Cum se fa­ce

Ori­ci­ne știe că tre­bu­ie să ci­te­as­că eti­che­ta unui pro­dus ali­men­tar înain­te de a-l cumpăra. Dar știm cu toții să des­ci­frăm me­sa­jul in­scri­pți­o­nat?

Ioana - - Cuprins -

Ci­tește co­rect eti­che­ta Ci­ne se te­me de Bau­bau

Da­că ții la să­nă­ta­te, es­te bi­ne să ci­tești cu ate­nție eti­che­ta pro­du­se­lor pe ca­re le cum­peri. Infor­mați­i­le ca­re sunt înscri­se pe eti­che­te sunt de obi­cei co­di­fi­ca­te și pres­cur­ta­te. Nu tre­bu­ie să ții se­a­ma doar de ter­me­nul de ex­pi­ra­re, de

E-uri, de ti­pul sau can­ti­ta­tea de gră­si­mi, ci și de exis­te­nța anu­mi­tor sub­sta­nțe aler­ge­ne.

E-uri­le sunt adi­ti­vi ali­men­tari ca­re au sco­pul de a con­ser­va și pro­te­ja ali­men­te­le de des­com­pu­ne­re. vi­ne de la Eu­ro­pa, iar li­te­ra es­te ur­ma­tă de câte­va ci­fre ca­re co­di­fi­că sub­sta­nța. Nu însă toți adi­ti­vii sunt no­ci­vi, așa că nu tre­bu­ie să te spe­rii când ve­zi lis­ta de E-uri. Co­lo­ra­nții na­tu­ra­li nu îți afec­te­a­ză

Esă­nă­ta­tea. Nici adi­ti­vii ino­fen­si­vi. Va­lo­ri­le nu­triți­o­na­le se re­fe­ră la ti­pul de gră­si­mi, can­ti­ta­tea lor, nu­mă­rul ca­lo­ri­i­lor, can­ti­ta­tea de sa­re, de fi­bre, de za­ha­ruri, de pro­tei­ne și vi­ta­mi­ne. Da­că su­feri de bo­li cro­ni­ce sau in­ter­di­cții ali­men­ta­re de ori­ce fel, tre­bu­ie să știi ce ali­men­te să eviți. Co­nți­nu­tul nu­tri­tiv se spe­ci­fi­că de obi­cei ra­por­tat la 100 g.

Cei cu in­to­le­ra­nță la glu­ten sau lac­to­ză tre­bu­ie să cau­te ori­ce me­nți­u­ne de acest fel pe eti­che­tă. De ase­me­nea, aler­gi­cii la nuci sau su­san tre­bu­ie să ci­te­as­că cu ate­nție ce scrie pe eti­che­te. Nu ui­ta să ve­ri­fici, de­si­gur, da­ta de ex­pi­ra­re și nu cumpăra pro­du­se ca­re nu me­nți­o­nea­ză ter­me­nul li­mi­tă.

E-uri­le sunt adi­ti­vi ali­men­tari ca­re au sco­pul de a con­ser­va și a pro­te­ja ali­men­te­le de des­com­pu­ne­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.