IU­BIM PLAN­TE­LE

Practic Idei - - SUMAR - ✍ Ioa­na Pre­da, Bu­cu­rești

46 Flo­ri­le vântu­lui 50 Plan­ta-zâmbet 53 Orhi­de­ea egre­tă 55 Ba­me­le vor căl­du­ră

Ane­mo­ne­le (cu­nos­cu­te și drept flo­ri­le vântu­lui) sunt fru­mos co­lo­ra­te, dar fi­ra­ve și de­li­ca­te. Nu­me­le lor vi­ne de la gre­ces­cul „ane­mos”, ca­re înse­am­nă „vânt”. Cir­cu­lă mai mul­te le­gen­de le­ga­te de apa­riția aces­tei flori, iar una din­tre ele po­ves­tește că la moar­tea lui Ado­nis, cel mai fru­mos din­tre oa­meni, din sânge­le lui au apă­rut aces­te flori ca­re s-au răs­pândit pe întreg cu­prin­sul lu­mii, oda­tă cu vântul, de un­de și nu­me­le lor. Nu au par­fum, dar com­pen­se­a­ză prin cu­lo­ri­le lor in­ten­se ce va­ria­ză de la alb, roz, la roșu, li­la, vi­o­let și ne atrag ate­nția. Din pă­ca­te, flo­ri­le nu re­zis­tă în va­ze.

Din câte m-am do­cu­men­tat, acest gen pro­vi­ne din împre­ju­ri­mi­le ba­zi­nu­lui me­di­te­ra­nean, din zo­ne­le înal­te. Are as­pect de tu­fă și îi plac spați­i­le cu soa­re și crește spon­tan în une­le pă­duri. Da­că vrei să cul­ti­vi aces­te flori, ar tre­bui să reții că nu su­por­tă cu­ren­tul de aer re­ce și ne­ce­si­tă căl­du­ră. Se dez­vol­tă bi­ne în pă­mânt ne­gru, bo­gat în sub­sta­nțe hră­ni­toa­re, afânat și cu dre­naj bun. Udă-le la câte­va zi­le, da­că es­te cald. Adau­gă și îngrășă­min­te o da­tă la do­uă săp­tă­mâni cât au flori, adi­că în mai-iu­nie. Du­pă ce se trec flo­ri­le, re­du udă­ri­le ca să in­tre în re­paus. La sfârși­tul toam­nei, de­a­su­pra braz­de­lor bi­ne es­te să se împrăștie un strat de frun­ze us­ca­te ca să le pro­te­je­ze de ger. O altă va­rian­tă e să le scoți tu­ber­cu­lii și să-i păs­tre­zi în piv­niță, în cu­tii de car­ton.LȚIREA

ÎNMULȚIREA ANEMONELOR

Spe­cia­liștii spun că plan­ta se înmu­lțește prin di­vi­za­rea tu­ber­cu­li­lor înain­te de plan­ta­re, ca­re es­te bi­ne să ai­bă loc fie pri­mă­va­ra de­vre­me, în lu­na mar­tie, fie toam­na, în lu­ni­le sep­tem­brie-oc­tom­brie. Am aflat și un truc: ca să ai mai mul­te șan­se de reuși­tă, înmoaie frag­men­te­le de tu­ber­cu­li câte­va ore în apă, înain­te de plan­ta­re. Nu es­te o re­gu­lă pri­vind ori­en­ta­rea aces­to­ra în groa­pă, dar reți­ne că adânci­mea de plan­ta­re re­co­man­da­tă es­te de 5-6 cm, iar între fi­re se la­să 10-12 cm pe rând și 25-30 cm între rânduri.

Mai poți cum­pă­ra plan­te ga­ta cres­cu­te de la târguri și ma­ga­zi­ne de pro­fil sau înce­ar­că să le înmu­lțești prin se­mi­nțe.

Se pa­re că nar­ci­se­le eli­mi­nă une­le sub­sta­nțe ca­re dău­nea­ză anemonelor, așa că plan­tați-le în co­lțuri opu­se ale gră­di­nii. Ane­mo­ne­le se simt bi­ne și în ghi­ve­ce, deci le pu­teți adu­ce pe bal­coa­ne sau te­ra­se.

Nu­mai bi­ne tu­tu­ror!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.