O mas­că hi­dra­tan­tă es­te exact ce­ea ce are el ne­voie. Că o pre­pari chiar tu, din in­gre­di­en­te po­tri­vi­te pi­e­lii, sau fo­lo­sești una der­ma­to­cos­me­ti­că, nu ui­ta s-o aplici cel puțin o da­tă pe săp­tă­mână.

5 NU RENUNȚA LA CREMA DE FAȚĂ

Te­nul se de­co­lo­re­a­ză cel mai re­pe­de și tre­bu­ie cău­ta­te aju­toa­re pen­tru a-i me­nți­ne cu­loa­rea mai mult timp. O cre­mă cu aloe ve­ra e po­tri­vi­tă în ace­as­tă si­tuație. Poți ale­ge o loți­u­ne ca­re să co­nți­nă un strop de au­to­bron­zant.

6 DUȘ DE PLĂCERE

Re­nu­nță la băi­le lun­gi, cu apă fi­er­bin­te. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă se poar­tă dușu­ri­le cu apă căl­duță, ca­re nu agre­se­a­ză pi­e­lea. Ma­se­a­ză-te cu mișcări de­li­ca­te, fo­lo­sind un gel de duș hi­dra­tant, în ni­ci­un caz ex­fo­liant.

7 LOȚIUNILE AUTOBRONZANTE, LA ÎNDE­MÂNĂ

Ele te scot din încur­că­tu­ră, dar te pot și încur­ca, da­că nu le aplici co­rect. Înain­te de a le uti­li­za, tre­bu­ie să faci un pe­e­ling pen­tru a înde­păr­ta ce­lu­le­le moar­te și a uni­for­mi­za pi­e­lea. Fo­lo­sește mai întâi o loți­u­ne hi­dra­tan­tă și ma­se­a­ză cu blândețe până ce in­tră în pi­e­le.

Ale­ge nua­nța au­to­bron­zan­tă ca­re să te pu­nă în va­loa­re, nu exa­ge­ra op­tând pen­tru o cu­loa­re foar­te închi­să da­că te­nul tău na­tu­ral es­te pal. Du­pă pli­ca­rea au­to­bron­zan­tu­lui, spa­lă-te foar­te bi­ne pe mâini ca să preîntâmpini efec­tul de pă ta­re a pal­me­lor.

8 MĂNÂNCĂ LE­GU­ME ȘI FRUCTE CO­LO­RA­TE

Le­gu­me­le și fruc­te­le proas­pe­te, cum ar fi mor­co­vii, ana­na­sul și că­pșu­ne­le, îi fur­ni­ze­a­ză cor­pu­lui mul­te vi­ta­mi­ne și to­to­da­tă aju­tă pi­e­lea să ră­mână mai mul­tă vre­me ară­mie.

9 PE­E­LING O DA­TĂ PE SĂP­TĂ­MÂNĂ

Ce­lu­le­le moar­te tre­bu­ie înde­păr­ta­te. Oda­tă ce ai scă­pat de ele, vei ob­ser­va că bron­zul va fi și mai stră­lu­ci­tor. Nu fo­lo­si însă pro­du­se ca­re să-ți agre­se­ze pi­e­lea!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.