PIPI À PA­RIS!

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Da­ni­el Sto­ne

Pe lângă gas­tro­no­mia de lux și mo­da chic, la Pa­ris mai exis­tă o lun­gă tra­diție, ca­te­go­ric una mai puțin plă­cu­tă. Încă di­nain­te de tim­pu­ri­le na­po­le­o­ni­e­ne, orașul iu­bi­rii s-a lup­tat cu mias­me­le pro­veni­te de la les pi­pis sau­va­ges, uri­na­tul la întâmpla­re. Prac­ti­ca larg răs­pândi­tă a uri­na­tu­lui în pu­blic es­te, te­o­re­tic, ile­ga­lă. Dar asta nu pa­re să opre­as­că șu­voai­e­le sor­di­de ca­re se scurg pe stră­zi, în jar­di­ni­e­re și pe fe­li­na­re.

Ce poa­te fa­ce un oraș în si­tuația asta? Înce­ar­că să tran­sfor­me un nea­juns pu­blic în ce­va ca­re se­a­mă­nă cu un ser­vi­ciu pu­blic. Anul aces­ta, edi­lii s-au aso­ciat cu Fal­ta­zi, o age­nție fran­ce­ză de de­sign ca­re a venit cu o idee no­uă: să in­sta­le­ze pi­soa­re pu­bli­ce în lo­cu­ri­le un­de se știe că se uri­nea­ză abun­dent. Re­cep­ta­co­lul, pe nu­me Uri­trot­toir, adi­că „pi­soar de tro­tuar”, e plin cu paie, ru­me­guș sau alt ma­te­rial ca­re alun­gă mi­ro­sul. Când se um­ple, du­pă vreo 200 de fo­lo­siri, un sen­zor îi aler­te­a­ză pe cei de­sem­nați să îl go­le­as­că. Co­nți­nu­tul e dus într-un cen­tru de com­pos­ta­re și, în cele din ur­mă, de­vi­ne îngrășă­mânt, „dar nu­mai pen­tru flori”, spu­ne coau­to­rul său, Lau­rent Le­bot. „Nu e pen­tru fruc­te sau le­gu­me.”

Fal­ta­zi tes­te­a­ză do­uă mo­de­le la Ga­re de Lyon din Pa­ris și în alte do­uă orașe fran­ce­ze, spe­rând să obți­nă răs­puns la niște între­bări: vor fo­lo­si oa­me­nii Uri­trot­toi­rul? Și da­că e bun pen­tru băr­bați, s-ar pu­tea fa­ce un mo­del și pen­tru fe­mei ca să poa­tă uri­na în pu­blic, dar cu dis­creție?

In­sta­lația nu e ief­ti­nă, înce­pe de pe la 5.000$ bu­ca­ta, plus întreți­ne­re. Și e po­si­bil să încu­ra­je­ze mai mult uri­nat în pu­blic, nu mai puțin. Dar da­că va reuși să fa­că stră­zi­le pa­ri­zi­e­ne să mi­roa­să a croa­san­te, nu a pipi? Mais oui.

Con­ce­pu­te să fie vi­zi­bi­le, dar să se și in­te­gre­ze în de­co­rul ur­ban, pi­soa­re­le pu­bli­ce ar pu­tea scă­pa Pa­ri­sul de o ve­che me­te­ah­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.