Be­au­ty ex­pert

Hi­per­pig­men­ta­rea pi­e­lii se ma­ni­fes­tă de obi­cei prin pe­te întu­ne­ca­te, de cu­loa­re neu­ni­for­mă, ce apar pe tot cor­pul. Res­pon­sa­bi­lă de asta e pro­du­cția ex­ce­si­vă de me­la­ni­nă.

Ioana - - Cuprins - Iri­na Stă­nes­cu be­au­ty edi­tor Ioa­na

6 ali­men­te ca­re te sca­pă de pe­te­le de pe față

Hi­per­pig­men­ta­rea e pro­vo­ca­tă, prin­tre alte­le, de ex­pu­ne­rea la soa­re, de anu­mi­te afe­cți­uni, de vârstă sau sar­ci­nă. Înain­te de a con­sul­ta der­ma­to­lo­gul, îți pro­pu­nem să ape­le­zi la tra­ta­men­te din na­tu­ră.

2. Car­to­fii

îți sunt și ei de aju­tor. Ei co­nțin o en­zi­mă cu efect de al­bi­re. Co­jește car­to­ful, fe­lia­ză-l și stro­pește-l cu puți­nă apă. Ma­se­a­ză-te apoi pe față. Vei ob­ser­va că, du­pă câte­va zi­le, pe­te­le se vor es­tom­pa.

1. Lă­mâi­le

co­nțin acid ci­tric, ca­re aju­tă la al­bi­rea pi­e­lii, fi­ind prin­tre ce­le mai po­pu­la­re re­me­dii împo­tri­va hi­per­pig­men­tă­rii. Îmbi­bă în zeamă de lămâie un tam­pon și tam­po­nea­ză zo­ne­le afec­ta­te. Clă­tește-te du­pă 15 mi­nu­te. Poți apli­ca acest tra­ta­ment chiar și de do­uă ori pe zi. Alter­na­tiv, pre­pa­ră o mas­că cu zeamă de lămâie și miere. Da­că pi­e­lea es­te mai sen­si­bi­lă, di­lue­a­ză ze­a­ma cu puți­nă apă.

3. Oțe­tul de ci­dru

es­te per­fect pen­tru ilu­mi­na­rea feței. Ames­te­că-l cu puți­nă apă (de pre­fe­rat, în can­ti­tăți ega­le) și apli­că-l pe față. Acest tra­ta­ment se poa­te fa­ce de do­uă ori pe zi.

4. Tur­me­ri­cul are ca­pa­ci­ta­tea de a al­bi pi­e­lea. Ames­te­că o lin­gu­riță cu pul­be­re de tur­me­ric cu zeamă de lămâie. Ma­se­a­ză pas­ta pe zo­na afec­ta­tă și las-o să acți­o­ne­ze 20 de mi­nu­te. Du­pă ce te-ai clă­tit, tre­bu­ie să eviți ex­pu­ne­rea la soa­re preț de o oră.

5. Por­to­ca­la

co­nți­ne o can­ti­ta­te ma­re de vi­ta­mi­na C. Chiar și coa­ja es­te foar­te bu­nă pen­tru a so­luți­o­na pro­ble­ma cu ca­re te con­fru­nți. Ames­te­că o lin­gu­riță cu zeamă de lămâie cu puțin lap­te și miere și o lin­gu­ră de coa­jă ra­să de por­to­ca­lă. Tra­ta­men­tul se poa­te fa­ce de pa­tru ori pe săp­tă­mână.

6. Avo­ca­do

es­te bo­gat în gră­si­mi, vi­ta­mi­na C și aci­zi să­nă­toși. Pa­se­a­ză-l până obții o pas­tă groa­să și apli­că-l pe pi­e­le. Du­pă o ju­mă­ta­te de oră, înde­păr­te­a­ză-l cu apă căl­duță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.