Ro­mânia e fan­tas­tic`

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii - Că­tă­lin Gru­ia, re­dac­tor-șef Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Tra­ve­ler

Am fost cres­cut în cre­din­ţa că trăim în cea mai fru­moa­să ţa­ră din lume. Du­pă ce s-au des­chis gra­ni­ţe­le și am înce­put să că­lă­to­resc, am pi­cat în ex­tre­ma ce­a­lal­tă… Mi-au tre­bu­it alți 20 de ani pen­tru a mă reîndră­gos­ti de ţa­ra în ca­re m-am năs­cut. N-am dat în doa­ga ad­mi­ra­ţi­ei gra­tu­i­te. Cred că exis­tă do­uă Ro­mânii, con­tem­po­ra­ne doar de for­mă. Una ur­ba­nă, de strânsu­ră, fă­ră sa­rea tra­di­ţi­ei, fă­ră gust, ca o mă­mă­li­gă pri­pi­tă la foc oc­ci­den­tal, cu va­lori mai­muță­ri­te. Şi alta tra­di­ţi­o­na­lă, sus­te­na­bi­lă, aşe­za­tă, pra­dă mo­de­lu­lui cul­tu­ral al ce­lei ur­ba­ne. Ca un nou Epi­cur în gră­di­na lui, aleg să ig­nor tot ce ți­ne de mi­ze­rie, po­li­ti­că sau eco­no­mie și să mă con­cen­trez pe oa­meni buni și locuri fru­moa­se – pre­cum aces­tea pre­zen­ta­te în ediția noas­tră de toam­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.