CE SPU­NE ME­DI­CUL

National Geographic Romania - - Singapore -

Câte­va ONG-uri au con­tes­tat fă­ră suc­ces con­sti­tuți­o­na­li­ta­tea Le­gii vac­ci­nă­rii și au in­tro­dus un amen­da­ment ca pă­ri­nții să poa­tă re­fu­za ac­tul me­di­cal pe mo­ti­ve de co­nști­i­nță sau re­li­gi­oa­se. Cele mai frec­ven­te ca­zuri de re­fuz sunt însă de la pă­ri­nți îngri­jo­rați de po­si­bi­le­le efec­te ad­ver­se ale vac­ci­nă­rii. Ia­tă ex­pli­cați­i­le me­di­ca­le:

Vac­ci­nul co­nți­ne mer­cur?

fals Con­ser­van­tul pe ba­ză de mer­cur, Ti­me­so­ral (sau Ti­o­mer­sal), nu se mai re­gă­sește în ni­ci­u­nul din­tre vaccinurile din Pro­gra­mul Nați­o­nal. E fo­lo­sit doar în unele vac­ci­nuri an­ti­gri­pa­le. Su­ga­rii in­ge­re­a­ză de 15 ori mai mult mer­cur din lap­te­le ma­tern de­cât din vac­ci­nul an­ti­gri­pal.

Con­ser­van­tul cu mer­cur din vac­ci­nuri cau­ze­a­ză au­tism?

fals Stu­dii pe su­te de mii de co­pii au de­mon­strat că nu exis­tă ni­cio le­gă­tu­ră între con­ser­van­tul Ti­me­so­ral și au­tism. (Ger­ber and Offit, 2009; Andrews et al, 2004; He­ron and Gol­ding, 2004; Mad­sen et al, 2003)

Vac­ci­nul ROR cau­ze­a­ză au­tism?

fals Ipo­te­za a fost lan­sa­tă de un studiu fă­cut pe opt co­pii, între timp a fost re­tras. Ul­te­ri­or, stu­dii pe eșan­ti­oa­ne de su­te de mii de su­bi­e­cți au de­mon­strat că vac­ci­nul ROR nu a pro­vo­cat au­tism. (De­er, 2011; OIM, 2011)

Alu­mi­ni­ul din vac­ci­nuri es­te pe­ri­cu­los?

fals Sunt 4 mg de alu­mi­niu în vaccinurile re­co­man­da­te pen­tru pri­me­le 4 luni. Be­be­lușii in­ge­re­a­ză 10 mg de alu­mi­niu în ace­e­ași pe­ri­oa­dă din lap­te­le ma­tern sau 120 mg din for­mu­la de lap­te praf. (Bay­lor et al, 2002)

For­mal­de­hi­da din vac­ci­nuri e pe­ri­cu­loa­să?

fals Pro­dus se­cun­dar al sin­te­zei pro­tei­ne­lor, for­mal­de­hi­da se gă­sește în sânge în can­ti­ta­te de ze­ce ori mai ma­re de­cât cea afla­tă în ori­ca­re vac­cin. (Offit and Jew, 2003)

Aler­gic la an­ti­bi­o­ti­ce: nu te poți vac­ci­na?

fals Ur­me­le de an­ti­bi­o­ti­ce din vac­ci­nuri nu sunt cele ad­mi­nis­tra­te de obi­cei co­pi­i­lor, la ca­re ei de­vin aler­gici. Co­pi­ii aler­gici la pe­ni­ci­li­nă, amo­xi­ci­li­nă, sul­fa­mi­de sau ce­fa­los­po­ri­ne pot fi to­tuși vac­ci­nați. (Offit and Jew, 2003)

Vaccinurile pot pro­vo­ca re­a­cții aler­gi­ce?

adevărat În ca­zuri foar­te ra­re, ge­la­ti­na din vac­ci­nuri pro­voa­că re­a­cții se­ve­re la per­soa­ne aler­gi­ce la ge­la­ti­nă. Vaccinurile din vi­ru­suri cul­ti­va­te în ouă de găi­nă (an­ti­gri­pal, an­ti­fe­bră gal­be­nă) pot fi ad­mi­nis­tra­te per­soa­ne­lor cu aler­gie la ouă doar în pro­to­coa­le spe­cia­le și sub su­pra­ve­ghe­re me­di­ca­lă. (Offit and Jew, 2003)

SURSA: DR. ADRIANA PISTOL, ME­DIC PRI­MAR EPIDEMIOLOG, DOC­TOR ÎN ȘTI­I­NȚE ME­DI­CA­LE, DI­REC­TOR AL CEN­TRU­LUI NAȚI­O­NAL DE SU­PRA­VE­GHE­RE ȘI CON­TROL AL BO­LI­LOR TRANSMISIBILE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.