Fru­mu­sețe

Scrie-mi pe adre­sa iri­na.sta­nes­cu@bur­da.ro sau la­să-mi un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și îți voi răs­pun­de ime­diat ca să te ajut în pro­ble­me­le ta­le de îngri­ji­re.

Ioana - - Cuprins -

Q Co­ri­na,, via e-mail: Mai ales va­ra, am ob­ser­vat că îmi apar punc­te roșii și coșuri pe spa­te. Nu reușesc să scap de ele și, din pă­ca­te, nu pot să mai port ro­chii cu spa­te­le gol sau mai­o­uri.

Ce ar fi de fă­cut?

A

Căl­du­ra es­te una din­tre cau­ze­le pro­ble­mei cu ca­re te con­fru­nți. O altă cau­ză pot fi pro­du­se­le fo­lo­si­te la duș. Nu es­te vor­ba nu­mai des­pre ce­le de cu­răța­re cor­po­ra­lă, ci și de șam­pon (în ca­zul în ca­re te spe­li pe cap când faci duș). Es­te bi­ne să ai la înde­mână un gel de duș cu ph neu­tru. Nu ui­ta nici de pe­e­ling, ca­re ar tre­bui fă­cut cel puțin o da­tă pe săp­tă­mână. Fo­lo­sește o pe­rie cu mâner lung pen­tru a ajun­ge ușor la zo­na afec­ta­tă. De aju­tor poa­te fi și o mas­că din ce­ai de mușețel și ar­gi­lă, ca­re va ab­sor­bi im­pu­ri­tăți­le ce cau­ze­a­ză ac­ne­ea. Re­nu­nță, în ace­lași timp, la hai­ne­le din ma­te­ria­le sin­te­ti­ce. Q Ile­a­na (34), Ca­raș-se­ve­rin: M-am ho­tă­rât să-mi schimb fri­zu­ra, însă aș vrea să aleg ce­va ca­re să mă avan­ta­je­ze, ca­re să nu mă îmbă­trâneas­că. Tre­bu­ie să țin cont de ce­va atunci când aleg o anu­mi­tă lun­gi­me de păr?

A

Dra­gă Ile­a­na, atunci când vrei să faci o schim­ba­re ra­di­ca­lă, es­te bi­ne să te con­su­lți în pri­mul rând cu un sti­list. El es­te cel mai în mă­su­ră să te sfă­tu­ias­că în acest sens. Apoi, ți­ne cont de câte­va as­pec­te: da­că pă­rul es­te prea scurt, es­te po­si­bil ca efec­tul obți­nut să fie in­vers de­cât cel pe ca­re-l do­rești. Bo­bul lung, de exem­plu, avan­ta­je­a­ză ma­rea ma­jo­ri­ta­te a fi­gu­ri­lor, în timp ce o tun­soa­re pi­xie nu. Pă­rul lung adau­gă câți­va ani în plus, mai ales da­că tun­soa­rea nu es­te una bi­ne de­fi­ni­tă. Ace­lași lu­cru e va­la­bil și pen­tru o nua­nță foar­te închi­să. Q Ali­da (41), Bu­cu­rești: Pes­te câte­va săp­tă­mâni va avea loc nun­ta pri­e­te­nei me­le. Am ales o pe­re­che de san­da­le foar­te fru­moa­se, însă ob­serv că pi­ci­oa­re­le me­le nu au to­tuși as­pec­tul pe ca­re mi l-aș dori.

A

Dra­ga mea, mai ales în tim­pul ve­rii tre­bu­ie să pu­nem ac­cent pe îngri­ji­rea pi­ci­oa­re­lor. Pe­di­chi­u­ra nu tre­bu­ie lă­sa­tă pe lo­cul doi. Pe lângă asta, un rol im­por­tant îl au pan­to­fii pe ca­re îi po­rți zi de zi. Da­că ești adep­ta to­cu­ri­lor înal­te, es­te bi­ne ca, din când în când, să re­la­xe­zi pi­ci­oa­re­le. Să re­venim însă la îngri­ji­re: înde­păr­te­a­ză pi­e­lițe­le ines­te­ti­ce și scur­te­a­ză un­ghi­i­le. Fo­lo­sește o mas­că și un go­maj pen­tru căl­câie sau apli­că ulei de măs­li­ne pe tăl­pi, de pre­fe­ri­nță se­a­ra, ca el să fie ab­sor­bit în pi­e­le.

Ioa­na (23), via e-mail: Deși știu că ace­as­tă pro­ble­mă es­te des întâlni­tă mai cu se­a­mă iar­na, am ob­ser­vat că și acum bu­ze­le me­le sunt as­pre, us­ca­te și au as­pect ines­te­tic. Fo­lo­sesc de ce­va vre­me un pe­e­ling spe­cial, dar n-am con­sta­tat ni­cio îmbu­nă­tăți­re.

A

Chiar și pe­e­lin­gul aces­ta pe ca­re-l faci cu re­gu­la­ri­ta­te poa­te dău­na, fi­in­dcă nu fa­ce de­cât să agre­se­ze zo­na de­li­ca­tă, mai ales când co­nți­ne sub­sta­nțe du­re. Ale­ge mi­e­rea pen­tru hi­dra­ta­re. Aplic-o pe bu­ze cu un bețișor și aco­pe­ră cu o fo­lie de plas­tic pen­tru 15 mi­nu­te.

Fo­lo­sește o pe­rie cu mâner lung pen­tru zo­na spa­te­lui!

Iri­na Stă­nes­cu be­au­ty edi­tor Ioa­na

Vor­bește cu un sti­list înain­te de a fa­ce o schim­ba­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.