Octom­brie în gră­di­nă

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ion Dia­man­di

Tem­pe­ra­tu­ri­le au scă­zut brusc şi că­de­rea frun­ze­lor a înce­put să fie abun­den­tă. Sunt mul­te lu­cruri de fă­cut în gră­di­nă, în pri­mul rând să pre­gă­tim plan­te­le şi flo­ri­le pen­tru pe­ri­oa­da re­ce, pre­cum şi să avem gri­jă de cu­ră­ţe­nie.

Tem­pe­ra­tu­ri­le au scă­zut brusc și că­de­rea frun­ze­lor a înce­put să fie abun­den­tă. Sunt mul­te lu­cruri de fă­cut în gră­di­nă, în pri­mul rând să pre­gă­tim plan­te­le și flo­ri­le pen­tru pe­ri­oa­da re­ce, pre­cum și să avem gri­jă de cu­ră­ţe­nie.

În ace­as­tă pe­ri­oa­dă tre­bu­ie să înce­pe­ţi să pre­gă­ti­ţi plan­te­le pen­tru pri­ma bru­mă, ca­re poa­te să ca­dă în ori­ce di­mi­nea­ţă, deci pen­tru iar­nă. În aces­te con­di­ţii, gră­bi­ţi-vă să dez­gro­pa­ţi tu­ber­cu­lii flo­ri­lor de va­ră și să îi du­ce­ţi în ma­ga­zi­ne sau piv­ni­ţă la us­cat. Tul­pi­na tre­bu­ie tăia­tă la apro­xi­ma­tiv 15 cm.

Frun­ze­le și res­tu­ri­le de ra­muri ca­re cad acum din abun­den­ţă tre­bu­ie strânse aproa­pe zil­nic. E foar­te po­si­bil ca mul­te din­tre aces­tea să fie pa­ra­zi­ta­te de di­ve­rși dău­nă­tori, ca­re-și fac so­co­te­a­la să ier­ne­ze în ele, iar în pri­mă­va­ră să o ia de la ca­păt cu stri­că­ci­u­ni­le. De ace­ea nu es­te re­co­man­dat să lă­sa­ţi frun­ze­le că­zu­te în con­tact cu iar­ba. Tăia­ţi și înde­păr­ta­ţi plan­te­le ofi­li­te, dez­ră­dă­ci­na­ţi și dis­tru­ge­ţi bu­ru­i­e­ni­le. Pu­te­ţi fo­lo­si o gre­blă sau mai bi­ne un as­pi­ra­tor/su­flan­tă. Pe alei­le ga­ta cu­răța­te nu se va mai for­ma acea pe­li­cu­lă no­roi­oa­să din ames­te­cul de apă de ploaie și praf. Es­te bi­ne să aveți la înde­mână un spă­lă­tor cu înal­tă pre­si­u­ne pen­tru a igi­e­ni­za alei­le și tro­tua­re­le din ju­rul ca­sei. Tot pen­tru cu­rățe­nia din cur­te și de pe alei sau te­ra­să se re­co­man­dă fo­lo­si­rea unui as­pi­ra­tor cu to­că­tor ca­re adu­nă frun­ze­le că­zu­te și le toa­că mă­runt. Du­pă înde­păr­ta­rea frun­ze­lor, cu­rățe­nia în adânci­me se poa­te re­a­li­za cu o mă­tu­ră me­ca­ni­că.

Com­pos­tul adu­nat din gră­di­nă (flori și frun­ze us­ca­te) se va dis­tri­bui pe post de îngrășă­mânt na­tu­ral pen­tru flo­ri­le și ar­buștii abia plan­ta­ţi. Es­te tim­pul în ca­re pă­mântul se sa­pă și se îngrașă. Da­că toam­na es­te se­ce­toa­să, chiar și în ca­zul în ca­re ter­mo­me­tre­le nu mai ara­tă prea mul­te gra­de cu plus, es­te obli­ga­to­riu să con­ti­nua­ţi să uda­ţi plan­te­le, pen­tru ca pri­mul îngheţ să prin­dă so­lul cu su­fi­ci­en­te re­zer­ve de apă.

Însă­mânţa­rea ga­zo­nu­lui

Octom­brie es­te o lu­nă ex­ce­len­tă pen­tru înfi­in­ţa­rea unei pe­lu­ze. În pri­mul rând înde­păr­ta­ţi bu­ru­i­e­ni­le, pi­e­tre­le și tot ce­ea ce nu are ce cău­ta pe acel te­ren, apoi să­pa­ţi cu vi­goa­re, cât mai adânc cu pu­tin­ţă și mă­run­ţi­ţi zdra­văn pă­mântul. Du­pă ce-l gre­bla­ţi și ni­ve­la­ţi bi­ne, adău­ga­ţi și ce­va ni­sip și ta­sa­ţi. Să­mânţa se împrăștie cât mai uni­form cu pu­tin­ţă, mi­nim la den­si­ta­tea re­co­man­da­tă pe am­ba­laj într-o zi lip­si­tă de vânt. Când ter­mi­na­ţi, uda­ţi bi­ne, cu o ploaie foar­te fi­nă, și fa­ce­ţi asta zil­nic în ur­mă­toa­re­le do­uă săp­tă­mâni! Re­gu­la es­te ca pă­mântul să nu se usu­ce ni­ci­o­da­tă.

Ca­len­da­rul lu­nii octom­brie pe scurt:

Tăia­ţi po­mii fruc­ti­feri, foi­oa­se­le și spe­ci­i­le că­ţă­ră­toa­re, pen­tru a le da o no­uă for­mă și pen­tru a le cu­ră­ţa de cren­gi­le us­ca­te. Tăia­ţi, de ase­me­nea, gar­dul viu, da­că ne­ce­si­tă ace­as­tă ope­ra­ţi­u­ne, pen­tru ca pri­mă­va­ra să îl gă­se­as­că în ce­le mai bu­ne con­di­ţii.

Aco­pe­ri­ţi cu ma­te­ria­le pro­tec­toa­re plan­te­le sen­si­bi­le (în spe­cial pe ce­le acli­ma­ti­za­te la noi din zo­ne­le me­di­te­ra­ne­e­ne sau tro­pi­ca­le, întru­cât ori­când ar pu­tea că­dea bru­ma).

Tăia­ţi flo­ri­le și frun­ze­le us­ca­te și fo­lo­si­ţi-le pen­tru com­pos­tul de îngrășă­mânt.

Con­ti­nua­ţi să înde­păr­ta­ţi bu­ru­i­e­ni­le cu tot cu ră­dă­ci­nă. Da­că le lă­sa­ţi până în pri­mă­va­ră, nu ve­ţi fa­ce de­cât să le per­mi­te­ţi să își răs­pânde­as­că se­min­ţe­le în sol și să se înmul­ţe­as­că. Din ace­lași mo­tiv, nu fo­lo­si­ţi bu­ru­i­e­ni­le pen­tru com­post, ci arun­ca­ţi-le du­pă ce le dez­ră­dă­ci­na­ţi.

Răs­pândi­ţi com­pos­tul într-un strat de ma­xi­mum 10 cm, în zo­ne­le cu plan­te pe­re­ne, dar și pes­te pe­lu­ză (un strat mult mai sub­ţi­re).

Încă mai pu­te­ţi plan­ta pu­i­e­ţi de foi­oa­se, tu­fișuri și tran­da­firi.

În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, pe­lu­za es­te foar­te sen­si­bi­lă și poa­te fi ata­ca­tă de foar­te mul­ţi dău­nă­tori, așa că mo­ni­to­ri­za­ţi-o cu aten­ţie și apli­ca­ţi-i tra­ta­men­te spe­ci­fi­ce.

Mu­ta­ţi plan­te­le din ghi­ve­ce în se­re sau în alte spa­ţii închi­se, cu lu­mi­nă și o tem­pe­ra­tu­ră con­stan­tă pen­tru ier­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.