ÎN MENIU: ALGE PE ALESE

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Cat­he­ri­ne Zuc­ker­man

Gândi­ţi-vă un­de aţi mai vă­zut alge în meniu, în afa­ră de res­tau­ran­te­le ja­po­ne­ze. Ni­căi­eri? Pro­ba­bil pen­tru că, în afa­ra Ja­po­ni­ei și a unor zo­ne din Asia, aro­ma și tex­tu­ra uni­ce ale al­ge­lor nu au fost adop­ta­te la sca­ră lar­gă.

Plan­te­le ma­ri­ne sunt nu­mi­te une­ori „le­gu­me­le mă­rii” – dar me­ri­tă apre­ci­e­re și din alte mo­ti­ve de­cât cele gas­tro­no­mi­ce. Alge­le, mai ales cele bru­ne, pot re­du­ce mult aci­di­fi­e­rea oce­a­nu­lui. Alge­le bru­ne, al că­ror ha­bi­tat na­tu­ral sunt ape­le reci de coas­tă, cresc re­pe­de, nu au ne­voie de îngrășă­mânt și con­su­mă di­o­xid de car­bon – ca­re poa­te exa­cer­ba schim­bă­ri­le de cli­mă –, dar și azo­tul și fos­fo­rul în ex­ces. Pro­ble­ma es­te, însă, că nu sunt des­tu­le.

Aici in­ter­vin fer­me­le. Li­de­rul ac­tual al pi­e­ţei de alge bru­ne es­te Chi­na, ca­re a pro­dus în pes­te șap­te mi­li­oa­ne de to­ne, spu­ne Mu­ham­med Oyin­lo­la, eco­log ma­rin la Uni­ver­si­ta­tea din Bri­tish Co­lum­bia. Fer­me de alge exis­tă de se­co­le și în Ja­po­nia și Co­re­ea.

Da­că se dez­vol­tă cul­tu­ri­le de alge, se „pot eli­mi­na mi­liar­de de to­ne de CO din at­mos­fe­ră”, spu­ne Oyin­lo­la. În plus, ac­va­cul­tu­ra de alge bru­ne poa­te spori bi­o­di­ver­si­ta­tea: nu­mai în Ca­li­for­nia, cer­ce­tă­to­rii au des­co­pe­rit că „pă­du­ri­le” de alge bru­ne săl­ba­ti­ce pot adă­pos­ti pes­te

de spe­cii de ani­ma­le ma­ri­ne. Alge­le, bru­ne și nu nu­mai, sunt bo­ga­te în mi­ne­ra­le și fi­bre și au pro­pri­e­tă­ţi ge­li­fian­te. Aces­te tră­să­turi au dus la fo­lo­si­rea lor în cos­me­ti­ce, în pro­duc­ţia de vi­ta­mi­ne și ca ali­ment în fer­me­le de pește și vi­te. În pa­ra­lel, le ve­ţi ve­dea ca ali­ment proas­păt și sus­te­na­bil în tot mai mul­te far­fu­rii.

FO­TO: REBECCA HALE, NGM

Alge­le săl­ba­ti­ce pot crește în ape oce­a­ni­ce cal­de sau reci. Ames­te­cul din ima­gi­ne – alge bru­ne, mușchi ir­lan­dez și sa­la­ta-de­ma­re – a fost re­col­tat în lar­gul coas­tei sta­tu­lui Mai­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.