TU ȘI LUMEA

Da­că ai fost de­ja în con­ce­diu, aștep­tăm cu ne­răb­da­re să ne spui un­de și să ne tri­miți po­ze­le ta­le pe e-mail. Da­că nu ai ple­cat, îți dăm noi câte­va idei nu­mai bu­ne de pus în prac­ti­că.

Ioana - - Cuprins -

Su­per­bul oraș im­pe­rial es­te ori­când o des­ti­nație ide­a­lă de va­ca­nță. Eu m-am îndră­gos­tit de ca­pi­ta­la Aus­tri­ei de când am vă­zut-o pri­ma da­tă, cu mai bi­ne de 15 ani în ur­mă. De atunci, an de an mă întorc în acest loc ma­gic ca să des­co­păr lu­cruri noi. Vi­e­na a fost ale­a­să a no­ua oa­ră con­se­cu­tiv orașul cu cea mai bu­nă ca­li­ta­te a vi­eții, con­form unui stu­diu re­a­li­zat de cu­nos­cu­ta com­pa­nie de con­sul­ta­nță Mer­cer. Au fost avu­te în ve­de­re 231 de me­tro­po­le din între­a­ga lu­me și cri­te­rii pre­cum cli­ma­tul po­li­tic, social, eco­no­mic, ser­vi­ci­i­le de îngri­ji­re me­di­ca­lă, po­si­bi­li­tă­ţi­le de for­ma­re pro­fe­si­o­na­lă, in­fras­truc­tu­ra, rețe­aua de tran­sport pu­blic, ser­vi­ci­i­le de dis­tri­buție a ener­gi­ei elec­tri­ce și apei. Ga­le­ri­i­le de ar­tă, viața cul­tu­ra­lă, gas­tro­no­mia, sin­gu­ra din lu­me de­nu­mi­tă du­pă ur­be, nu du­pă ța­ră, oa­me­nii, clă­di­ri­le su­per­be, is­to­ria, dar și shop­pin­gul sunt mo­ti­ve­le pen­tru ca­re m-aș mu­ta aici fă­ră să stau pe gânduri. Mi-ar tre­bui zeci de pa­gini de re­vis­tă ca să îți po­ves­tesc des­pre mu­ze­e­le me­le pre­fe­ra­te (de ar­tă, Le­o­pold, Alber­ti­na) sau des­pre pa­la­te­le Hof­burg, Bel­ve­de­re ori Schönbrunn, pe ca­re tre­bu­ie să le vi­zi­te­zi pen­tru a înțe­le­ge de ce Vi­e­na a ajuns la acest ni­vel și cum se jus­ti­fi­că ci­vi­li­zația lo­cu­i­to­ri­lor. Un alt plus e fap­tul că orașul es­te „kid fri­en­dly“, adi­că ofe­ră po­si­bi­li­tăți ne­nu­mă­ra­te de a te dis­tra ală­turi de co­pi­lul tău și de a-l învăța să trăias­că pre­cum aus­tri­e­cii.

Gră­di­ni­le pa­la­tu­lui Bel­ve­de­re

Ada și fi­ul ei, Da­vid, la in­tra­rea în Hof­burg

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.