Su­per­po­ves­te

Ioana - - Cuprins -

Tra­diție și de­sign într-o broșă ro­mâneas­că

Pre­zen­tă la une­le din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se târguri de han­dma­de din ța­ră și străi­nă­ta­te, Co­sânze­a­na – în spa­te­le că­reia stă Lau­ra Le­on­te – a venit cu o ino­vație ulu­i­toa­re. O bu­căți­că de lemn, câte­va ațe co­lo­ra­te și, ga­ta, Co­sânze­a­na a de­venit o afa­ce­re so­cia­lă ce ofe­ră nu doar un pro­dus de­o­se­bit, ci și cre­a­ti­vi­ta­te, re­la­xa­re, re­des­co­pe­ri­rea va­lo­ri­lor și tra­diți­ei.

Cum Lau­ra a in­ven­tat un set de cu­sut pe lemn, e greu să știi des­pre ce e vor­ba până nu ve­zi efec­tiv se­tul (un pla­caj mic de lemn de fag gău­rit cu la­se­rul, ac, ațe co­lo­ra­te) sau pro­du­sul fi­nal. Pri­me­le pro­du­se din mâi­ni­le Co­sânze­nei au fost mă­rțișoa­re­le, ca­re sunt ex­trem de apre­cia­te de la un an la altul. Ele au de­venit apoi broșe, pan­dan­ti­ve, ta­lis­ma­ne sau mici obi­ec­te de­co­ra­ti­ve.

INSPIRATĂ DE FIICA DE 3 ANI

Lau­ra mi-a po­ves­tit că lu­cra în pu­bli­ci­ta­te de câți­va ani când a si­mțit ne­voia să cre­e­ze obi­ec­te cu mâi­ni­le ei. Idei­le pe ca­re le ofe­rea la bi­rou nu mai erau su­fi­ci­en­te, avea ne­voie de ce­va con­cret, pal­pa­bil. „Am tre­cut prin foar­te mul­te ge­nuri de proi­ec­te, de la fe­suri la por­to­fe­le sau croi­to­rie, de la gă­tit ori de­sen la pas­tă de mo­de­laj, ori­ce mă in­spi­ra pe Pin­te­rest.“Dar ni­mic nu a du­rat. Până într-o zi în ca­re a vrut să-i fa­că fe­tiței ei de doar trei ani un etui de oche­lari bro­dat. „Atunci ar fi vrut și ea să coa­să, dar era prea mi­că: tră­gea de ață prea ta­re, iar ma­te­ria­lul se strângea și o de­ran­ja că nu ieșea mo­de­lul cum ieșea la mi­ne. Mi-am adus amin­te de se­tu­ri­le Am învățat să cos din co­pi­lă­rie și m-am gândit să fac une­le con­tem­po­ra­ne, adap­ta­te vre­mu­ri­lor în ca­re trăim“, ne po­ves­tește Lau­ra des­pre in­spi­rația ideii sa­le.

LE­GA­TĂ DE VIAȚA DE ACA­SĂ

La doar doi ani du­pă ce a fă­cut pri­me­le mă­rțișoa­re pe lemn, a înscris ide­ea în com­pe­tiția de afa­ceri so­cia­le Fa­bri­cat în Ța­ra lui Andrei de la OMV Pe­trom, în 2015. A câști­gat, iar ate­li­e­rul s-a deschis în noi­em­brie 2016, în Ani­noa­sa. De ce aco­lo? Am fost cu­ri­oa­să ca­re a fost par­cur­sul. „Am cres­cut la ța­ră, la Vul­ca­na-pan­de­le, în Dâmbo­vița, și am ră­mas le­ga­tă de viața de aco­lo. La Pan­de­le, to­tul a pă­rut că are un sens, viața are un ritm dat de ră­să­ri­tul și apu­sul soa­re­lui, de ano­tim­puri. Am fă­cut școa­la în Târgo­viște, apoi am mers la Bu­cu­rești la fa­cul­ta­te. Du­pă asta, am cântat pe stra­dă doi ani în Fra­nța și în Spa­nia. M-am întors în Bu­cu­rești și m-am an­ga­jat co­pyw­ri­ter în pu­bli­ci­ta­te.“Când și-a înscris ide­ea în com­pe­tiție, era ne­ce­sar să ale­a­gă o co­mu­ni­ta­te de­fa­vo­ri­za­tă din­tr-o lis­tă de pes­te 30. „Mi-am ales Ani­noa­sa pen­tru că e la 7 ki­lo­me­tri de lo­cul un­de m-am năs­cut și un­de aș vrea să mă re­trag.“Du­pă ce a câști­gat fi­na­nța­rea, Lau­ra a re­nu­nțat la jo­bul full-ti­me și astă­zi se ocu­pă doar de ate­li­er.

O IDEE PEN­TRU OA­MENI

Mo­de­lul de bu­si­ness cu pri­o­ri­tăți so­cia­le i s-a po­tri­vit Lau­rei ca o mă­nușă și a dat un alt sens vi­eții sa­le. Re­cu­noaște că eco­no­mia so­cia­lă a venit ca un ca­dou, iar gândul că poa­te fa­ce ce­va pen­tru cei ca­re au ne­voie, în spe­cial pen­tru ti­ne­re­le ma­me ca ea, re­pre­zin­tă una din­tre ce­le mai mari sur­se de mo­ti­vație. „Se pa­re că sun­tem «pro­gra­mați» să fim altru­iști. Trăi­ești o sa­tis­fa­cție mult mai ma­re când ajuți pe ci­ne­va ca­re are ne­voie de­cât da­că ai fa­ce acel lu­cru pen­tru ti­ne. Când ave­am 20 de ani, nu înțe­le­ge­am con­cep­tul de vo­lun­ta­riat pen­tru că pri­o­ri­ta­tea mea era in­de­pen­de­nța fi­nan­cia­ră. În 2017, du­pă 11 ani de pu­bli­ci­ta­te, mi-am pro­pus ca un an să nu iau ni­cio de­ci­zie pu­nând ba­nii în cântar. Și așa mi-am

Co­sânze­a­na înse­am­nă tra­diție adu­să în zi­le­le noas­tre.

Mândru­leț cu­sut

Cre­ați­i­le Co­sânze­a­na au fost apre­cia­te de pu­blic și de co­mi­sii de spe­cia­li­ta­te, de de­sign și et­no­gra­fie.

Ino­vația se­tu­ri­lor de cu­sut Co­sânze­a­na es­te su­por­tul de lu­cru – dis­curi din lemn sau pla­caj per­fo­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.