Psi­ho­lo­gie

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da pri­mul aju­tor în pro­ble­me­le ta­le psi­ho­lo­gi­ce.

Ioana - - Cuprins - Da­na Ve­res­cu psi­ho­log

QMa­ria­na (46), Iași: Am des­co­pe­rit acum do­uă săp­tă­mâni, spre sur­prin­de­rea mea, că am ră­mas însăr­ci­na­tă. Nu am co­pii, dar mă întreb da­că nu sunt prea bă­trână pen­tru a fa­ce acum unul. Încă nu i-am spus par­te­ne­ru­lui meu de viață, ni­ci­u­nul din­tre noi nu a plă­nu­it sar­ci­na, nici mă­car nu ne-am gândit la po­si­bi­li­ta­tea ei. Dar de­ja tim­pul tre­ce și va tre­bui să-i spun. Sau să iau o de­ci­zie sin­gu­ră. Nu știu cum să pro­ce­dez. Sunt sur­prin­să și m-am gândit să vă cer sfatul.

ADa­că fi­zi­o­lo­gia ta ți-a per­mis să ră­mâi însăr­ci­na­tă, da­că nu ai pro­ble­me de să­nă­ta­te, da­că mij­loa­ce­le ta­le fi­nan­cia­re

ți-o per­mit și da­că par­te­ne­rul tău de viață es­te un om cu ca­re te înțe­le­gi bi­ne și ală­turi de ca­re vrei să trăi­ești în con­ti­nua­re, nu văd ni­ci­un im­pe­di­ment pen­tru ca­re nu ai păs­tra co­pi­lul. De­si­gur că ori­ce fe­meie are drep­tul să ale­a­gă ce fa­ce cu viața și cu cor­pul ei și îmi dau se­a­ma că ai de luat o de­ci­zie im­por­tan­tă. Înain­te de toa­te, gândește-te cum te fa­ce să te si­mți ace­as­tă sar­ci­nă. Ce emoții ți-a pro­dus? Te-ai bu­cu­rat? Ai înce­put să te gândești la per­spec­ti­vă? Da­că da, atunci înse­am­nă că ini­ma ta îți spu­ne să păs­tre­zi co­pi­lul. Din câte îmi spui, te înțe­le­gi bi­ne cu par­te­ne­rul de viață. Chiar da­că nu ați plă­nu­it o sar­ci­nă, s-ar pu­tea să fie și el foar­te bu­cu­ros

de întâmpla­re. Sfatul meu pro­fe­si­o­nal și pri­e­te­nesc es­te să stai de vor­bă cu el și să-i spui exact ce mi-ai spus mie. Vei ve­dea astfel ca­re es­te re­a­cția lui, veți pu­tea să dis­cu­tați și veți pu­tea să luați cea mai bu­nă de­ci­zie. Cred că tu, cum­va in­co­nști­ent, ai de­cis de­ja să ai un co­pil, dar pro­ba­bil ești încă sur­prin­să. Bu­cu­ră­te, săr­bă­to­rește eveni­men­tul și înce­pe să pre­gă­tești ca­me­ra be­be­lușu­lui. În ur­mă­toa­re­le luni, vei avea mul­te de fă­cut, iar ur­mă­to­rii ani vor fi plini. Vârsta nu es­te im­por­tan­tă de­cât în mă­su­ra în ca­re ai pro­ble­me de să­nă­ta­te. Dar, da­că to­tul es­te în or­di­ne cu ti­ne, îți do­resc de pe acum sar­ci­nă ușoa­ră!

QSa­bi­na (31), e-mail: Ci­tesc de mul­tă vre­me sfa­tu­ri­le pe ca­re le ofe­riți ci­ti­toa­re­lor și, în sfârșit, mi-am fă­cut cu­raj să scriu. De aproa­pe șa­se luni mă simt foar­te tris­tă, de­se­ori abia reușesc să mă dau jos din pat și să merg la ser­vi­ciu. Mi-e din ce în ce mai greu să-mi înde­pli­nesc sar­ci­ni­le la ser­vi­ciu. Nu sunt că­să­to­ri­tă, dar lo­cu­i­esc cu pri­e­te­nul meu și nici cu el nu am ener­gie să fac ni­mic. Nu am ni­mic fi­zic, miam fă­cut con­troa­le me­di­ca­le. O pri­e­te­nă mi-a spus că e po­si­bil să su­făr de de­pre­sie. N-am fost ni­ci­o­da­tă la un psi­ho­log și nici nu știu ce i-aș pu­tea spu­ne, nu am mo­ti­ve să fiu ne­fe­ri­ci­tă. Însă mă simt tot mai tris­tă pe zi ce tre­ce. Ce pot fa­ce?

ADra­gă Sa­bi­na, din ce îmi des­crii, e po­si­bil să ai o for­mă de de­pre­sie. Te sfă­tu­i­esc din ini­mă să-ți faci o pro­gra­ma­re la un psi­ho­log, el sau ea te va lă­muri mult mai bi­ne ce ți se întâmplă. Nu ai de ce să te te­mi, te­ra­pia psi­ho­lo­gi­că nu es­te de­loc in­va­zi­vă. De­pre­sia es­te o su­fe­ri­nță des­tul de răs­pândi­tă, dar puțini oa­meni o re­cu­nosc și o tra­te­a­ză. Mă bu­cur că ți-ai fă­cut cu­raj să-mi scrii. Nu ești sin­gu­ra în ace­as­tă si­tuație, iar în afa­ră de te­ra­pia in­di­vi­dua­lă, poți par­ti­ci­pa și la te­ra­pii de grup. Nu te învi­nui pen­tru lip­sa de ener­gie sau de chef, aces­tea sunt simp­to­me ale tul­bu­ră­rii psi­hi­ce. Du­pă ce te vei tra­ta, îți vei re­că­pă­ta pof­ta de viață și ener­gia pe ca­re le ave­ai înain­te.

De­pre­sia e o su­fe­ri­nță des­tul de răs­pândi­tă, dar puțini o re­cu­nosc și o tra­te­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.