SIN­GA­PO­RE

National Geographic Romania - - Singapore - MAT­THI­EU PA­LEY

O CA­LE CLARĂ ȘI SIGURĂ SPRE SUC­CES

Re­cruții săr­bă­to­resc ab­sol­vi­rea prin­tr-un ma­rș noc­turn de opt ore până la cea mai ma­re sce­nă plu­ti­toa­re din lume. Ser­vi­ci­ul mi­li­tar, obli­ga­to­riu pen­tru băr­bați, încu­ra­je­a­ză sen­ti­men­tul de scop în viață, mândrie și uni­ta­te, creând le­gă­turi între gru­pu­ri­le et­ni­ce. Arma­ta e un sim­bol al si­gu­ra­nței, pe ca­re sin­ga­po­re­zii pun ma­re preț.

Sin­ga­po­re și-a dez­vol­tat pro­pria idee de fe­ri­ci­re, ilus­tra­tă de Do­u­glas Foo. L-am cu­nos­cut când am vi­zi­tat Sin­ga­po­re, în 2008. Avea o re­pu­tație de om cu un suc­ces enorm, res­pon­sa­bil față de co­mu­ni­ta­te, cu prin­ci­pii fer­me și de o afa­bi­li­ta­te fă­ră li­mi­te. Dar am des­co­pe­rit că ex­pri­ma­rea cea mai clară a fericirii lui nu erau nici mași­na sport scum­pă, nici vi­tri­na cu pre­mii pen­tru afa­ce­ri­le sa­le – ci râsul: un răc­net de bu­cu­rie, cu gu­ra larg des­chi­să și ca­pul dat pe spa­te.

Foo con­du­ce Sa­kae Sus­hi, cel mai ma­re la­nț de res­tau­ran­te de sus­hi cu ser­vi­re ra­pi­dă din Sin­ga­po­re, dar tot gă­sește timp să fa­că vo­lun­ta­riat la 22 de or­ga­ni­zații. În zi­le­le de lu­cru, în ca­re mun­cește 14 ore, poar­tă cos­tu­me al­bas­tre croi­te pe co­man­dă și pre­zi­de­a­ză 12 întâlniri cu un ames­tec de ce­re­mo­nie sin­ce­ră, ate­nție pru­den­tă, hotărâre ex­pri­ma­tă cu vo­ce de ba­ri­ton și umor pan­de­mic. Da­rul lui de a de­za­mor­sa ten­si­u­nea cu un râs spon­tan și pu­te­rea de mun­că her­cu­le­a­nă i-au adus toa­te ac­ce­so­ri­i­le suc­ce­su­lui sin­ga­po­rez. To­tuși, deși ar spu­ne că es­te fe­ri­cit, Foo con­si­de­ră că încă nu a ajuns

la ţin­tă. „În ma­rea eco­no­mie a lu­cru­ri­lor, sunt doar o in­sec­tă”, mi-a spus, cu o ex­pre­sie gra­vă pe chi­pul ro­tund. Apoi, dându-și se­a­ma de hi­per­bo­lă, a iz­buc­nit în râs. La ai săi de ani, Foo se află între ge­ne­ra­ţia dis­pe­ra­tă să su­pra­vi­e­ţu­ias­că du­pă ce a cre­at sta­tul Sin­ga­po­re în anii ’ și ti­ne­rii de-abia tre­cu­ţi de de ani, ca­re vor adu­ce no­ul vi­i­tor. În pu­ţin pes­te o ju­mă­ta­te de se­col, ţa­ra lun­gă de km s-a tran­sfor­mat din­tr-un sat mă­rișor de pes­cari într-o na­ţi­u­ne cu , mi­li­oa­ne de ce­tă­ţeni ca­re trăiesc prin­tre zgârie-nori și pes­te de mal­luri – o me­tro­po­lă cu stră­zi îngri­ji­te, măr­gi­ni­te de co­paci.

Pen­tru sin­ga­po­re­zi, suc­ce­sul se află la ca­pă­tul unui tra­seu bi­ne de­fi­nit: ur­me­zi re­gu­li­le, in­tri la școa­la ca­re tre­bu­ie, ob­ţii lo­cul de mun­că po­tri­vit și ai par­te de fe­ri­ci­re. (Fe­ri­ci­rea o re­zu­mă de obi­cei la cinci in­gre­di­en­te: mași­nă, apar­ta­ment, cash, card de cre­dit și apar­te­nen­ţa la un club.) Într-un sis­tem ca­re as­pi­ră la ti­tlul de me­ri­to­cra­ţie, ta­len­tul și per­for­man­ţa sunt re­com­pen­sa­te, în te­o­rie. Sin­ga­po­re­zi­lor le pla­ce să se plângă de pre­ţu­ri­le tot mai mari și mun­ca prea mul­tă, dar aproa­pe to­ţi de­cla­ră că se simt în si­gu­ran­ţă și că au încre­de­re unii în cei­lal­ţi.

Arhi­tec­tul aces­tui ex­pe­ri­ment so­cial a fost re­gre­ta­tul Lee Kuan Yew, li­de­rul mișcă­rii de in­de­pen­den­ţă din Sin­ga­po­re din . Iu­bit enorm de sin­ga­po­re­zi, e ce­le­bru pen­tru că a sus­ţi­nut le­gi stric­te și pe­dep­se cor­po­ra­le pen­tru in­frac­ţi­u­ni­le vi­o­len­te.

Lee, un ma­re ad­mi­ra­tor al va­lo­ri­lor asia­ti­ce tra­di­ţi­o­na­le, și-a pro­pus să clă­de­as­că o so­ci­e­ta­te ba­za­tă pe ar­mo­nie, res­pect și mun­că se­ri­oa­să. Ori­ci­ne fă­cea efor­tul să mun­ce­as­că, ori­cât de neînsem­na­tă i-ar fi fost ac­ti­vi­ta­tea, avea ga­ran­tat un sa­la­riu din ca­re să poa­tă trăi. Pro­gra­mul lui, nu­mit „wor­kfa­re”, a su­pli­men­tat sa­la­ri­i­le mici cu sub­ven­ţii pen­tru lo­cu­in­ţe și ser­vi­cii de să­nă­ta­te. Po­pu­la­ţia se com­pu­ne în ma­re par­te din chi­ne­zi ( , ), ma­lay­si­eni ( , ) și in­di­eni ( , ), dar gu­ver­nul lui Lee a păs­trat en­gle­za ca lin­gua fran­ca pen­tru ca ni­cio et­nie să nu fie fa­vo­ri­za­tă. A ga­ran­tat li­ber­ta­tea re­li­gi­oa­să și drep­tul egal la edu­ca­ţie pen­tru to­ţi ce­tă­ţe­nii și a sub­ven­ţi­o­nat lo­cu­in­ţe­le. Ma­jo­ri­ta­tea sin­ga­po­re­zi­lor de­ţin un apar­ta­ment într-un com­plex con­stru­it de stat, de obi­cei în blo­curi turn. Con­form le­gii, aces­te clă­diri tre­bu­ie să re­flec­te di­ver­si­ta­tea et­ni­că a ţă­rii – deci Sin­ga­po­re nu are ghe­to­uri ra­sia­le sau et­ni­ce.

Ca ur­ma­re, astă­zi, po­pu­la­ţia sa ilus­tre­a­ză cel de-al trei­lea tip de fe­ri­ci­re – nu­mi­tă de ex­per­ţi „sa­tis­fac­ţie fa­ţă de pro­pria via­ţă”. Obţin un ni­vel ri­di­cat cei ca­re trăiesc con­form pro­pri­i­lor va­lori și sunt mândri de reuși­te. Tind să ai­bă o sta­re ma­te­ria­lă sigură, un statut so­cial înalt și sen­ti­men­tul de apar­te­nen­ţă. La ace­as­tă fe­ri­ci­re se ajun­ge du­pă ani și ani, de mul­te ori sa­cri­fi­când plă­ce­ri­le cli­pei.

CO­RY RI­CHAR­DS

Trei ru­de se roa­gă lângă ur­na cu ce­nușa unei per­soa­ne apro­pia­te din familie. Pen­tru mu­lți sin­ga­po­re­zi, bo­găția și ma­ni­fes­tă­ri­le ei cât mai vi­zi­bi­le sunt as­pec­te ese­nția­le ale for­mu­lei lo­ca­le pen­tru fe­ri­ci­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.