AVATARURILE PIEȚEI MATACHE

National Geographic Romania - - Sumar - Text și fo­to: Dra­goș Lum­pan

Jur­na­lul unui mă­cel ur­ban inu­til.

Lăr­gi­rea stră­zi­lor Ber­zei şi Bu­zești a lă­sat o ra­nă ur­ba­nă adâncă, ce are ne­voie de efor­turi de re­ge­ne­ra­re. Pi­er­de­ri­le ar­hi­tec­tu­ra­le sunt enor­me, iar im­pac­tul so­cial – greu de es­ti­mat.

Deși era mo­nu­ment is­to­ric, iar le­gea in­ter­zi­ce de­mo­la­rea lor, Ha­la Matache a fost de­mo­la­tă noap­tea, în con­diții de cod por­to­ca­liu, în mar­tie 2013. Pri­ma­rul pro­mi­se­se că o va păs­tra da­că se gă­sesc so­luții teh­ni­ce ca să înca­pă și dru­mul, și ha­la. So­luți­i­le au fost gă­si­te.

Între 2010 și 2014, pri­mă­ria a de­mo­lat aproa­pe 100 de ca­se și a eva­cuat cam 1.000 de oa­meni. Iar stra­da a fost lăr­gi­tă mult. Ce­ea ce fa­ce ca pe o po­rți­u­ne de nici 2 km mași­ni­le să me­ar­gă mai re­pe­de. În schimb, a dis­pă­rut o par­te din at­mos­fe­ra Bu­cu­rești­u­lui, a dis­pă­rut Ha­la Matache, au dis­pă­rut mo­nu­men­te is­to­ri­ce și ca­se ba­na­le, dar in­con­fun­da­bil bu­cu­rește­ne. O bu­nă par­te din­tre oa­me­nii din zo­na Matache au ple­cat, iar cei ca­re mai țin mici ma­ga­zi­ne pe lângă piață spun că le mer­ge din ce în ce mai greu. Zo­na, as­fal­ta­tă, a de­venit un deșert ur­ban. Arhi­tec­tul-șef al ca­pi­ta­lei Ghe­or­ghe Pă­trașcu, ca­re a gi­rat cu sem­nă­tu­ra sa „Dia­me­tra­la”, a spus chiar el într-un in­ter­viu te­le­vi­zat: „Pro­ble­ma cea mai ma­re a aces­tui proi­ect a fost mo­dul de­fec­tu­os în ca­re a fost abor­dat. El a fost abor­dat ca un cu­loar de tran­sport, fă­ră să ți­nă se­a­ma de ni­mic altce­va din struc­tu­ra zo­nei. A fost un proi­ect foar­te prost ma­na­ge­riat”. Urba­niștii eu­ro­peni au des­co­pe­rit acum 4050 de ani că mo­der­ni­ză­ri­le prin de­mo­la­re și lăr­gi­re de stră­zi nu re­zol­vă pro­ble­me­le unui oraș. So­luți­i­le prac­ti­ca­te cu suc­ces în orașe europene (și nu nu­mai) pe ca­re le pri­vim drept mo­de­le sunt: re­ge­ne­ra­rea țe­su­tu­lui ur­ban, re­cu­pe­ra­rea fi­e­că­rei bu­căți de oraș is­to­ric și va­lo­ri­fi­ca­rea ei prin cre­a­rea de zo­ne vii, ac­ti­ve și pros­pe­re.

La înce­pu­tul lui 2011 nu știam aces­te te­o­rii de dez­vol­ta­re ur­ba­nă, dar mi-am dat se­a­ma că o să se piar­dă ce­va. Și am înce­put să do­cu­men­tez schim­bă­ri­le din zo­na Ber­zei-Bu­zești. Am fă­cut fo­to­gra­fii „cla­si­ce”, dar și ti­me­lap­se-uri ca­re însu­me­a­ză pes­te 300.000 de ca­dre tra­se încon­ti­nuu timp de câți­va ani. Am fil­mat și am fă­cut in­ter­vi­uri cu pes­te 25 de per­soa­ne im­pli­ca­te în aces­te schim­bări: ar­hi­te­cți, ur­ba­niști, re­pre­zen­ta­nți ai so­ci­e­tății ci­vi­le, lo­cu­i­tori din zo­nă. Într-unul din­tre in­ter­vi­uri, arhi­tec­tul Ște­fan Ghen­ci­u­les­cu spu­ne: „Aici avem de-a fa­ce cu ra­de­rea unei bu­căți de oraș, ce­ea ce es­te foar­te grav. […] E ca și cum ru­pi o bu­ca­tă din­tr-o țe­să­tu­ră și nu mai ră­mâne ni­mic. Nu ple­a­că doar niște ca­se, ple­a­că stra­da, ple­a­că lo­tu­ri­le, ple­a­că toți oa­me­nii și ră­mâne o ra­nă foar­te pu­ter­ni­că”. Într-un alt in­ter­viu, Andrei Pan­de­le, fost ar­hi­tect-șef ad­junct al Ca­pi­ta­lei în pe­ri­oa­da 1998-2001, ca­re a cu­nos­cut di­rect mo­dul de lu­cru din in­te­ri­o­rul PMB, spu­ne: „Din ne­no­ro­ci­re, lu­cru­ri­le se fac nu nu­mai cum e ne­ce­sar, ci și cum sunt in­te­re­se­le în zo­nă. Înain­te de 2009, au fost pre­si­uni imo­bi­lia­re foar­te mari pe zo­nă. Sunt fun­cți­o­nari ca­re nu apro­bă ni­mic le­gal da­că nu pri­mesc ce­va, dar apro­bă ce­va ile­gal da­că pri­mesc nițel mai mult...”

Ber­zei și Bu­zești sunt do­uă stră­zi din centrul Bu­cu­rești­u­lui, între se­di­ul gu­ver­nu­lui și Pa­la­tul Par­la­men­tu­lui. De fapt, e o sin­gu­ră stra­dă, ca­re își schim­bă nu­me­le pe la ju­mă­ta­te…

Aici, la sfârși­tul anu­lui 2010, Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești (PMB) a de­ma­rat proi­ec­tul nu­mit „Du­bla­re dia­me­tra­lă Nord-Sud”.

Din lip­sa de coor­do­na­re a PMB, șan­ti­e­rul des­chis pe Ber­zei-Bu­zești a du­rat mai bi­ne de trei ani. Pen­tru aces­te întârzi­eri, pri­mă­ria a dat vi­na pe ONG-uri, ca­re spun însă că in­ter­venția lor a sto­pat lu­cră­ri­le doar pen­tru do­uă săp­tă­mâni. Ca­sa din fun­dal es­te „Ber­zei 81” – un alt mo­nu­ment is­to­ric dă­râmat ile­gal. Fotografie din apri­lie 2011.

Co­pi­ii din car­ti­er și-au fă­cut loc de joa­că pe no­ua li­nie de tram­vai de pe Ber­zei-Bu­zești, blo­ca­tă în șan­ti­er (dea­su­pra). De pe te­re­nul vi­ran din spa­te­le lor a dis­pă­rut, prin­tre alte clă­diri, și blo­cul al că­rui in­te­ri­or se ve­de în ima­gi­nea din dre­ap­ta, jos. Pri­mă­ria a pro­mis că va re­con­strui Ha­la Matache pe un nou am­pla­sa­ment, însă toa­tă struc­tu­ra me­ta­li­că, par­tea cea mai va­lo­roa­să a con­stru­cți­ei, a fost tăia­tă la „de­mon­ta­re” (dre­ap­ta, sus).

Din ti­me­lap­se-uri, fil­mări și in­ter­vi­uri, Dra­goș Lum­pan a mon­tat do­cu­men­ta­rul „Matache”. Pu­teți ve­dea fil­mul, dar și alte ma­te­ria­le – fo­to­gra­fii, ar­ti­co­le, in­ter­vi­uri și ti­me­lap­se-uri – pe www.Plat­for­maMa­ta­che.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.