CUM PĂS­TRĂM CĂ­RȚI­LE

National Geographic Romania - - Explorează - FO­TO: MARK THIESSEN —NINA STROCHLIC

UN RESTAURATOR DE CAR­TE RARĂ TRE­BU­IE să ai­bă răb­da­re, ate­nție la de­ta­lii și îndrăz­nea­la de a fa­ce bu­căți niște te­zau­re nați­o­na­le. Când o car­te ur­me­a­ză să fie ex­pu­să, di­gi­ta­li­za­tă sau fo­lo­si­tă pen­tru o înves­ti­re într-o fun­cție po­li­ti­că, ea ajunge la Yas­me­en Khan, una din­tre cei 10 res­tau­ra­tori de car­te rară de la Bi­bli­o­te­ca Con­gre­su­lui. Ea îi va re­pa­ra pa­gi­ni­le cu pas­tă de ami­don și hârtie fi­nă, îi va coa­se la loc co­per­ta sau o va dez­mem­bra cu to­tul. Că­rți­le ca­re au ne­voie de re­no­va­re com­ple­tă pot ne­ce­si­ta luni de mun­că mi­gă­loa­să. În ele, Khan reușește să va­dă „lo­gi­ca ar­ti­za­ni­lor din tre­cut”.

1. Com­pas

Instru­men­tul poa­te tran­sfe­ra ra­pid mă­su­ră­to­ri­le de pe o su­pra­față pe alta fă­ră a fi ne­voie de ri­glă.

2. La­pis la­zu­li șle­fu­it

Tra­diți­o­nal, se fo­lo­sește aga­tul pen­tru a șle­fui hârtia; Khan pre­fe­ră însă o pia­tră de la­pis la­zu­li gă­si­tă într-o piață din Pa­kis­tan și o fo­lo­sește pen­tru a me­nți­ne lu­ci­ul pe une­le do­cu­men­te is­la­mi­ce și sud-asia­ti­ce.

3. Ac și ață

Un ac cur­bat și fi­rul de in ir­lan­dez neal­bit cos lao­lal­tă se­cți­u­ni­le unei că­rți (a fost a lui Tho­mas Jef­fer­son).

4. Spa­tu­le

Aces­te unel­te su­bțiri pot ră­zui ade­zi­vul ve­chi sau pot fi in­tro­du­se între pa­gini pen­tru a le dez­li­pi. Un ac de gra­vu­ră (dre­ap­ta) fa­ce găuri.

5. Eche­re

Un echer din oțel ino­xi­da­bil și unul din cu­pru sunt fo­lo­si­te pen­tru a tăia pi­e­lea sau pânza la un un­ghi de 45°.

6. Ci­o­can de le­gă­to­rie

Khan tre­ce ușor do­sul ci­o­ca­nu­lui pes­te co­to­rul unei că­rți pen­tru a-i re­da for­ma ro­tun­ji­tă.

7. Fă­lțu­i­toa­re

Un fă­lțu­i­tor din bam­bus (stânga) ră­zu­i­ește ușor ade­zi­vul de pe co­to­rul unei că­rți, cel din oțel ino­xi­da­bil (mij­loc) împin­ge pânza în co­lțuri, iar cel din fil­deș (dre­ap­ta) se­pa­ră stra­tu­ri­le de hârtie.

8. Ră­ză­toa­re ce­ra­mi­că

Pas­ta din ami­don de grâu din acest bol spe­cial es­te apli­ca­tă cu o pen­su­lă pe hârtia fi­nă pen­tru a re­pa­ra pa­gi­ni­le.

9. Pen­su­le de li­pit

Pen­su­le­le apli­că ade­zi­vul pe pa­gini și co­per­te.

10. Cuți­te de fă­lțu­it

Aces­te cuți­te pot su­bția bu­căți­le de pi­e­le. Khan l-a fă­cut pe cel de mai jos din oțel că­lit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.