RO­MÂNIA

National Geographic Romania - - Singapore -

Avem mo­de­le de fe­ri­ci­re, ştim spre ce tin­dem, pen­tru ce lup­tăm: pen­tru familie şi să­nă­ta­te. Dar aces­tea ră­mân în ima­gi­na­rul co­lec­tiv, în timp ce în re­a­li­ta­tea co­ti­dia­nă zâmbim frag­men­tar şi con­tex­tual.

CU ZÂMBET NAINTE

În ul­ti­mii 15 ani, sa­tis­fac­ţia şi fe­ri­ci­rea la ro­mâni au cu­nos­cut un trend uşor as­cen­dent, de­o­se­bit de sta­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.