CE AM SCHIM­BAT

National Geographic Romania - - Scrisoare De La Editor -

Ru­brici noi

Trei sec­ţi­uni de la înce­pu­tul re­vis­tei sunt pli­ne de in­for­ma­ţii ac­ce­si­bi­le.

Jur­na­lul de fotograf es­te o po­ves­te spu­să prin in­ter­me­di­ul fo­to­gra­fi­ei. Am vrut să înce­pem cu ce­ea ce fa­ce cel mai bi­ne ace­as­tă pu­bli­ca­ţie: re­la­ta­rea vi­zua­lă. Spre viitor abor­de­a­ză su­bi­ec­te de ac­tua­li­ta­te, înce­pând cu un eseu des­pre hăr­ţu­i­rea se­xua­lă în lu­mea oa­me­ni­lor de știinţă. Explorează pu­ne în lu­mi­nă tot ce e ui­mi­tor pe ma­pa­mond. Prin­tre ele­men­te­le noi se nu­mă­ră și su­bru­bri­ci­le „Atlas”, o po­ves­te spu­să prin in­ter­me­di­ul hăr­ţi­lor, și „Instan­ta­neu”, po­ves­tea din spa­te­le unei fo­to­gra­fii me­mo­ra­bi­le.

Un ac­cent și mai ma­re pe po­ves­ti­rea vi­zua­lă

În loc de pa­tru sau cinci re­por­ta­je de apro­xi­ma­tiv ace­e­ași lun­gi­me în fi­e­ca­re nu­măr, schim­băm pu­ţin lu­cru­ri­le. Ve­ţi des­co­peri în fi­e­ca­re nu­măr mai mul­te re­por­ta­je vi­zua­le, mai scur­te, bo­ga­te în ilus­tra­ţii și fo­to­gra­fii, câte do­uă ar­ti­co­le de lun­gi­me tra­di­ţi­o­na­lă cu ima­gi­ni­le și pre­zen­ta­rea glo­ba­lă și apro­fun­da­tă ca­re re­pre­zin­tă mar­ca noas­tră, pre­cum și un pa­chet te­ma­tic prin­ci­pal.

Un de­sign mai îndrăz­neț și se­turi noi de ca­rac­te­re

Ve­ţi ob­ser­va un de­sign mai modern și mai ro­bust, cu se­turi noi de ca­rac­te­re ca­re per­mit ti­tlu­ri­lor noas­tre să re­flec­te mai bi­ne po­vești­le. Fon­tul nu­mit Ear­le, bo­te­zat du­pă ex­plo­ra­toa­rea Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, Syl­via Ear­le, e mo­de­lat du­pă un set de li­te­re fo­lo­sit de re­vis­tă în anii ’ ; Cău­ta­ţi și Mar­den, bo­te­zat du­pă fo­to­gra­ful și ex­plo­ra­to­rul Lu­is Mar­den, ca­re cre­e­a­ză at­mos­fe­ra în ar­ti­co­lul nos­tru des­pre Pi­cas­so, și Ge­o­graph, fo­lo­sit pe pro­du­se­le și plat­for­me­le noas­tre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.