Co­lac de sal­va­re pen­tru o del­tă în deșert

National Geographic Romania - - Uriașii Cerului -

Ape­le din Ba­zi­nul Râu­lui Okavango curg din re­gi­u­nea de­lu­roa­să a Ango­lei prin ari­da Fâșie Ca­pri­vi din Na­mi­bia în cur­su­ri­le de apă si­nu­oa­se din ra­ra del­tă in­te­ri­oa­ră din Bot­swa­na, sus­ţi­nând eco­sis­te­me uni­ce și în jur de un mi­li­on de oa­meni pe par­curs. Dar pe mă­su­ră ce crește pre­si­u­nea de a dez­vol­ta re­gi­u­ni­le izo­la­te din Ango­la, când­va dis­tru­se de răz­boi, crește și ris­cul pen­tru sus­te­na­bi­li­ta­tea aces­tei oa­ze.

EXPEDIȚIILE ÎN OKAVANGO

Oa­me­nii de ști­i­nță fi­na­nțați de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic au ter­mi­nat până acum opt ex­pe­diții de cer­ce­ta­re pe apro­xi­ma­tiv 6.500 km, pe jos, în ca­noe, cu eli­cop­te­rul și cu bi­ci­cle­ta, fo­lo­sind dro­ne, sen­zori ac­va­tici, ca­me­re fo­to și cu­noști­nțe­le lo­cal­ni­ci­lor. Obi­ec­ti­ve­le: stu­di­e­rea spe­ci­i­lor en­de­mi­ce, pri­me­le cer­ce­tări sis­te­ma­ti­ce de la sur­să la del­tă și in­flue­nța­rea stra­te­gi­i­lor de conservare.

Sursa din re­gi­u­nea de­lu­roa­să

Re­gi­u­nea de­lu­roa­să împă­du­ri­tă și ploi­oa­să din Ango­la fur­ni­ze­a­ză apa de su­pra­față ca­re ali­men­te­a­ză râu­ri­le Cu­i­to și Cu­ban­go și, în cele din ur­mă, del­ta din aval. Cele mai mul­te pre­ci­pi­tații cad între oc­tom­brie și apri­lie și au ne­voie de luni de zi­le pen­tru a ajun­ge în mlaști­ni­le se­zo­ni­e­re ale del­tei.

Pro­te­ja­tă, dar vul­ne­ra­bi­lă

Cu apa lim­pe­de pre­cum cris­ta­lul fil­tra­tă de so­lu­ri­le ni­si­poa­se, ace­as­tă zo­nă mlăști­noa­să es­te prin­tre cele mai pro­duc­ti­ve și in­tac­te din lume. Efor­tu­ri­le de conservare in­ter­nați­o­na­le, nați­o­na­le și lo­ca­le aju­tă la me­nți­ne­rea să­nă­tății del­tei – atâta timp cât apa con­ti­nuă să cur­gă din Ango­la.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.