Ce-i mai bun în Barcelona

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

UN­DE DORMIM

Ho­tel Co­lón Barcelona Fa­nii ar­tis­tu­lui ca­ta­lan Joan Mi­ró îi vor si­mți spi­ri­tul aici; bar­ce­lo­ne­zul a lo­cu­it în ho­tel în anii 1960 și 1970. Alți oas­peți no­ta­bi­li – atrași de ca­me­re­le cu stil in­di­vi­dual, lo­ca­li­za­rea ex­ce­len­tă aproa­pe de ca­te­dra­lă și te­ra­sa de pe aco­pe­riș – au fost Ernest He­min­gway, Sop­hia Lo­ren și Je­an-Paul Sar­tre. De la 130 $. co­lon­ho­tel­bar­ce­lo­na.com

Bar­ce­ló Ra­val Clă­di­rea im­pre­si­o­nan­tă a ho­te­lu­lui, cu tur­nul ci­lin­dric din sti­clă și de­co­rul con­tem­po­ran pre­miat, se află la câți­va pași de Mu­zeul de Ar­tă Con­tem­po­ra­nă și ce­le­bra piață Bo­que­ria. Nu ui­tați să ad­mi­rați pri­ve­liștea de la eta­jul 11.

De la 98 $. bar­ce­lo.com

Ho­tel Con­stan­za Nua­nțe­le de bej și de ca­fe­niu ca pi­e­lea tă­bă­ci­tă dau o sen­zație de li­niște în ho­te­lul modern, aflat într-o clă­di­re din se­co­lul al XVIII-lea, la șap­te stră­zi de Ca­sa Ba­tlló a lui Gau­dí și la no­uă stră­zi de Ca­sa Mi­là. Te­ra­sa de pe aco­pe­riș, po­pu­la­tă de ca­na­pe­le al­be și um­bre­le de soa­re, dă spre po­pu­la­rul car­ti­er Ei­xam­ple. De la 90 $. ho­tel­con­stan­za.com

CE VE­DEM

Fun­dația Joan Mi­ró Dați-vă frâu li­ber ima­gi­nați­ei când ve­deți ce­le pes­te 250 de pic­turi și 150 de sculp­turi ale unu­ia din­tre cei mai ce­le­bri fii ai Bar­ce­lo­nei și îi ur­mă­riți tran­ziția de la cu­bism la su­pra­re­a­lism. Prin­tre ce­le mai ce­le­bre sunt Lu­ce­a­fă­rul un­du­i­tor și Si­lue­te și câi­ne în fața soa­re­lui, cu coar­ne­le lor co­lo­ra­te. fmi­rob­cn.org Sant Pau Spi­ta­le­le vi se par nein­te­re­san­te? Vi­zi­tați acest sit din Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial, o bi­ju­te­rie Art No­u­ve­au cre­a­tă pe la înce­pu­tul se­co­lu­lui al XX-lea de ar­hi­tec­tul ca­ta­lan Lluís Do­mène­ch i Mon­ta­ner (ca­re a proi­ec­tat și Pa­lau de la Músi­ca Ca­ta­la­na) ca mo­del pen­tru un nou tip de spi­tal. Pa­vi­li­oa­ne­le, gândi­te ca un „oraș-gră­di­nă” pen­tru pa­ci­e­nți (în pre­zent, cen­tru cul­tu­ral) sunt uni­te de tu­ne­luri și de­co­ra­te cu ope­re de ar­tă, vi­tra­lii și, fi­rește, gră­dini. san­tpau­bar­ce­lo­na.org

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.