Aven­tu­ra NG Tra­ve­ler re­vi­ne în SÖLDEN pe ur­me­le lui Bond

National Geographic Romania - - Explorează -

Bă­nu­i­esc că știi de­ja ce­le­brul res­tau­rant ice Q de pe vârful Mun­te­lui Gais­la­chko­gl din Sölden, Aus­tria. Ei bi­ne, înce­pând cu iar­na ace­as­ta vei gă­si chiar lângă el o no­uă ve­de­tă. Par­cul te­ma­tic in­te­rac­tiv și edu­cați­o­nal 007 ELEMENTS es­te o in­sta­lație ci­ne­ma­to­gra­fi­că uni­că. Sti­lul ar­hi­tec­tu­ral mar­ca Ober­mo­ser, teh­no­lo­gia mo­der­nă și pei­sa­jul al­pin im­pu­nă­tor for­me­a­ză ca­drul ide­al. Aici, la fel ca în gau­ra de ie­pu­re din Ali­ce în Ța­ra Mi­nu­ni­lor, vei pu­tea pă­trun­de în lu­mea ce­lui mai ce­le­bru agent se­cret din lume. Clă­di­rea de do­uă eta­je, ca­re se întin­de pe 1.300 m², es­te vi­zi­bi­lă doar din mo­men­tul în ca­re in­tri în tu­ne­lul sub­te­ran. În di­fe­ri­te­le ga­le­rii te țin cu su­fle­tul la gu­ră mon­ta­je ba­za­te în ma­re par­te pe bloc­kbus­ter-ul „Spec­tre” și pe sce­ne­le fil­ma­te la Sölden, pre­cum și pe alte ca­pi­to­le din cele 24 de fil­me din se­ria Ja­mes Bond.

„Vrem să spu­nem po­ves­tea re­a­li­ză­rii fil­me­lor 007 într-un mod ul­tra-mo­dern, emoți­o­nal și an­tre­nant”, spu­ne Ne­al Cal­low, di­rec­to­rul de cre­ație al proi­ec­tu­lui și art di­rec­to­rul fil­me­lor Ca­si­no Roya­le, Sky­fall și Spec­tre.

Ce­a­lal­tă ma­re no­u­ta­te a se­zo­nu­lui 2017/18 es­te ski­pass-ul Pow(d)er Card. Va­la­bil pen­tru o du­ra­tă de 3 sau mai mult de 3 zi­le pen­tru cele do­uă des­ti­nații de top, Sölden și Ober­gur­gl-Ho­chgur­gl, ski­pass-ul mi­nu­ne îți ofe­ră ac­ces la 254 de ki­lo­me­tri de pârtii și la 56 de in­sta­lații de tran­sport pe ca­blu. Da­că vii la Sölden și stai mai mult de 3 zi­le, poți acum să îți schim­bi des­ti­nația de schi și să ex­plo­re­zi și pârti­i­le din sud-ves­tul văii Ötztal (Ober­gur­gl-Ho­chgur­gl).

Sölden es­te una din­tre cele mai mari zo­ne cu ghețari din Aus­tria. Pri­me­le lif­turi și te­le­ca­bi­ne încep să ur­ce pe ghețari încă din sep­tem­brie. În oc­tom­brie, ai ace­le­ași con­diții ide­a­le, dar în plus te afli ală­turi de su­per­ve­de­te­le schi­u­lui la Des­chi­de­rea Cu­pei Mon­dia­le de Schi AUDI FIS din 28 și 29 oc­tom­brie. Iar din noiembrie, toa­te cele 31 de in­sta­lații ul­tra-mo­der­ne de tran­sport pe ca­blu, cu o ca­pa­ci­ta­te de până la 65.000 de per­soa­ne/oră, te in­tro­duc într-o no­uă di­men­si­u­ne a con­for­tu­lui. Ele des­chid dru­mul că­tre 144 de ki­lo­me­tri de pârtii de toa­te ni­ve­lu­ri­le de di­fi­cul­ta­te. Ace­as­tă re­gi­u­ne de schi a su­per­la­ti­ve­lor e sin­gu­ra din Aus­tria cu trei ma­si­vi de pes­te 3.000 m (BIG3) un­de se poa­te ajun­ge cu te­le­ca­bi­na.

Gais­la­chko­glbahn și Gi­gi­jo­chbahn sunt do­uă din­tre sta­ru­ri­le mon­dia­le ale in­sta­lați­i­lor de tran­sport pe ca­blu.

Pen­tru mai mul­te po­vești fo­to și vi­deo des­pre Sölden in­tră pe https://aven­tu­ra.natgeo.ro și www.aus­tria.in­fo/ro/iar­na.

Câte­va din­tre sur­pri­ze­le la înă­lți­me ale se­zo­nu­lui 2017/18: in­sta­lația ci­ne­ma­to­gra­fi­că Ja­mes Bond, ski­pass-ul Pow(d)er Card, no­ul res­tau­rant de pe gheța­rul Ret­ten­ba­ch și o mu­lți­me de pârtii de pri­mă cla­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.