Mi­cul Na­tu­ra­list

Edu­ca­rea co­pi­i­lor în spi­ri­tul dra­gos­tei de na­tu­ră es­te cea mai im­por­tan­tă mi­si­u­ne. Aso­ciația Par­cul Na­tu­ral Vă­că­rești, cu spri­ji­nul Alpha Bank Ro­ma­nia, de­ru­le­a­ză Proi­ec­tul edu­cați­o­nal pen­tru co­pii „Mi­cul Na­tu­ra­list”.

National Geographic Romania - - Advertorial -

De ce şer­pii nu sunt pe­ri­cu­lo­şi? Ce fo­loa­se ne aduc broaş­te­le râi­oa­se? Dar buf­ni­ţe­le? Cum văd li­li­e­cii noap­tea?

În Par­cul Na­tu­ral Vă­că­reş­ti – acest mu­zeu Anti­pa cu ani­ma­le vii – tot mai mu­lți co­pii vin să va­dă, să înţe­le­a­gă, să înve­ţe. În cei doi ani de când s-a înfi­in­ţat par­cul, au fost pes­te cinci mii. Iar unii din­tre ei vor să pă­trun­dă tai­ne­le bi­o­lo­gi­ei înso­ţi­ţi de pro­fe­sori sau pă­rin­ţi. Cu apa­ra­tul de fo­to­gra­fiat la gât, cu un bi­no­clu, o lu­pă şi un de­ter­mi­na­tor de spe­cii, co­pi­ii se încu­me­tă să in­tre în la­bi­rin­tu­ri­le ver­zi, în la­bi­rin­tu­ri­le lu­mii vii.

„Nu es­te pen­tru mi­ne bu­cu­rie mai ma­re de­cât să văd cât sunt de pa­si­o­na­ţi şi de cu­ri­o­şi. Un­de sunt co­pi­ii ca­re pre­fe­ră mai cu­rând ta­ble­ta de­cât na­tu­ra? Edu­ca­rea co­pi­i­lor în spi­ri­tul dra­gos­tei de na­tu­ră mi se pa­re cea mai im­por­tan­tă mi­si­u­ne pe ca­re o avem în acest parc”, spu­ne Vlad Ci­o­flec, ran­ger, ghid şi bi­o­log.

Pri­mă­va­ra, oda­tă ce pri­me­le sto­luri de pă­sări mi­gra­toa­re brăz­de­a­ză ce­rul de dea­su­pra par­cu­lui, bu­cu­roa­se că s-au reîntors aca­să, pe că­rări apar şi­ru­ri­le mul­ti­co­lo­re de co­pii. Pen­tru mi­cii na­tu­ra­liş­ti înce­pe cea mai rod­ni­că pe­ri­oa­dă: vor ur­mări ce­re­mo­ni­i­le nu­pția­le ale ani­ma­le­lor, con­stru­i­rea cu­i­bu­ri­lor, apa­riția pri­mi­lor pui, apoi le­cți­i­le de vână­toa­re şi zbor. Și săp­tă­mâna Școa­la Altfel are în Par­cul Na­tu­ral Vă­că­reş­ti con­diții ide­a­le de des­fă­şu­ra­re.

Lec­ţi­i­le din na­tu­ră con­ti­nuă chiar şi iar­na, în La­bo­ra­to­rul Mi­cu­lui Na­tu­ra­list, ame­na­jat în Obser­va­to­rul Par­cu­lui Na­tu­ral Vă­că­reş­ti. Aici se fac pre­zen­tări ilus­tra­te, cap­ti­van­te, iar cei mai mici înva­ţă ju­cându-se. Se spu­ne că da­că se­co­lul XX a fost al fi­zi­cii, se­co­lul XXI es­te al bi­o­lo­gi­ei. Ma­rii na­tu­ra­liş­ti ai lu­mii au înce­put prin a fi... mici na­tu­ra­liş­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.