JU­NA KOL­LMEI­ER

Car­to­gra­fi­ind ste­le pen­tru a dez­le­ga mis­te­re mari și mici

National Geographic Romania - - Spre Viitor - TEXT: RACHEL HARTIGAN SHEA FO­TO: MARK THIESSEN

Ju­na Kol­lmei­er vrea să înţe­le­a­gă na­tu­ra uni­ver­su­lui: ce anu­me for­me­a­ză obi­ec­te astro­no­mi­ce pre­cum ga­la­xi­i­le, gău­ri­le ne­gre su­per­ma­si­ve și me­di­ul in­ter­ga­lac­tic ca­re um­ple go­lu­ri­le din­tre ga­la­xii? „La ori­ce sca­ră fi­zi­că te ui­ţi, exis­tă pro­ce­se ca­re cre­e­a­ză ti­pa­re­le com­pli­ca­te pe ca­re le ve­dem”, spu­ne Kol­lmei­er, astro­fi­zi­cia­nă la Insti­tu­tul Car­ne­gie pen­tru Știinţă. Și, sus­ţi­ne ea, sun­tem ca­pa­bi­li să le înţe­le­gem pe toa­te.

Anul tre­cut, Kol­lmei­er a fost nu­mi­tă di­rec­toa­rea ce­lei de-a cin­cea ver­si­uni a Sloan Di­gi­tal Sky Sur­vey, un proi­ect ca­re își pro­pu­ne să car­to­gra­fi­e­ze uni­ver­sul. Stu­di­ul, ca­re se va lan­sa în , va uti­li­za te­les­coa­pe din ambe­le emis­fe­re ale Pă­mântu­lui pen­tru a sca­na între­gul cer. Te­les­coa­pe­le vor ob­ţi­ne spec­tre ale obi­ec­te­lor lu­mi­noa­se de pe cer și vor oferi in­di­cii des­pre ele­men­te­le con­sti­tu­ti­ve. „Aco­lo se află astro­fi­zi­ca”, spu­ne Kol­lmei­er. „De aco­lo afli abun­den­ţa chi­mi­că. De aco­lo afli tran­zi­ţi­i­le din obi­ec­te”. Și aco­lo va înce­pe să gă­se­as­că răs­pun­suri la între­bă­ri­le ei: cum cresc gău­ri­le ne­gre su­per­ma­si­ve? Pot fi ste­le­le ce­a­suri ca­re ne spun când și cum s-a for­mat o ga­la­xie?

Kol­lmei­er nu s-a apu­cat de astro­no­mie pri­vind în sus la ste­le. Avea de gând să de­vi­nă avo­cat până când a mers în „ta­bă­ra de to­ci­lari” și a învă­ţat să co­de­ze pen­tru a cla­si­fi­ca ste­le­le. „Ide­ea că ai pu­tea să in­te­ro­ghe­zi uni­ver­sul în fe­lul aces­ta... M-am sim­ţit ca un ex­plo­ra­tor.” Acum mer­ge mai de­par­te de­cât a cre­zut că e po­si­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.