Da­că Ro­mânia ar avea 22 de lo­cu­i­tori

Ioana - - Cuprins -

7 ar fi prin Eu­ro­pa, la mun­că de-ade­vă­ra­te­lea.

7

și-ar fu­ra că­ci­u­la unul altu­ia, de di­mi­neața până se­a­ra, când, la un șpriț și-un mic, și-ar împă­rți veni­tu­ri­le re­zul­ta­te. Pe par­cur­sul zi­lei, alți doi, trei din­tre cei­la­lți șap­te ar ră­mâne fă­ră că­ci­u­lă. A do­ua zi ar pri­mi alta de la cei șap­te ca­re mun­cesc în străi­nă­ta­te.

1

ar fi su­fi­ci­ent de bă­tut în cap încât să stea toa­tă zi­ua cu ochii pe ge­am, ca să va­dă ce mai fac ăia ca­re-și fu­ră că­ci­u­la. El n-are că­ci­u­lă; când îi vi­ne rândul să fie ac­ci­den­tat, i se fu­ră san­da­le­le. Sau șo­se­te­le.

3

ar avea sub 25 de ani, din­tre ca­re doi ar fi anal­fa­beți fun­cți­o­nal. Unul din­tre aceștia doi ar avea 15 ani de stu­dii sau mai mult, cu cel puțin o li­ce­nță (de va­loa­re ega­lă cu a unei că­ci­u­li).

2 ar fi pă­ri­nții mi­no­ri­lor. Unul din­tre ei s-ar nu­mă­ra prin­tre cei șap­te ca­re întrețin jo­cul cu că­ci­u­la, iar unul ar fi prea pre­o­cu­pat de bu­năs­ta­rea fa­mi­li­ei și fe­ri­ci­rea co­pi­lași­lor ca să mai ba­ge de se­a­mă ce se întâmplă în jur.

1

s-ar ocu­pa nu­mai de să­pat șa­nțuri, schim­bat bor­duri, tăiat iar­ba cu o pârâi­toa­re ca­re tre­zește tot car­ti­e­rul, lu­crul cu bor­mași­na și pro­du­cția de zgo­mo­te și vâjâi­e­li în ge­ne­ral.

Res­tul s-ar ocu­pa de po­e­zie. Că doar e atâta po­e­zie un­de toa­te-s ve­chi și no­uă toa­te…

Din sta­tis­ti­ci­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne (510 lo­cu­i­tori) le­ga­te de ca­li­ta­tea vi­eții ar rei­eși că doar doi ro­mâni se cla­se­a­ză mai sus de lo­cul 480.

Da­că Ro­mânia ar avea 22 de lo­cu­i­tori, șap­te ar fi prin Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.