Cei mai fru­moși ani

Ioana - - Cuprins - ADA OPREA, re­dac­tor-șef ada.oprea@bur­da.ro

Lu­na sep­tem­brie es­te acel mo­ment din toam­nă în ca­re ador să in­tru în li­bră­rii. Mi­ro­sul de hârtie proas­păt ti­pă­ri­tă al ma­nua­le­lor, cai­e­te­le mul­ti­co­lo­re, sti­lo­u­ri­le, acua­re­le­le și cam tot ce ți­ne de pa­pe­tă­rie îmi cre­e­a­ză un sen­ti­ment de veselie și plăcere. Îmi amin­tesc cu drag de vre­mu­ri­le când eram ele­vă si­li­toa­re și câte­o­da­tă, deși nu-mi e în drum, mă abat de la tra­seul meu nor­mal doar ca să trec prin fața li­ceu­lui Ni­co­lae Ioar­ga, școa­la în ca­re am învățat din cla­sa întâi până-n a XII-A. Mi-e dor de ieși­tul la ta­blă, de emoția di­nain­te de te­ză, de co­pia­tul ne­vi­no­vat la une­le ma­te­rii la ca­re chiar nu mă pri­ce­pe­am, de ex­pre­sia „Scoa­teți o foaie de hârtie!“, de muștru­lu­ia­la di­ri­gin­tei du­pă chi­u­lu­ri­le în grup, de scu­za că mă duc să ud bu­re­te­le doar-doar să ui­te pro­fe­so­rul să mă as­cul­te, dar și de mo­men­te­le (de­se, ca să mă laud) în ca­re stră­lu­ce­am pur și sim­plu când luam no­ta 10. Mi-e dor de pro­fe­so­rii mei. Pen­tru mi­ne, anii aceia înse­am­nă pri­e­teni ade­vă­rați, pe ca­re îi am și acum, lip­sa gri­ji­lor zil­ni­ce, stu­diu fă­cut ca la car­te, dar și dis­tra­cție cât cu­prin­de. Ce n-aș da să mai trăi­esc o da­tă ace­le tim­puri! Întrun fel o fac cu băia­tul meu și avem un ri­tual co­mun când ple­căm să cum­pă­răm ghi­oz­dan, pe­nar, crei­oa­ne, ca­ri­oci, gu­me de șters sau ri­gle, cai­e­te și că­rți. Acum in­trăm într-a IV-A. Ție ce sen­ti­men­te sau amin­tiri îți stârnește înce­pu­tul toam­nei?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.