Amin­tiri și obi­cei­uri

Practic Idei - - DIN SUMAR - Mo­ni­ca Vi­e­ri­ciu

Lu­na lui Flo­rar ne întâmpi­nă cu vre­me plă­cu­tă, cal­dă, cu o ex­plo­zie de flori co­lo­ra­te și înmi­res­ma­te. Es­te mo­men­tul per­fect să ieși la plim­ba­re, în parc, în pă­du­re sau la pic­nic, să stai la soa­re mi­nu­nându-te de al­bas­trul nes­fârșit al ce­ru­lui și de fră­ge­zi­mea ier­bii ca de mă­ta­se, să pe­treci împreu­nă cu pri­e­te­nii și fa­mi­lia câte­va ore de tih­nă. Pen­tru mi­ne, toa­te aces­tea sunt motive su­fi­ci­en­te de încânta­re, însă da­că si­mți ne­voia să gă­sești un mo­tiv de săr­bă­to­rit, ia­tă câte­va:

3 mai Zi­ua Mon­dia­lă a Li­ber­tății Pre­sei

6 mai Zi­ua Mon­dia­lă a Râsu­lui

10 mai Zi­ua Pă­să­ri­lor și Arbo­ri­lor

13 mai Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă a Do­ru­lui, Zi­ua ta­tă­lui 15 mai Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă de Acți­u­ne pen­tru Cli­mă și Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă a La­ti­ni­tății

17 mai Zi­ua Mon­dia­lă a Te­le­co­mu­ni­cați­i­lor și So­ci­e­tății Infor­mați­o­na­le

17 mai Înă­lța­rea Dom­nu­lui, Zi­ua Nați­o­na­lă a Eroi­lor 21 mai Zi­ua Mon­dia­lă pen­tru di­ver­si­ta­te cul­tu­ra­lă, bi­o­lo­gi­că, dia­log și dez­vol­ta­re

29 mai Zi­ua Mon­dia­lă a Jo­cu­lui

31 mai Zi­ua Mon­dia­lă fă­ră Tu­tun

Așa­dar nu mai sta în ca­să, bu­cu­ră-te de ori­ce oca­zie de a des­co­peri lo­curi noi, de a fa­ce cu­noști­nță cu oa­meni in­te­re­sa­nți, de a te im­pli­ca ac­tiv în proi­ec­te be­ne­fi­ce să­nă­tății ta­le, me­di­u­lui încon­ju­ră­tor și co­mu­ni­tății din ca­re faci par­te. Fi­e­ca­re pas, ori­cât de mic ar fi, con­te­a­ză pen­tru ti­ne și pen­tru noi toți!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.