Stu­diu: Cum își păs­tre­a­ză ro­mânii min­tea să­nă­toa­să

Cei mai mul­ţi din­tre ro­mâni (39%) afir­mă că ci­ti­tul căr­ţi­lor es­te prin­ci­pa­lul mod prin ca­re au gri­jă de să­nă­ta­tea lor psi­hi­că, la mi­că dis­tan­ţă ur­mând prac­ti­ca­rea spor­tu­lui (36%) și odih­na prin somn (15%).

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Cei mai mu­lți din­tre ro­mâni (39%) afir­mă că ci­ti­tul că­rți­lor es­te prin­ci­pa­lul mod prin ca­re au gri­jă de să­nă­ta­tea lor psi­hi­că, la mi­că dis­ta­nță ur­mând prac­ti­ca­rea spor­tu­lui (36%) și odih­na prin somn (15%).

Re­zul­ta­te­le cer­ce­tă­rii con­fir­mă con­sta­tă­ri­le de­ja re­le­va­te de alte stu­dii, cum ar fi fap­tul că ro­mânii nu acor­dă o ate­nție spe­cia­lă cul­ti­vă­rii stă­rii de să­nă­ta­te. Aproa­pe ju­mă­ta­te (47%) din­tre res­pon­de­nți sunt mai de­gra­bă pa­si­vi în acest sens: aceștia afir­mă că prin­ci­pa­lul mod în ca­re au gri­jă de pro­pria să­nă­ta­te es­te să se su­pra­ve­ghe­ze pen­tru a ob­ser­va sem­na­le­le ca­re ar tre­bui să îi tri­mi­tă la me­dic.

36% din­tre res­pon­de­nți mă­nâncă să­nă­tos, 30% își su­pra­ve­ghe­a­ză greu­ta­tea cor­po­ra­lă și doar 1 din 5 ro­mâni ia mă­suri proac­ti­ve pen­tru a-și me­nți­ne sta­rea de să­nă­ta­te – cum ar fi con­troa­le me­di­ca­le de ru­ti­nă, ana­li­ze re­a­li­za­te pe­ri­o­dic sau prac­ti­ca­rea spor­tu­lui, răs­pun­suri ca­re au înre­gis­trat apro­xi­ma­tiv ace­lași scor, de cir­ca 20% din to­ta­lul res­pon­de­nți­lor.

Ace­e­ași abor­da­re pa­si­vă poa­te fi ob­ser­va­tă și în ce­ea ce pri­vește îngri­ji­rea să­nă­tății men­ta­le. Ast­fel, 61% din­tre ro­mâni înce­ar­că să pro­fi­te de ori­ce oca­zie pen­tru a se re­la­xa și 44% cau­tă să evi­te si­tuați­i­le stre­san­te. Pe de altă par­te, pon­de­rea ce­lor ca­re se pre­o­cu­pă ac­tiv de sta­rea lor de să­nă­ta­te men­ta­lă es­te ce­va mai ri­di­ca­tă: 48% cau­tă un echi­li­bru între viața pro­fe­si­o­na­lă și cea per­so­na­lă și 43% își re­zer­vă timp pen­tru cul­ti­va­rea pro­pri­i­lor pa­si­uni. Doar 28% înce­ar­că să doar­mă mai mult, în timp ce aproa­pe 1 din 10 co­nați­o­na­li nu fa­ce ni­mic pen­tru a-și pro­te­ja să­nă­ta­tea psi­hi­că.

În ce­ea ce pri­vește mo­du­ri­le prac­ti­ce în ca­re ro­mânii se pre­o­cu­pă de îngri­ji­rea stă­rii de să­nă­ta­te men­ta­lă, ci­ti­tul ocu­pă, oa­re­cum sur­prin­ză­tor, pri­mul loc, fi­ind ur­mat de prac­ti­ca­rea spor­tu­lui (36%). Pe de altă par­te, cer­ce­ta­rea a re­le­vat cu cla­ri­ta­te o altă sur­pri­ză ma­jo­ră: fap­tul că vi­zi­o­na­rea fil­me­lor și a se­ria­le­lor nu se nu­mă­ră prin­tre mo­da­li­tăți­le în ca­re oa­me­nii se îngri­jesc să ai­bă o min­te să­nă­toa­să. Ca o con­clu­zie pre­li­mi­na­ră, es­te po­si­bil ca efor­tul im­pli­cat de ac­tul lec­tu­rii să îi de­ter­mi­ne pe oa­meni să con­si­de­re ci­ti­tul drept un fel de „an­tre­na­ment” men­tal, cu rol de su­port în me­nți­ne­rea să­nă­tății psi­hi­ce. Deși sunt co­nști­e­nți de be­ne­fi­ci­i­le ci­ti­tu­lui și con­si­de­ră că lec­tu­ra le me­nți­ne min­tea în for­mă, 3 din 10 ro­mâni nu mai știu când au in­trat ul­ti­ma da­tă într-o bi­bli­o­te­că, în timp ce 2 din 10 ro­mâni au vi­zi­tat o bi­bli­o­te­că acum mai bi­ne de 10 ani. Por­nind de la sta­tis­ti­ci­le des­cu­ra­jan­te re­fe­ri­toa­re la cât de puțin ci­tesc ro­mânii și cât de rar vi­zi­te­a­ză bi­bli­o­teci, o cli­ni­că me­di­ca­lă din Bu­cu­rești a ame­na­jat bi­bli­o­teci la in­tra­rea în ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le, pen­tru a atra­ge ate­nția asu­pra im­por­ta­nței ci­ti­tu­lui pen­tru echi­li­brul men­tal.

Inter­ne­tul, prin­ci­pa­la sur­să de in­for­ma­ţii

Deși pri­me­le in­for­ma­ţii des­pre o boa­lă le aflăm de la me­di­cul ca­re a pus diag­nos­ti­cul, fi­ind per­soa­na ca­re are un rol esen­ţial în co­nști­en­ti­za­rea im­por­tan­ţei unui tra­ta­ment adec­vat, un sfert din­tre ro­mâni re­cu­nosc că sur­sa pri­ma­ră de in­for­ma­re es­te inter­ne­tul. În ca­zul afec­ţi­u­ni­lor cro­ni­ce sau se­ve­re, un pro­cent re­la­tiv ma­re din­tre pa­ci­en­ţi se do­cu­men­te­a­ză din ar­ti­co­le și ma­te­ria­le in­for­ma­ti­ve pu­bli­ca­te on­li­ne pe si­te-uri de pro­fil sau din gru­pu­ri­le de su­port vir­tua­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.