Când rați­u­nea pri­me­a­ză

Ioana - - Horoscop -

Înce­pu­tul toam­nei înde­am­nă la pru­de­nță, pen­tru a par­cur­ge cu pași mici și si­guri fi­e­ca­re eta­pă din sfe­ra sen­ti­men­ta­lă sau pro­fe­si­o­na­lă. Vom avea par­te de sa­tis­fa­cții atunci când sar­ci­ni­le vor fi înde­pli­ni­te exem­plar.

BERBEC

21 mart.-20 apr.

Ai oca­zia să-i pui par­te­ne­ru­lui la încer­ca­re loia­li­ta­tea, având ne­voie de aju­tor din par­tea lui. Da­că se va es­chi­va, es­te clar că nu te poți ba­za pe el. Exis­tă șan­sa unei că­lă­to­rii mult vi­sa­te.

RAC

22 iun.-22 iul. Par­te­ne­rul te ră­nește și îți pro­du­ce de­ce­pții ma­jo­re, dar ești ca­pa­bi­lă să ie­rți și să treci cu ve­de­rea doar de dra­gul lui. Es­te o pe­ri­oa­dă în ca­re poți da pi­ept cu con­frun­tări aprin­se.

BALANȚĂ

23 sept.-22 oct.

O pe­tre­ce­re ală­turi de par­te­ne­rul tău es­te po­si­bi­lă în pri­me­le zi­le ale lunii. Pro­fe­si­o­nal, nu te avânta acum în di­re­cții noi, ci ocu­pă-te de ac­ti­vi­tăți­le de­ja înce­pu­te.

CAPRICORN

22 dec.-19 ian.

Cri­ze­le de ge­lo­zie și po­se­si­vi­ta­te nu sunt ex­clu­se, de­oa­re­ce nu ești si­gu­ră pe po­ziția ta în cu­plu. Ești de­tașa­tă de ori­ce pro­ble­mă de ser­vi­ciu, fi­ind cu gândul în altă par­te.

TAUR

21 apr.-21 mai

Re­si­mți sin­gu­ră­ta­tea ca pe o po­va­ră la înce­put de toam­nă. O că­lă­to­rie e po­si­bi­lă, dar poa­te co­nți­ne mo­men­te ne­plă­cu­te pe par­curs. Pot să apa­ră schim­bări be­ne­fi­ce în plan sa­la­rial.

LEU

23 iul.-22 aug.

Ești atra­să de es­ca­pa­de sen­ti­men­ta­le și îți pui în va­loa­re ca­li­tăți­le de se­du­că­toa­re. Ai mai mult cu­raj ca ori­când și faci cur­te per­soa­nei ca­re te atra­ge.

SCORPION

23 oct.-21 nov.

Te-ai pu­tea îndră­gos­ti de o per­soa­nă ca­re va ju­ca un rol ma­jor în viața ta de-acum înain­te și nu va ră­mâne o sim­plă întâlni­re, ci poa­te de­ve­ni par­te­ne­rul mult vi­sat.

VĂRSĂTOR

20 ian.-18 fe­br.

Cel pe ca­re îl iu­bești îți va da mo­ti­ve de de­za­mă­gi­re și pe mo­ment ești com­plet de­bu­so­la­tă. Înce­pi to­tuși lu­na stă­până pe fo­rțe­le ta­le, cu mari pla­nuri de viitor.

GE­MENI

22 mai-21 iun.

Fa­ceți împreu­nă pla­nuri de viitor, iar când vă in­ves­tiți ba­nii împreu­nă e un semn că aveți de gând să mer­geți pe ace­lași drum. Ești pri­mi­tă în ca­se­le ce­lor dra­gi cu brațe­le des­chi­se.

FECIOARĂ

23 aug.-22 sept.

Poți tre­ce prin­tr-o re­lație pla­to­ni­că, neîmpăr­tăși­tă sau puternic blo­ca­tă de di­ver­se pi­e­dici, ca­re nu te vor lă­sa să te apro­pii mai mult. Pro­fe­si­o­nal, înce­pi toam­na cu bi­ne.

SĂGETĂTOR

22 nov.-21 dec.

Re­lați­i­le ca­re se nasc acum nu prea au so­rți de iz­bândă pe viitor, deci ar pu­tea ră­mâne sim­ple flir­turi. Exis­tă o ten­si­u­ne la ser­vi­ciu din cau­za unor eveni­men­te.

PEȘTI

19 fe­br.-20 mart.

Ești îndră­gos­ti­tă de o per­soa­nă ca­re ți-a fu­rat mi­nți­le. Ex­pri­mă-ți sen­ti­men­te­le deschis, la ve­de­re, cu vor­be cât mai con­vin­gă­toa­re. Te-ar ten­ta o schim­ba­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.