DIAGNOZĂ PRECOCE PEN­TRU BO­LI REUMATICE

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Cu pri­le­jul Zi­lei Mon­dia­le de

Lup­tă împo­tri­va Artri­te­lor, Li­ga Ro­mână con­tra Reu­ma­tis­mu­lui, în par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Reu­ma­to­lo­gie și So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Reu­ma­to­lo­gie Pe­dia­tri­că, atrag ate­nția asu­pra im­por­ta­nței diag­nos­ti­că­rii precoce a afe­cți­u­ni­lor reumatice. Pes­te 600.000 de ro­mâni (3% din po­pu­lația ță­rii) su­fe­ră de bo­li in­fla­ma­to­rii reumatice, chiar și din rândul po­pu­lați­ei ac­ti­ve, ti­neri și co­pii. De mul­te ori, lip­sa de in­for­ma­re și întârzi­e­rea cu ca­re pa­ci­e­nții se pre­zin­tă la me­dic con­duc la întârzi­e­rea diag­nos­ti­cu­lui sau chiar la o lip­să a aces­tu­ia. Ne­tra­ta­te co­res­pun­ză­tor, bo­li­le reumatice pot afec­ta ca­li­ta­tea vi­eții pa­ci­e­nți­lor, ac­ti­vi­tăți­le de zi cu zi și abi­li­tăți­le lor fi­zi­ce. „Pen­tru un diag­nos­tic în fa­ze­le tim­pu­rii ale bo­lii es­te ne­voie de o cu­noaște­re cât mai bu­nă a par­ti­cu­la­ri­tăți­lor aces­tei bo­li și de un cu­mul de me­to­de de in­ves­ti­gații, de la ana­li­ze de la­bo­ra­tor, tes­te ima­gis­ti­ce, eco­gra­fii os­te­oar­ti­cu­la­re la ra­di­o­lo­gie sau RMN”, spu­ne Conf. dr. Că­tă­lin Co­dre­a­nu, Preșe­din­te­le Li­gii Ro­mâne con­tra Reu­ma­tis­mu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.