COS­TA RI­CA

National Geographic Romania - - Costa Rica - MAT­THI­EU PA­LEY

BU­CU­RIE ZI DE ZI: SĂ­NĂ­TA­TE, CREDINȚĂ, FAMILIE

Într-o pau­ză spon­ta­nă de la sluj­ba ei de șe­fă a unui res­tau­rant din Li­món, Ma­ría del Car­men Yo­ur­sre­cha Pa­ter­son (dre­ap­ta) s-a dus să se re­la­xe­ze la prânz într-un bar cu mu­zi­că rit­ma­tă. Pen­tru cos­ta­ri­cani, să trăi­ești cli­pa e ce­va fi­resc, cum es­te și să îți re­zer­vi timp pen­tru a so­cia­li­za cu fa­mi­lia și pri­e­te­nii.

Să re­venim la Ale­jan­dro Zúñi­ga, vânză­tor de fruc­te și le­gu­me în piața cen­tra­lă din Car­ta­go, oraș aflat nu de­par­te la est de San Jo­sé, ca­pi­ta­la cos­ta­ri­ca­nă. De zeci de ani, băr­ba­tul zdra­văn, de 57 de ani, es­te ne­lip­sit din piață, un­de vi­ne zi de zi să vândă avo­ca­do, să so­cia­li­ze­ze și să încer­ce glu­me noi. Aco­lo îl cu­noaște toa­tă lu­mea. Când vreu­nul din­tre cei apro­xi­ma­tiv 60 de vânză­tori se îmbol­nă­vește sau are o ur­ge­nță de familie, de obi­cei Zúñi­ga e cel ca­re or­ga­ni­ze­a­ză o strânge­re de fon­duri. Tot el pla­ni­fi­că ex­cur­si­i­le de we­e­kend ale su­por­te­ri­lor echi­pei de fot­bal a orașu­lui, C.S. Car­ta­gi­nés, mult iu­bi­tă, dar nu toc­mai vic­to­ri­oa­să. Es­te un pri­e­ten ca­ris­ma­tic și un li­der înnăs­cut.

Într-o se­a­ră, acum câți­va ani, un pri­e­ten l-a su­nat să-i dea o ves­te for­mi­da­bi­lă. „Ai câști­gat la lo­to!”, i-a stri­gat omul.

Zúñi­ga cum­pă­ra­se bi­le­tul câști­gă­tor și ur­ma să pri­me­as­că 500 de mi­li­oa­ne de co­lo­nes (pe atunci, vreo 93.000$). Dar nu și-a cre­zut pri­e­te­nul, pe­ze­ven­ghi cu­nos­cut. Nici nu avea chef de glu­me. Avu­se­se o zi grea și

îi ră­mă­se­se avo­ca­do ne­vândut. „Am cre­zut că e vreo glu­mă proas­tă”, își amin­tea el. „Nu mai ave­am de­cât opt do­lari în ca­să.”

I-a închis te­le­fo­nul.

A do­ua zi, când a ajuns la mun­că, cei­lal­ţi vânză­tori au iz­buc­nit în aplau­ze. Se răs­pândi­se ves­tea. Pa­ria pe ace­le­ași nu­me­re în fi­e­ca­re săp­tă­mână; de da­ta asta, câști­ga­se.

Ame­ţit de bu­cu­rie, Zúñi­ga a tre­cut prin­tre ta­ra­be și a bă­tut pal­ma cu pri­e­te­nii și co­le­gii săi. To­ţi știau că nu avu­se­se o via­ţă ușoa­ră. Cres­cu­se în ma­ha­la­le, re­nun­ţa­se la școa­lă la ani ca să-și câști­ge pâi­nea, se lup­ta­se cu al­coo­lul, iar iu­bi­rea vi­e­ţii lui îl pă­ră­si­se la de ani.

Acum, că dă­du­se de bani, cei­lal­ţi vânză­tori pre­su­pu­neau că avea să dis­pa­ră într-un stil de via­ţă nou, mai lu­xos. Dar în săp­tă­mâni­le ur­mă­toa­re, Zúñi­ga și-a sur­prins pri­e­te­nii venind în con­ti­nua­re la pia­ţă, fă­cându-și re­cla­mă zgo­mo­tos și ju­când ren­ghi­uri tu­tu­ror. În se­cret, însă, își împăr­ţea ave­rea: un mi­li­on de co­lo­nes pri­e­te­nu­lui ca­re îi vându­se bi­le­tul de lo­te­rie, un mi­li­on unui ta­ra­ba­giu ca­re îi dă­du­se de mânca­re în vre­muri gre­le, alt mi­li­on unui ce­rșe­tor din pia­ţă pe ca­re-l cu­noștea. Res­tul l-a dat ma­mei lui și ce­lor pa­tru ma­me ale ce­lor șap­te co­pii ai lui. Într-un an, ră­mă­se­se din nou fa­lit.

Și to­tuși, in­sis­ta el, „eram cel mai fe­ri­cit”.

Ca să înţe­le­gem per­sis­ten­ţa lui Zúñi­ga, tre­bu­ie să știm mai mul­te des­pre Cos­ta Ri­ca, un­de al­chi­mia ge­o­gra­fi­ei și a po­li­ti­ci­lor so­cia­le a cre­at un ames­tec pu­ter­nic de le­gă­turi fa­mi­lia­le, asi­gu­ra­re de să­nă­ta­te uni­ver­sa­lă, pa­ce du­ra­bi­lă, ega­li­ta­te și – ca­li­ta­te pe ca­re Zúñi­ga o are cu vârf și înde­sat – ge­ne­ro­zi­ta­te. Toa­te aces­tea cul­mi­nea­ză într-o re­ţe­tă de­o­se­bit de reuși­tă pen­tru sa­vu­ra­rea vi­e­ţii de zi cu zi – la­tu­ra fericirii ca­re ţi­ne de plă­ce­re. Aici, com­bi­na­ţia de fac­tori aso­cia­ţi cu sta­rea de bi­ne pro­du­ce mai mul­tă fe­ri­ci­re per uni­ta­te de PIB de­cât aproa­pe ori­un­de altun­de­va.

Să luăm si­tua­ţia lui Zúñi­ga. N-are mași­nă, bi­ju­te­rii scum­pe, hai­ne fru­moa­se sau gad­ge­turi, dar n-are ne­voie de așa ce­va ca să fie fe­ri­cit sau să se res­pec­te pe si­ne. Trăi­ește într-o ţa­ră ca­re, încă de pe la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut, cre­de în sus­ţi­ne­rea fi­e­că­rui ce­tă­ţe­an. Spre de­o­se­bi­re de ma­jo­ri­ta­tea ţă­ri­lor din Ame­ri­ca Cen­tra­lă, do­mi­na­te du­pă in­de­pen­den­ţă de la­ti­fun­diari și preșe­din­ţi cu sus­ţi­ne­re mi­li­ta­ră ca­re și-au ser­vit pro­pri­i­le in­te­re­se, Cos­ta Ri­ca a apu­cat altă ca­le. Con­di­ţi­i­le lo­ca­le – mun­ţii zim­ţu­i­ţi, brăz­da­ţi de pră­păs­tii, și lip­sa de mână de lu­cru in­di­ge­nă ief­ti­nă – au des­cu­ra­jat dez­vol­ta­rea fer­me­lor mari. În lo­cul lor au pros­pe­rat pro­pri­e­ta­rii de te­re­nuri

mici și fer­mi­e­rii in­de­pen­de­nți din Va­lea Cen­tra­lă, du­pă ce au des­co­pe­rit piața in­ter­nați­o­na­lă de ca­fea. Cos­ta­ri­ca­nii și-au ales preșe­di­nții din­tre pro­fe­sori; aceștia, fă­ră ba­las­tul in­sti­tuți­i­lor co­lo­nia­le co­ro­zi­ve, au in­tro­dus po­li­tici ca­re au lan­sat o spi­ra­lă as­cen­den­tă a bu­năs­tă­rii și, prin ea, me­di­ul fa­vo­ra­bil ca­rac­te­ru­lui la­ti­no-ame­ri­can.

În 1869, școa­la pri­ma­ră de­venea obli­ga­to­rie prin le­ge pen­tru toți co­pii, in­clu­siv pen­tru fe­te. În 1930, ța­ra avea una din­tre cele mai mari ra­te de al­fa­be­ti­za­re din Ame­ri­ca La­ti­nă. În pa­ra­lel, nați­u­nea a in­ves­tit în ali­men­ta­rea cu apă cu­ra­tă a sa­te­lor, ce­ea ce a com­bă­tut bo­li­le in­fan­ti­le mor­ta­le, ca ho­le­ra și dia­re­ea, și le-a asi­gu­rat co­pi­i­lor un înce­put să­nă­tos în viață. Anii 1940 au adus cu ei zo­rii asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le și sfârși­tul ar­ma­tei. În 1961, ța­ra avea de­ja le­gis­lație pen­tru asi­gu­ră­ri­le de să­nă­ta­te uni­ver­sa­le, ca­re a dus la des­chi­de­rea de cli­nici gra­tu­i­te în ma­jo­ri­ta­tea sa­te­lor.

Anga­ja­men­tul de atunci con­ti­nuă până în ziua de azi. Într-o di­mi­neață ră­co­roa­să de iar­nă, nu de­mult, am ur­mat-o pe Ile­a­na Álva­rez

Cha­ves, teh­ni­cian me­di­cal, ca­re, cu ruc­sa­cul și o mi­că la­dă fri­go­ri­fi­că pen­tru vac­ci­nuri, își fă­cea tu­rul prin Pa­raíso, un oraș înver­zit din Va­lea Cen­tra­lă. Lu­cre­a­ză cu Equ­i­pos Bási­cos de Aten­ción Inte­gral en Sa­lud (EBAIS), sis­te­mul nați­o­nal lan­sat la ju­mă­ta­tea ani­lor 1990 pen­tru să­nă­ta­tea fi­e­că­rui cos­ta­ri­can. (Să­nă­ta­tea și fe­ri­ci­rea sunt in­se­pa­ra­bi­le.)

Fi­e­ca­re echi­pă – un doc­tor, un asis­tent, un res­pon­sa­bil cu evi­de­nța și câți­va teh­ni­ci­eni – se ocu­pă de apro­xi­ma­tiv 3.500 de oa­meni. Pen­tru a-și fa­ce nor­ma, Álva­rez Cha­ves tre­bu­ie să vi­zi­te­ze până la do­uăs­pre­ze­ce ca­se pe zi. Fi­e­ca­re îi ia 30 de mi­nu­te: ac­tua­li­ze­a­ză is­to­ri­cul me­di­cal, ia ten­si­u­nea, fa­ce vac­ci­nuri, dă sfa­turi și ve­ri­fi­că să nu exis­te ochi­uri de apă (un­de se înmu­lțesc țânța­rii ca­re tran­smit vi­ru­sul Zi­ka).

Aca­să la fa­mi­lia Her­nández Tor­res, Álva­rez Cha­ves i-a ex­pli­cat unei ti­ne­re ma­me cum să-și hră­neas­că să­nă­tos fi­ul de doi ani și i-a lă­sat vi­ta­mi­ne și pas­ti­le pa­ra­zi­ti­ci­de. Înain­te să ia­să din ca­să, a ob­ser­vat pe ma­sa din bu­că­tă­rie pâi­ne al­bă și lap­te. „Încer­cați să mâncați mai mul­te le­gu­mi­noa­se, fruc­te și le­gu­me”, a sfă­tu­it-o ea. Aca­să la Aurora Bre­nes, 89 de ani, Álva­rez Cha­ves a fă­cut in­ven­ta­rul me­di­ca­men­te­lor, i-a luat fe­meii ten­si­u­nea și a pro­gra­mat-o la doc­to­rul din echi­pa ei. „De mul­te ori, reușesc să prind bo­li­le înain­te să de­ge­ne­re­ze în dia­bet sau într-un atac de cord”, spu­nea ea. „Mu­lți cli­e­nți sunt sin­guri și se bu­cu­ră că ci­ne­va se in­te­re­se­a­ză de ei.”

Din 1970, spe­ra­nța de viață din Cos­ta Ri­ca a să­rit de la 66 la 80 de ani, iar ra­ta mor­ta­li­tății in­fan­ti­le a scă­zut de șap­te ori. Nu­mă­rul băr­bați­lor mo­rți de bo­li car­dio-vas­cu­la­re es­te de cir­ca trei ori mai mic de­cât în S.U.A., deși Cos­ta Ri­ca chel­tu­i­ește pen­tru să­nă­ta­te doar o ze­ci­me din su­me­le alo­ca­te per ca­pi­ta în Sta­te­le Uni­te. Așa cum mi-a spus fos­tul preșe­din­te, Jo­sé Ma­ría Fi­gue­res, ca­re a lan­sat pro­gra­mul EBAIS, sis­te­mul de asi­gu­rări de să­nă­ta­te al ță­rii fun­cți­o­nea­ză atât de bi­ne pen­tru că sco­pul său es­te să me­nți­nă să­nă­ta­tea po­pu­lați­ei. „Aici, de ani de zi­le, pu­nem ac­cen­tul pe sis­te­mul de să­nă­ta­te pre­ven­ti­vă, pen­tru că, sin­ceri să fim, obi­ec­ti­vul unei bune po­li­tici de să­nă­ta­te es­te ca oa­me­nii să nu se îmbol­nă­ve­as­că.”

Pe scurt, sis­te­mul so­cial din Cos­ta Ri­ca se ocu­pă de mai toa­te ne­voi­le ce­tățe­ni­lor, spu­ne cos­ta­ri­ca­nul Ma­ria­no Ro­jas, eco­no­mist și ex­pert în fe­ri­ci­re la Fa­cul­ta­tea La­ti­no-Ame­ri­ca­nă de Ști­i­nțe So­cia­le din Me­xi­co Ci­ty. „Ast­fel, oa­me­nii se simt în si­gu­ra­nță, mai să­nă­toși, eli­be­rați de ma­jo­ri­ta­tea gri­ji­lor im­por­tan­te ale vi­eții și au un me­diu în ca­re cei mai mu­lți din­tre ei își pot câști­ga pâi­nea.”

ÎN COS­TA RI­CA, AL­CHI­MIA GE­O­GRA­FI­EI ȘI A PO­LI­TI­CI­LOR SO­CIA­LE INSPIRATE A CRE­AT UN AMES­TEC PU­TER­NIC DE LE­GĂ­TURI FA­MI­LIA­LE, ASI­GU­RA­RE DE SĂ­NĂ­TA­TE UNI­VER­SA­LĂ, PA­CE DU­RA­BI­LĂ, EGA­LI­TA­TE ȘI GE­NE­RO­ZI­TA­TE.

MAT­THI­EU PA­LEY

În La Cen­tral, un sat de agri­cul­tori aflat cam la o oră de Car­ta­go, merg la școa­lă doar cinci co­pii. În ima­gi­ne, iau prânzul cu învăță­to­rul la un res­tau­rant. Cru­cea a fost lua­tă din bi­se­ri­că și du­să la loc si­gur când a erupt vul­ca­nul Tur­rial­ba din apro­pi­e­re. Învăță­mântul pri­mar și se­cun­dar es­te gra­tu­it și obli­ga­to­riu, iar ra­ta de al­fa­be­ti­za­re a ță­rii es­te de 97,8%.

MAT­THI­EU PA­LEY

Ile­a­na Álva­rez Cha­ves, teh­ni­cian me­di­cal din pro­gra­mul de să­nă­ta­te al sta­tu­lui cos­ta­ri­can, îi ia ten­si­u­nea lui Maye­la Oroz­co, de 68 de ani, vă­du­vă, ca­re trăi­ește sin­gu­ră. Într-un an, Álva­rez Cha­ves va vi­zi­ta fi­e­ca­re ca­să din Pa­raíso. Pro­gra­mul cen­trat pe îngri­ji­rea pre­ven­ti­vă a re­dus mor­ta­li­ta­tea in­fan­ti­lă și a cres­cut spe­ra­nța de viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.