Bu­că­tă­rie

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da pri­mul aju­tor în pro­ble­me­le ta­le din bu­că­tă­rie.

Ioana - - Cuprins - Ro­xa­na Mel­ni­cu re­dac­tor Ioa­na

QIu­lia (28), Bu­zău: Ce de­o­se­bi­re exis­tă între sor­be­to, gra­ni­ta și îngheța­ta obișnu­i­tă? Am au­zit și vă­zut di­ver­se va­rian­te.

ASor­be­to și gra­ni­ta sunt fă­cu­te din apă și suc de fructe (sau ca­fea) con­ge­la­te cu puțin za­hăr. Între ele exis­tă o di­fe­re­nță de gra­nu­lație: gra­ni­ta are gra­nu­lație ma­re și tre­bu­ie con­su­ma­tă ime­diat, sor­bet­to are gra­nu­lație mi­că și efec­tul e aproa­pe cre­mos. Ca să fie și mai cre­mos și să se sta­bi­li­ze­ze, se poa­te adău­ga al­buș. Îngheța­ta cla­si­că es­te pe ba­ză de frișcă și/sau iaurt ori lap­te – poa­te co­nți­ne su­curi de fructe sau va­ni­lie, ci­o­co­la­tă, alte sur­se de aromă.

QFla­via (28), Bu­cu­rești: E pli­nă piața de ier­buri, aș vrea să fac ulei­uri și oțe­turi aro­ma­te. E su­fi­ci­ent să las ier­bu­ri­le în oțet sau ulei?

ANu prea! În pri­mul rând, ca să ai­bă ma­xi­mum de aromă, ier­bu­ri­le tre­bu­ie să fie cu­le­se înain­te de a înflori. Se pun în ulei (de bu­nă ca­li­ta­te!) și se pot lă­sa aco­lo mult timp, e drept, dar ni­ci­o­da­tă la soa­re. Din oțet ier­bu­ri­le tre­bu­ie scoa­se nea­pă­rat du­pă ma­xi­mum do­uă săp­tă­mâni. Altmin­teri, încep să-și schim­be gus­tul.

QMa­ria (30), Iași: Cum sparg ușor o nu­că­de-co­cos ca să îi be­au apa?

ANu tre­bu­ie s-o spar­gi, ci doar s-o per­fo­re­zi ca să pui un pai. Nu­ca are trei „ochi“în coa­ja lem­noa­să (niște zo­ne mai moi, un­de in­tră un tir­bușon). Se dau ce­le trei găuri, se pu­ne pai­ul, se soar­be apa de co­cos, ca­re es­te întra­de­văr cea mai hi­dra­tan­tă sub­sta­nță din reg­nul vegetal.

QSo­nia (24), Bu­ci­um: Se anu­nță o re­col­tă re­cord de roșii, de toa­te ca­li­bre­le. Du­pă ce o să mă sa­tur de suc și bu­li­on, aș fa­ce și niște roșii us­ca­te în stil ita­lian. Cum se pro­ce­de­a­ză?

ASe taie roși­i­le fe­lii su­bțiri. Apoi se cu­răță us­tu­roi proas­păt și se toa­că. Se așa­ză fe­li­i­le de roșie pe tă­vi ta­pe­ta­te cu hârtie de copt și se pre­sa­ră us­tu­roi pe ele. Se stro­pesc fi­e­ca­re cu ulei de măs­li­ne și se usu­că la cup­tor șa­se ore, la tem­pe­ra­tu­ră foar­te joa­să. Se așa­ză în bor­ca­ne în stra­turi și se stro­pesc cu ulei de măs­li­ne.

QFlori (24), Ploi­ești: Am pri­mit o sti­clă de gin și nu ne pla­ce, ce pot fa­ce cu el?

AAse­zo­nea­ză frip­turi – ber­be­cuțul are mult de câști­gat de pe ur­ma gi­nu­lui. Sau poți fa­ce un li­chi­or de ca­să pu­nând la ma­ce­rat în el că­pșu­ne sau boa­be de zmeu­ră și puțin za­hăr. Stre­coa­ră du­pă do­uă săp­tă­mâni și vei ve­dea că prin­de gust foar­te bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.