Ioa­na te vrea așa

Sti­lul meu? Je­a­nși și o pe­re­che de oche­lari de soa­re.

Ioana - - Cuprins -

Sti­lul Adam Le­vi­ne

Ce­le­brul so­list al for­mați­ei Ma­roon 5, chi­ta­rist și de câte­va ori ac­tor Adam Le­vi­ne (39) a spul­be­rat vi­su­ri­le fe­mei­lor ca­re-l ado­rau când s-a însu­rat cu fru­moa­sa na­mi­bian­că Be­ha­ti Prin­sloo în 2014, ca­re i-a dă­ru­it până acum do­uă fe­te.

Antre­nor în re­a­li­ty show-ul ame­ri­can „The Voi­ce“, Adam are în pal­ma­res trei pre­mii Gram­my, do­uă Bil­lboard Mu­sic Awar­ds, do­uă Ame­ri­can Mu­sic Awar­ds, MTV Vi­deo Mu­sic Award și Wor­ld Mu­sic Award. Într-un in­ter­viu acor­dat unei cu­nos­cu­te re­vis­te bri­ta­ni­ce, el afir­ma că sti­lul său ves­ti­men­tar es­te ca­sual și că a învățat să se îngri­je­as­că mai ales du­pă ex­pe­ri­e­nța pri­mei emi­si­uni la ca­re a fost in­vi­tat, pe când avea doar 21 de ani, în ca­re a re­fu­zat să poar­te ma­chia­jul spe­ci­fic pen­tru te­le­vi­zi­u­ne, pă­rându-i-se o pros­tie, ca mai apoi, du­pă ce a ur­mă­rit înre­gis­tra­rea, să-și dea se­a­ma ce greșe­a­lă fă­cu­se. Admi­ră mo­dul în ca­re se îmbră­ca Bru­ce Sprin­gste­en spre sfârși­tul ani­lor ’70 și nu ar pur­ta ni­ci­o­da­tă je­a­nși prea strâmți pen­tru că i se pa­re că ara­tă ci­u­dat între­gul out­fit. Adam es­te ima­gi­nea unui par­fum sem­nat Yves Saint Lau­rent și spu­nea în ace­lași in­ter­viu că pre­fe­ră ese­nțe­le sim­ple, ne­pre­te­nți­oa­se. De când s-a însu­rat, re­cu­noaște că ru­ti­na zil­ni­că de îngri­ji­re s-a schim­bat fun­da­men­tal, pen­tru că soția lui i-a ară­tat câte be­ne­fi­cii are da­că își me­nți­ne pi­e­lea hi­dra­ta­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.