PTEROZAURII

National Geographic Romania - - Sumar - Text: Ri­chard Con­niff Fo­to: Ro­bert Clark

Din­tre cele mai stra­nii ani­ma­le zbu­ră­toa­re ca­re au stră­bă­tut ce­rul Me­zo­zoic.

Noi des­co­pe­riri schim­bă per­spec­ti­va des­pre pte­ro­zauri, cele mai mari, mai re­le și mai bi­za­re ani­ma­le ca­re au zbu­rat vre­o­da­tă.

Fi­bre­le ase­mă­nă­toa­re cu bla­na au lă­sat am­pren­te sub­ti­le pe unele po­rți­uni din ace­as­tă fo­si­lă de Je­ho­lop­te­rus des­co­pe­ri­tă în Chi­na. Pu­ful izo­lant e un semn că pterozaurii de mai târziu au avut, poa­te, sânge cald.

Ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor re­a­cți­o­nea­ză la cu­vântul „pte­ro­zaur” cu o ex­pre­sie ne­du­me­ri­tă, până când adau­gi „ca pte­ro­dac­ti­lii”.

Aces­ta e nu­me­le co­mun dat pri­mu­lui pte­ro­zaur des­co­pe­rit în se­co­lul al XVIII-lea. De atunci, oa­me­nii de ști­i­nță au des­cris pes­te 200 de spe­cii, însă idei­le po­pu­la­re des­pre pte­ro­zauri – dra­go­nii îna­ri­pați ca­re au do­mi­nat ce­rul me­zo­zoic timp de 162 de mi­li­oa­ne de ani – au ră­mas pe loc. În mod in­va­ria­bil, ni-i ima­gi­năm ca pe niște rep­ti­li­eni ae­ri­eni stângaci, cu ari­pi de pi­e­le, ca­pul as­cuțit și ten­di­nțe sânge­roa­se.

Ui­tați-vă, de exem­plu, la fil­mul din 1966 Un mi­li­on de ani înain­tea erei noas­tre, în ca­re un pte­ro­zaur cârâi­tor mov o ră­pește pe Ra­quel Wel­ch pen­tru a-și hră­nii pu­ii. (Ate­nție, spoi­ler: ea su­pra­vi­ețu­i­ește.) Pen­tru o ver­si­u­ne mai no­uă, îndrep­tați-vă spre Ju­ras­sic Wor­ld din 2015 și veți con­sta­ta că pterozaurii încă înhață oa­meni și îi ri­di­că în aer, gru­pul trist al ce­lor veșnic dis­tri­bu­iți în ace­lași rol. (Un de­ta­liu mi­nor: ul­ti­mii au dis­pă­rut acum 66 de mi­li­oa­ne de ani, cu eoni înain­te ca pri­mii oa­meni să apa­ră la pe­tre­ce­re.)

Însă un val de des­co­pe­riri de fo­si­le a scos la lu­mi­nă noi for­me, di­men­si­uni și com­por­ta­men­te sur­prin­ză­toa­re ale pterozaurilor. Unii pa­le­on­to­lo­gi bă­nu­i­esc acum că es­te po­si­bil să fi trăit su­te de spe­cii la un mo­ment dat, împă­rțind ha­bi­ta­te­le așa cum fac pă­să­ri­le mo­der­ne. Lu­mea lor in­clu­dea mo­nștri pre­cum Quet­zal­coa­tlus nor­thro­pi, unul din­tre cele mai mari ani­ma­le zbu­ră­toa­re des­co­pe­ri­te până acum, înalt aproa­pe ca o gi­ra­fă, cu o an­ver­gu­ră a ari­pi­lor de 10,5 m și o pro­ba­bi­lă încli­nație pen­tru a vâna pui de di­no­zauri. Dar in­clu­dea și pte­ro­zauri de di­men­si­u­nea unor vră­bii, ca­re zbu­rau prin pă­du­ri­le pri­mi­ti­ve și s-ar pu­tea să se fi hră­nit cu in­sec­te, pte­ro­zauri mari ca­re ră­mâneau zi­le la rând în zbor dea­su­pra oce­a­ne­lor ca al­ba­troșii și pte­ro­zauri ca­re stă­te­au în ape su­per­fi­cia­le să­ra­te și se hră­neau prin fil­tra­re ca pă­să­ri­le fla­min­go roz.

Una din­tre cele mai in­ci­tan­te des­co­pe­riri e o co­le­cție de ouă de pte­ro­zaur fo­si­li­za­te. Ima­gi­ni­le sca­na­te ale ouă­lor in­tac­te au dez­vă­lu­it lu­mea em­bri­o­ni­lor din coa­jă și au aju­tat la ex­pli­ca­rea mo­du­lui în ca­re se dez­vol­tau pu­ii eclo­zați. Un ou a apă­rut chiar în ovi­duc­tul unei fe­me­le de pte­ro­zaur Dar­wi­nop­te­rus din Chi­na, împreu­nă cu un alt ou împins afa­ră, se pa­re, de im­pac­tul ca­re a ucis-o. „Dna T” a de­venit ast­fel pri­mul pte­ro­zaur iden­ti­fi­cat în mod in­dis­cu­ta­bil du­pă sex. De­oa­re­ce nu avea cre­as­tă, ea a ofe­rit pri­ma do­va­dă so­li­dă că pen­tru unii pte­ro­zauri mas­cu­li, la fel ca pen­tru unele pă­sări mo­der­ne, cres­te­le mari și viu co­lo­ra­te fun­cți­o­nau pro­ba­bil ca mij­loc de eta­la­re se­xua­lă. Aces­te des­co­pe­riri i-au reînsu­flețit pe pte­ro­zauri ca ani­ma­le re­a­le. De ase­me­nea, au dat cer­ce­tă­to­ri­lor de pte­ro­zauri un ape­tit aproa­pe in­sația­bil pen­tru mai mult.

Îndrep­tându-se spre tor­tul ge­o­lo­gic ca­re e Par­cul Nați­o­nal Big Bend din sud-ves­tul Te­xa­su­lui, cer­ce­tă­to­rul bri­ta­nic de pte­ro­zauri Da­ve Mar­till pro­pu­ne o lis­tă cu „lu­cruri de fă­cut” pen­tru ace­as­tă scur­tă re­cu­noaște­re: (1) Să gă­se­as­că un șar­pe cu clo­poței de ad­mi­rat. (2) Să gă­se­as­că un cra­niu com­plet de Quet­zal­coa­tlus pe jos. Șan­se­le sunt aproa­pe in­fi­nit mai mari pen­tru pri­mul punct. Însă el și Ni­zar Ibra­him, un co­leg pa­le­on­to­log, încep ime­diat o dis­cuție de­ta­lia­tă des­pre cum se obți­ne o au­to­ri­zație de cer­ce­ta­re în ca­zul ce­lui de-al doi­lea punct.

Ace­as­ta e pri­ma re­gu­lă a cer­ce­tă­rii pterozaurilor: să fii op­ti­mist. Să te gândești că vei ieși într-o anu­mi­tă zi și vei gă­si vreo ur­mă de pte­ro­zaur e ca și cum ai cum­pă­ra un bi­let de lo­te­rie și apoi ai dez­ba­te cum să chel­tu­i­ești câști­gu­ri­le. Fo­si­le­le de pte­ro­zaur sunt ex­trem de ra­re. Între­a­ga lor lume splen­di­dă, con­stru­i­tă pe oa­se ca­re erau goa­le în in­te­ri­or și cu

pe­reți su­bțiri ca hârtia, s-a nă­ru­it de mult. Ra­ri­ta­tea e re­gu­la mai ales pen­tru Quet­zal­coa­tlus, ca­re es­te cu­nos­cut nu­mai din câte­va frag­men­te des­co­pe­ri­te la Big Bend în anii ‘70.

Mar­till și Ibra­him pe­trec trei zi­le vânând oa­se prin­tre coas­te­le de deal fi­su­ra­te. Tra­ver­se­a­ză și re­tra­ver­se­a­ză pro­miță­tor de­nu­mi­tul Pte­ro­dac­tyl Rid­ge, con­sul­tând frec­vent „lo­cul mar­cat cu X” pe hă­rți lă­sa­te de des­co­pe­ri­to­rul lui Quet­zal­coa­tlus. Des­ci­fre­a­ză nua­nțe­le stra­tu­ri­lor ge­o­lo­gi­ce („Ui­tă-te la acea ci­cli­ci­ta­te Mi­lan­ko­vit­ch!”, ex­cla­mă Mar­till, re­fe­rin­du-se la mo­dul în ca­re mișcă­ri­le de de­pla­sa­re ale Pă­mântu­lui apar în ro­că) și evo­că lu­mi ui­ta­te. Pe o cre­as­tă de gre­sie fă­ră ni­cio ca­le evi­den­tă de co­bo­râre, Mar­till re­mar­că: „Încă nu am gă­sit un mun­te de pe ca­re nu pu­tem că­dea”; se arun­că înain­te și ie­se te­a­făr de­de­subt.

To­tuși, nu dau pes­te ni­ci­un șar­pe cu clo­poței și nici pes­te cea mai mi­că ur­mă de pte­ro­zaur. Apa­re fe­mu­rul unui di­no­zaur uriaș, poa­te un Ala­mo­sau­rus, drept con­so­la­re. Dar di­no­zau­rii nu sunt pte­ro­zauri, nici in­vers. Pă­ră­sind par­cul, cei doi pa­le­on­to­lo­gi de­ja plă­nu­i­esc o întoar­ce­re pen­tru a cău­ta Quet­zal­coa­tlus, cu­ce­riți pen­tru tot­de­au­na de com­bi­nația ten­tan­tă de pte­ro­zauri cu va­riații ex­tre­me în ce­ea ce pri­vește for­ma, di­men­si­u­nea și com­por­ta­men­tul ză­ri­te prin in­ter­me­di­ul ce­lor mai ra­re ră­mășițe fo­si­le.

Idei­le ști­i­nți­fi­ce des­pre pte­ro­zauri au fost ade­sea foar­te va­ria­te – chiar și în ce­ea ce pri­vește ches­ti­uni de ba­ză pre­cum înfățișa­rea sau com­por­ta­men­tul lor. În par­te, asta se da­to­re­a­ză fap­tu­lui că cer­ce­tă­to­rii au fost ne­voiți să își ba­ze­ze ipo­te­ze­le pe doar câte­va spe­ci­me­ne, că­ro­ra le lip­se­au ade­sea de­ta­lii cru­cia­le. Se da­to­re­a­ză și fap­tu­lui că ana­to­mia pterozaurilor e, de fapt, ci­u­da­tă și apa­rent ne­po­tri­vi­tă pen­tru viața pe us­cat sau în aer. Unii oa­meni de ști­i­nță i-au des­cris pe pte­ro­zauri târându-se pe bur­tă pe pă­mânt. Alții i-au ima­gi­nat mer­gând ri­di­cați pe pi­ci­oa­re­le pos­te­ri­oa­re ca niște zom­bi, cu mem­bre­le an­te­ri­oa­re stra­niu alun­gi­te ieșind în afa­ră și ari­pi­le strânse pe spa­te ca o pe­le­ri­nă. Iar alții i-au des­cris pe

Pli­nă de di­nți cu ca­re prin­dea pește, ace­as­tă fo­si­lă de Anhan­gue­ra pis­ca­tor își păs­tre­a­ză for­ma re­a­lă — un tro­feu pen­tru pa­le­on­to­lo­gi. Cra­ni­ul și alte oa­se ale sa­le au fost gă­si­te într-o re­gi­u­ne bo­ga­tă în fo­si­le din Bra­zi­lia.

O ames­te­că­tu­ră de oa­se des­co­pe­ri­te în Bra­zi­lia s-a do­ve­dit a fi cel puțin 47 de pte­ro­zauri din­tr-o sin­gu­ră spe­cie, Cai­ua­ja­ra do­brus­kii. Stra­tul de oa­se ofe­ră pro­be so­li­de că unii pte­ro­zauri au trăit și au mu­rit în co­lo­nii.

Un pte­ro­zaur Rham­phor­hyn­chus și un pește fe­ro­ce s-au ci­oc­nit în timp

ce ur­mă­re­au ace­e­ași pra­dă — pte­ro­zau­rul de sus, din aer, pește­le

de jos, din apă. Au mu­rit, s-au scu­fun­dat pe fun­dul mă­rii și s-au

fo­si­li­zat împreu­nă.

pte­ro­zauri mer­gând în pa­tru la­be, cu ari­pi­le strânse cu gri­jă lângă corp, dar um­blând gre­oi, de par­că ar fi încer­cat pen­tru pri­ma oa­ră niște cârje de an­te­braț. Unii cer­ce­tă­tori au cre­zut că pterozaurii erau atât de neînde­mâna­tici din punct de ve­de­re ae­ro­nau­tic, încât pu­te­au zbu­ra nu­mai atârnând de pe stânci cu ca­pul în jos și plon­jând în zbor.

„Nu e ne­o­bișnu­it ca gâtul și ca­pul să fie de trei-pa­tru ori mai lun­gi de­cât trun­chi­ul”, spu­ne Michael Habib, ca­re stu­dia­ză ana­to­mia și de­pla­sa­rea pterozaurilor. Chiar și ilus­tra­to­rii ști­i­nți­fici se înșa­lă ade­sea. „De fapt, ei iau un mo­del de pa­să­re și pun pe el o ari­pă mem­bra­noa­să și o cre­as­tă, însă pro­po­rți­i­le pterozaurilor nu erau ca ale pă­să­ri­lor.”

Habib, ca­re lu­cre­a­ză la Muzeul de Is­to­rie Na­tu­ra­lă al Dis­tric­tu­lui Los Ange­les, și-a pro­pus să re­con­si­de­re bi­o­me­ca­ni­ca pterozaurilor, com­bi­nând o abor­da­re in­tens ma­te­ma­ti­că cu cu­noști­nțe ana­to­mi­ce di­rec­te de la ce­a­lal­tă sluj­bă a lui: pre­da­rea în la­bo­ra­to­rul de ca­da­vre uma­ne de la fa­cul­ta­tea de me­di­ci­nă a Uni­ver­si­tății So­ut­hern Ca­li­for­nia.

Ase­me­nea ma­jo­ri­tății cer­ce­tă­to­ri­lor, Habib pre­su­pu­ne că pri­mii pte­ro­zauri au apă­rut apro­xi­ma­tiv acum 230 de mi­li­oa­ne de ani, din rep­ti­le pu­ter­ni­ce și ușoa­re, adap­ta­te pen­tru aler­ga­re și sal­turi du­pă pra­dă. Să­ri­tul – pen­tru a prin­de o in­sec­tă sau a se feri de un pră­dă­tor – s-a tran­sfor­mat în „să­rit și pla­nat o vre­me”, te­o­re­ti­ze­a­ză Habib. Pro­ba­bil că, la înce­put, pterozaurii plu­te­au, iar apoi, cu zeci de mi­li­oa­ne de ani înain­tea pă­să­ri­lor sau a li­li­e­ci­lor, au de­venit pri­me­le ver­te­bra­te ca­re au re­a­li­zat zbo­rul pro­pul­sat. Cu aju­to­rul unor ecuații ae­ro­nau­ti­ce pe ca­re le-au apli­cat pen­tru pri­ma oa­ră în bi­o­lo­gie, Habib și co­le­gii săi ex­pe­rți în bi­o­me­ca­ni­că au res­pins ipo­te­za atârnă­rii de pe stânci. De ase­me­nea, ei au de­mon­strat că de­co­la­rea de pe us­cat din­tr-o po­ziție bi­pe­dă, ver­ti­ca­lă, cum pro­pu­se­se­ră cei­la­lți cer­ce­tă­tori, ar fi sfă­râmat fe­mu­ru­ri­le spe­ci­i­lor mai mari. Lan­sa­rea din­tr-o po­ziție în pa­tru punc­te avea mai mult sens, spu­ne Habib. „Vrei să treci pes­te mem­bre­le an­te­ri­oa­re și să te ri­dici în aer, ca un să­ri­tor cu pră­ji­na.” Pen­tru a de­co­la de pe apă, pterozaurii ma­rini își fo­lo­se­au ari­pi­le ca pe niște vâsle pen­tru a se des­prin­de de su­pra­față și a flu­tu­ra ari­pi­le în aer – „ca Michael Phel­ps când înoa­tă în sti­lul flu­tu­re”, spu­ne Habib. Și, la fel ca Phel­ps, ave­au umeri mari, mus­cu­loși – ade­sea în com­bi­nație cu „la­be anor­mal de mici” pe mem­bre­le pos­te­ri­oa­re pen­tru a re­du­ce re­zis­te­nța la înain­ta­re.

Ari­pi­le de pte­ro­zaur sunt al­că­tu­i­te din­tr-o mem­bra­nă atașa­tă de fi­e­ca­re par­te, de la umăr la glez­nă, și ți­nu­tă de un al pa­tru­lea de­get spec­ta­cu­los alun­git, ca­re tre­ce de-a lungul mar­gi­nii an­te­ri­oa­re a ari­pii. Niște spe­ci­me­ne fru­mos con­ser­va­te din Bra­zi­lia și Ger­ma­nia au dez­vă­lu­it că mem­bra­na ari­pii era stră­bă­tu­tă de mușchi și va­se de sânge și întă­ri­tă cu coar­de fi­broa­se.

Acum cer­ce­tă­to­rii cred că pterozaurii își pu­te­au ajus­ta sub­til for­ma ari­pi­lor în di­fe­ri­te con­diții de zbor, con­trac­tând mușchii ari­pi­lor sau mișcându-și glez­ne­le spre in­te­ri­or și ex­te­ri­or. E po­si­bil ca schim­ba­rea un­ghi­u­lui unui os din ar­ti­cu­lație nu­mit pte­roid să le fi dat echi­va­len­tul vo­leți­lor de bord de atac de pe un avi­on de pa­sa­geri ce con­fe­ră por­ta­nță spo­ri­tă la vi­te­ze mici. De ase­me­nea, pterozaurii de­di­cau ac­ti­vi­tății de zbor mai mu­lți mușchi și o pro­po­rție mai ma­re din greu­ta­tea lor cor­po­ra­lă de­cât pă­să­ri­le. Chiar și crei­e­re­le lor par să fi evo­luat pen­tru zbor, cu lo­bi mă­riți pen­tru pro­ce­sa­rea da­te­lor sen­zo­ria­le com­ple­xe din mem­bra­na ari­pi­lor.

Re­zul­ta­tul e că pterozaurii au înce­put să ara­te mai puțin ca o ca­tas­tro­fă în aer și mai mult ca niște

Pterozaurii ara­tă mai puțin ca o ca­tas­tro­fă în aer și mai mult ca niște avia­tori so­fis­ti­cați.

avia­tori so­fis­ti­cați. Mul­te spe­cii par să fi evo­luat pen­tru a zbu­ra încet, dar cu ma­re efi­ci­e­nță pe dis­ta­nțe lun­gi și pen­tru a se înă­lța pe cu­re­nții ter­mici sla­bi dea­su­pra oce­a­ne­lor. Câte­va s-ar pu­tea să fi fost chiar „hi­per-ae­ri­e­ne”, po­tri­vit lui Habib. De exem­plu, Nyc­to­sau­rus, un pte­ro­zaur ma­rin ca­re se­mă­na cu un al­ba­tros, cu o an­ver­gu­ră a ari­pi­lor de aproa­pe 3 m, avea un co­e­fi­ci­ent de pla­na­re – dis­ta­nța pe ca­re pu­tea înain­ta pen­tru fi­e­ca­re me­tru de co­bo­râre – aflat „în in­ter­va­lul unui mo­to­pla­nor de cur­se mo­dern, apa­rat fa­bri­cat pen­tru a plu­ti cu foar­te ma­re efi­ci­e­nță”, spu­ne Habib.

„OK, te­o­ria des­pre ari­pi e bu­nă”, a re­mar­cat o pa­le­on­to­lo­gă du­pă un dis­curs re­cent al lui Habib. „Dar ca­re e tre­a­ba cu ca­pe­te­le ace­lea?” De pil­dă, des­pre Quet­zal­coa­tlus se cre­de că avea un cra­niu lung de până la 3 m pe un trun­chi ca­re avea un sfert din acea lun­gi­me. Nyc­to­sau­rus avea un cap su­pra­di­men­si­o­nat, plus un ca­targ uriaș ca­re ieșea din creștet, po­si­bil cu o cre­as­tă atașa­tă. Se­a­mă­nă cu ce­va in­ven­tat de Dr. Seuss.

Răs­pun­sul lui Habib are le­gă­tu­ră pa­rțial cu crei­e­re­le pterozaurilor, ca­re adău­gau o greu­ta­te mi­ni­mă la ace­le ca­pe­te uriașe. Are le­gă­tu­ră și cu oa­se­le pterozaurilor, ca­re erau goa­le în in­te­ri­or, ca oa­se­le pă­să­ri­lor, nu­mai că mai mult. Pe­reții oa­se­lor ave­au o gro­si­me de mai puțin de un mi­li­me­tru în unele ca­zuri, erau al­că­tu­iți din stra­turi la­mi­na­te încru­cișa­te pen­tru a re­zis­ta la îndoi­re și ru­pe­re – unii cer­ce­tă­tori le nu­mesc „oa­se de pla­caj” – și ave­au ba­re pes­te mij­lo­cul gol în in­te­ri­or pen­tru împi­e­di­ca­rea cur­bă­rii. Asta per­mi­tea pterozaurilor să um­fle osul, ex­tin­zând anumite ca­rac­te­ris­tici ana­to­mi­ce fă­ră a adău­ga mul­tă greu­ta­te.

Cra­ni­i­le lor, or­na­men­ta­te cu cres­te, chi­le și ace­le guri mari căs­ca­te au ajuns la pro­po­rții pe ca­re Habib le nu­mește „ri­di­co­le”, chiar „stu­pi­de”. Acest lu­cru l-a con­dus la un fel de ipo­te­ză a lu­pu­lui cel rău: „Un cap ma­re îți dă o gu­ră ma­re, ca­re e bu­nă pen­tru a mânca lu­cruri”, spu­ne el. „Un cap ma­re e bun și pen­tru eta­la­rea se­xua­lă.” Pterozaurii, i-a spus el in­ter­pe­la­toa­rei sa­le la acel dis­curs, „erau niște uriașe ca­pe­te uci­gașe zbu­ră­toa­re”.

Pe o stra­dă aglo­me­ra­tă în centrul Jin­zhou-ului, un cen­tru co­mer­cial pen­tru nord-es­tul Chi­nei, Jun­chang Lü, unul din­tre pa­le­on­to­lo­gii de frun­te ai ță­rii îi con­du­ce pe vi­zi­ta­tori pe co­ri­do­rul slab lu­mi­nat al unei clă­diri de bi­ro­uri obișnu­i­te. Di­rec­to­rul Mu­zeu­lui Pa­le­on­to­lo­gic din Jin­zhou, ca­re are un bi­rou aici, des­chi­de ușa unei mici de­ba­ra­le fă­ră fe­res­tre pen­tru a dez­vă­lui ce­va ce ar fi prin­ci­pa­la atra­cție în ori­ca­re alt mu­zeu: plăci de pia­tră ca­re co­nțin fo­si­le su­perb de­ta­lia­te ale unor di­no­zauri cu pe­ne, pă­sări pri­mi­ti­ve și mai ales pte­ro­zauri aco­pe­rind fi­e­ca­re raft și cea mai ma­re par­te a po­de­lei. Re­ze­ma­tă de pe­re­te­le din spa­te, o pla­că ce ajun­ge aproa­pe până la umă­rul lui Lü eta­le­a­ză un pte­ro­zaur alar­mant de ma­re – un Zhe­nyua­nop­te­rus, cu o an­ver­gu­ră a ari­pi­lor de 4 m și la­be mi­cuțe de găi­nă la pi­ci­oa­re­le pos­te­ri­oa­re. Ca­pul lung și su­bți­re, întors într-o par­te, e tot o gu­ră ca un coș, o întrețe­se­re de di­nți ca niște ace ca­re de­vin mai lun­gi și se su­pra­pun la ca­pă­tul uci­gă­tor. Pen­tru a prin­de pește în timp ce înoa­tă la su­pra­față, spu­ne Lü. Ace­as­ta e una din­tre aproa­pe 30 de spe­cii de pte­ro­zaur pe ca­re le-a des­cris din 2001 încoa­ce, alte­le încă stând pe raf­turi în aștep­ta­rea re­cu­noaște­rii ști­i­nți­fi­ce.

Se pa­re că muzeul din Jin­zhou e unul din­tre 10 ast­fel de mu­zee de fo­si­le împrăștia­te în Pro­vin­cia Liao­ning, fi­lo­nul prin­ci­pal de des­co­pe­riri mo­der­ne de pte­ro­zauri și o par­te din re­cen­ta as­cen­si­u­ne a Chi­nei în prim-pla­nul vână­to­rii de fo­si­le. Alți pa­le­on­to­lo­gi șop­tesc că es­te și ca Ves­tul Săl­ba­tic, fer­mi­e­rii între­prin­ză­tori fă­când ma­re par­te din co­lec­ta­re în detrimentul cer­ce­tă­rii ști­i­nți­fi­ce. Co­le­cți­o­na­rii co­mer­cia­li ade­sea cum­pă­ră toa­te spe­ci­me­ne­le de va­loa­re pen­tru a le vin­de ile­gal în co­me­rțul inter­nați­o­nal.

În plus, Liao­ning e prin­ci­pa­lul loc de co­lec­ta­re într-o ri­va­li­ta­te pe ca­re cei din afa­ră o ase­a­mă­nă,

Oa­se­le ul­tra-ușoa­re, goa­le în in­te­ri­or, ale pterozaurilor aju­tau la zbor, dar fac ca fo­si­le­le tri­di­men­si­o­na­le pre­cum Anhan­gue­ra pis­ca­tor să fie ra­re. Ma­jo­ri­ta­tea fo­si­le­lor de pte­ro­zaur ca­re su­pra­vi­ețu­i­esc sunt apla­ti­za­te și, spu­ne un ob­ser­va­tor, „ara­tă ca niște ani­ma­le preis­to­ri­ce căl­ca­te de mași­nă”.

puțin ne­drept, cu no­to­ri­i­le „răz­boaie ale oa­se­lor” din se­co­lul al XIX-lea din­tre pa­le­on­to­lo­gii ame­ri­cani pi­o­ni­eri Othni­el Char­les Mar­sh și Edward Drin­ker Co­pe. Ace­as­tă ri­va­li­ta­te îi pu­ne în lup­tă pe Lü de la Aca­de­mia Chi­ne­ză de Ști­i­nțe Ge­o­lo­gi­ce și pe Xiao­lin Wang, al că­rui bi­rou tic­sit cu spe­ci­me­ne se află la Insti­tu­tul de Paleontologie a Ver­te­bra­te­lor și Paleoantropologie (IVPP) din Beijing. La fel ca Mar­sh și Co­pe, cei doi au lu­crat împreu­nă la înce­put, apoi au luat-o pe căi di­fe­ri­te în spi­ri­tul unei os­ti­li­tăți mu­te. În cei 16 ani ca­re au tre­cut de atunci, fi­e­ca­re l-a de­pășit în mod re­pe­tat pe ce­lă­lalt, pro­du­când un to­tal com­bi­nat de pes­te 50 de noi spe­cii de pte­ro­zaur – aproa­pe un sfert din­tre toți pterozaurii cu­nos­cuți. Unele din­tre ace­le spe­cii poa­te se vor do­ve­di ne­va­li­de, cum se întâmplă du­pă fi­e­ca­re ma­re ex­plo­zie de des­co­pe­riri pa­le­on­to­lo­gi­ce. Dar fi­e­ca­re par­te mai are mul­te des­co­pe­riri de fă­cut.

„Ar tre­bui să lu­cre­ze opt ore pe zi timp de 10 ani” pen­tru a des­crie ce­ea ce au de­ja la dis­po­ziție, re­mar­că ci­ne­va din afa­ră, cu in­vi­die. Au­zind asta, Jiang ri­di­că din sprânce­ne, puțin ne­li­niștit, și spu­ne: „Cred că 10 ani nu sunt su­fi­ci­e­nți”.

Com­pa­rația cu răz­boai­e­le oa­se­lor e to­tuși o exa­ge­ra­re, date fi­ind con­flic­te­le in­ter­ne co­mu­ne în acest do­me­niu ezo­te­ric și con­tro­ver­sat. „Suntem un grup foar­te mic și nu prea ne înțe­le­gem”, spu­ne un spe­cia­list în pte­ro­zauri. Do­me­ni­ul „e re­cu­nos­cut pen­tru oa­me­nii ca­re se dis­prețu­i­esc re­ci­proc cu înve­rșu­na­re”, spu­ne altul. Cer­ce­tă­to­rul de pte­ro­zauri A va spu­ne în mod des­chis că Be „o ri­si­pă de car­bon”, în timp ce C re­mar­că in­de­pen­dent des­pre A că unii „s-ar bu­cu­ra să-l va­dă pe fun­dul oce­a­nu­lui”. Lup­ta lor es­te un pro­dus se­cun­dar na­tu­ral al tu­tu­ror ace­lor ipo­te­ze op­ti­mis­te con­stru­i­te pe pro­be frag­men­ta­te și fa­ce ca ri­va­li­ta­tea chi­ne­ză să pa­ră o pe­tre­ce­re. Lü nu ba­gă în se­a­mă dis­cuția des­pre ura re­ci­pro­că, iar Wang reușește să evi­te cu to­tul să dis­cu­te des­pre ea. În ori­ce caz, suc­ce­sul lor are pro­ba­bil tot atâta le­gă­tu­ră cu a fi la lo­cul po­tri­vit în mo­men­tul po­tri­vit cât are cu com­pe­tiția. Chi­na e unul din doar cinci locuri din lume – ală­turi de Ger­ma­nia, Bra­zi­lia, SUA și Anglia – ca­re au pro­dus 90% din­tre toa­te fo­si­le­le de pte­ro­zaur. Nu pen­tru că ace­le cinci țări au fost sin­gu­re­le locuri un­de au exis­tat pte­ro­zauri în ase­me­nea di­ver­si­ta­te și abun­de­nță. Fo­si­le frag­men­ta­te au fost des­co­pe­ri­te aproa­pe pre­tu­tin­deni, chiar și în Antarc­ti­ca. În schimb, pa­le­on­to­lo­gii cred că di­ver­si­ta­tea pterozaurilor ca­re a exis­tat pes­te tot es­te pur și sim­plu mai bi­ne con­ser­va­tă în ace­le locuri prin­tr-un ca­pri­ciu al ge­o­lo­gi­ei.

Acest lu­cru nu e ni­căi­eri mai adevărat de­cât în Liao­ning. În cre­ta­ci­cul tim­pu­riu, spu­ne Lü, pă­du­ri­le tem­pe­ra­te și la­cu­ri­le su­per­fi­cia­le cu apă dul­ce din Liao­ning au su­sți­nut o bi­o­ce­no­ză bo­ga­tă, in­clu­siv di­no­zauri, pă­sări pri­mi­ti­ve și o ma­re va­ri­e­ta­te de pte­ro­zauri. Fur­tu­ni­le vi­o­len­te și, din când în când, eru­pți­i­le vul­ca­ni­ce cu ce­nușă au ucis unele ani­ma­le brusc și în nu­măr ma­re, poa­te iz­bin­du-le din aer pe te­re­nu­ri­le nă­mo­loa­se. Aces­te eveni­men­te ca­tas­tro­fi­ce au îngro­pat vic­ti­me­le ra­pid, une­ori ana­e­rob, cu se­di­men­te ca­re au con­ser­vat spe­ci­me­ne­le in­tac­te și în cele mai mici de­ta­lii timp de mai bi­ne de 100 de mi­li­oa­ne de ani.

Pa­le­on­to­lo­gii nu­mesc ast­fel de locuri la­ger­stätte, din cu­vântul ger­man ca­re înse­am­nă apro­xi­ma­tiv „de­po­zit” al vi­eții pi­er­du­te. Re­zul­ta­te­le apar acum la fer­me întin­se pe dealuri și pe fețe­le stânci­lor în ero­zi­u­ne de pe tot cu­prin­sul Liao­nin­gu­lui. La înce­put, nu par ma­re lu­cru, o pla­că cu o ur­mă sau do­uă de os. Însă du­pă ce un pre­pa­ra­tor ca­re lu­cre­a­ză la mi­cros­cop a înde­păr­tat cu me­ti­cu­lo­zi­ta­te eoni de se­di­men­te întă­ri­te, încep să ca­pe­te din nou for­mă. Pen­tru ochi­ul unui înce­pă­tor, ara­tă ca și cum ci­ne­va ar fi ju­cat Ma­roc­co cu un ames­tec ci­u­dat de cra­nii de șo­pârlă și bețe de dru­meție. Sau ca și cum Wi­le E. Coyo­te ar fi co­bo­rât pe o pârtie de schi și ar fi fost stri­vit sub un bo­lo­van uriaș: pi­ci­oa­re­le de­păr­ta­te, gu­ra căs­ca­tă, de­ge­te­le lun­gi și osoa­se din ari­pi, toa­te strâmba­te de-a val­ma.

Însă când te uiți la ele una du­pă alta – să zi­cem, la Muzeul de Pte­ro­zauri Bei­piao sau la o ex­po­ziție

Ve­de­rea atâtor ar­me, a unei ase­me­nea vo­ra­ci­tăți, a unei vi­eți atât de vi­bran­te îngheța­te în pia­tră es­te tul­bu­ră­toa­re.

re­cen­tă de pte­ro­zauri de la Muzeul de Is­to­rie Na­tu­ra­lă din Beijing –, fo­si­le­le încep să ai­bă sens ca spe­cii in­di­vi­dua­le în toa­tă di­ver­si­ta­tea lor de altă­da­tă.

Es­te aco­lo pte­ro­zau­rul cu față de broas­că și gu­ră lar­gă nu­mit Je­ho­lop­te­rus (cu­nos­cut și ca pte­ro­zau­rul „Coo­kie Mon­ster”), des­pre ca­re se cre­de că înhăța li­be­lu­le și alte in­sec­te din pă­du­ri­le stră­ve­chi. Es­te aco­lo Ikran­dra­co, de­nu­mit du­pă cre­a­tu­ri­le mon­ta­ne ae­ri­e­ne din fil­mul „Ava­tar” și des­pre ca­re se pre­su­pu­ne că zbu­ra la joa­să înă­lți­me dea­su­pra apei, fo­lo­sind un fel de chi­lă pe man­di­bu­lă pen­tru imer­si­u­nea în cău­ta­re de pești. Es­te aco­lo Dsun­ga­rip­te­rus, din nord-ves­tul Chi­nei, cu un ci­oc lung și su­bți­re îndrep­tat în sus pen­tru a cău­ta mo­luște, crus­ta­cee și alte ne­ver­te­bra­te, ca­re să fie zdro­bi­te de di­nții săi no­du­roși. Ve­de­rea atâtor ar­me, a unei ase­me­nea vo­ra­ci­tăți, a unei vi­eți atât de vi­bran­te, acum îngheța­tă în pia­tră, es­te tul­bu­ră­toa­re. O tră­să­tu­ră a pterozaurilor i-a fă­cut în cele din ur­mă vul­ne­ra­bi­li. Poa­te hra­na de ca­re de­pin­de­au a dis­pă­rut în tim­pul ma­rii ex­tin­cții de la fi­na­lul cre­ta­ci­cu­lui, acum 66 de mi­li­oa­ne de ani. Sau poa­te că evo­luția lor spre o di­men­si­u­ne tot mai gi­gan­ti­că i-a lă­sat vul­ne­ra­bi­li pe cei ca Quet­zal­coa­tlus, în timp ce unele pă­sări mai mici au pu­tut să se as­cun­dă în tim­pul ca­tas­tro­fei. Pen­tru pte­ro­zauri, în ori­ce caz, a fost tim­pul din ur­mă.

Dar, pe mă­su­ră ce le stu­di­e­zi ră­mășițe­le fru­mos con­ser­va­te într-un mu­zeu, se întâmplă ce­va stra­niu: înce­pi să te între­bi da­că Ne­mi­co­lop­te­rus se stre­coa­ră de pe mar­gi­nea bu­cății sa­le de șist în căutarea unor pă­rți ale cor­pu­lui ca­re lip­sesc. Te între­bi da­că toc­mai ai vă­zut oa­se­le de­ge­te­lor de la pi­ci­oa­re­le unui Kun­pen­gop­te­rus, ma­ro-închis și ieșind în afa­ră pe su­pra­fața ro­cii ca niște in­scri­pții în re­li­ef, înce­pând să zvâcneas­că.

Prin­tr-o fes­tă ju­ca­tă de ochi sau de min­te, poa­te pă­rea – cel puțin mo­men­tan – că pterozaurii, ace­as­tă ex­pre­sie bi­za­ră și abun­den­tă a ma­rii fo­rțe vi­ta­le a pla­ne­tei Pă­mânt, ar pu­tea să se ri­di­ce de pe ro­că și să își ia din nou zbo­rul.

Înalt ca o gi­ra­fă și cu an­ver­gu­ra ari­pi­lor unui avi­on de lup­tă F-16, Quet­zal­coa­tlus nor­thro­pi a fost unul din­tre cele mai mari zbu­ră­toa­re din toa­te tim­pu­ri­le. Mo­de­lul în mă­ri­me na­tu­ra­lă ca­re e pic­tat la un stu­dio din Min­ne­so­ta es­te des­ti­nat unui cen­tru cul­tu­ral din Ku­wait.

Oa­se­le de Cai­ua­ja­ra do­brus­kii aște­ap­tă să fie stu­dia­te la un mu­zeu din Bra­zi­lia. Un val de des­co­pe­riri de fo­si­le a răs­tur­nat te­o­ri­i­le oa­me­ni­lor de ști­i­nță des­pre pte­ro­zauri.

Un tip obișnu­it cu un ochi ex­traor­di­nar pen­tru fo­si­le, Ray Stan­ford a gă­sit în apro­pi­e­rea ca­sei lui din zo­na Was­hin­gton, D.C. su­te de plăci de pia­tră ca­re poar­tă ur­me­le unor pte­ro­zauri și ale altor ani­ma­le dis­pă­ru­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.