De ce iu­bim pi­si­ci­le

Romania Libera - Friday Edition - - Caleidoscop - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Con­si­de­ra­tă cel mai îndră­git ani­mal de com­pa­nie, pi­si­ca a fost su­bi­ec­tul unor con­tro­ver­se aprin­se între cer­ce­tă­tori de-a lun­gul tim­pu­lui, însă con­clu­zia una­ni­mă a oa­me­ni­lor de ști­i­nță es­te că avem ne­voie de acest ma­mi­fer pen­tru a ne păs­tra să­nă­ta­tea.

Re­cent, un grup de or­ni­to­lo­gi a edi­tat o car­te in­ti­tu­la­tă „Răz­boai­e­le Pi­si­cii”, în ca­re su­ge­rau că pa­tru­pe­de­le fă­ră stă­pân tre­bu­ie să fie eu­ta­na­sia­te din cau­za in­stinc­tu­lui de a vâna și de a uci­de pă­să­ri­le și alte ma­mi­fe­re de di­men­si­uni re­du­se. Apă­ră­to­rii drep­tu­ri­lor ani­ma­le­lor res­ping însă ace­as­tă pro­pu­ne­re, ar­gu­men­tând că, deși exis­tă anu­mi­te efec­te ale com­por­ta­men­tu­lui aces­to­ra asu­pra echi­li­bru­lui în me­di­ul încon­ju­ră­tor din per­spec­ti­va evo­lu­ti­vă a fau­nei, to­tuși pi­si­ci­le sunt mai mult de­cât ne­ce­sa­re în viața unui om, a unei fa­mi­lii și a unei co­mu­ni­tăți.

Sal­vați-vă să­nă­ta­tea și sta­rea de bi­ne

Stu­di­ul in­te­ra­cți­u­nii din­tre om și ani­ma­le, ca­re su­ma­ri­ze­a­ză as­pec­te din me­di­ci­nă, edu­cație și ști­i­nțe so­cia­le, pu­ne în evi­de­nță o se­rie de be­ne­fi­cii cer­te atât pen­tru fi­i­nța uma­nă, dar și pen­tru fe­li­ne. În pri­mul rând es­te vor­ba des­pre ro­lul te­ra­peu­tic din punct de ve­de­re al să­nă­tății fi­zi­ce și psi­hi­ce pen­tru pro­pri­e­ta­rii de pi­sici și fa­mi­li­i­le aces­to­ra, apoi însăși re­lația în si­ne are va­le­nțe­le unei le­gă­turi cul­tu­ra­le și, nu în ul­ti­mul rând, es­te me­nți­o­nat ro­lul im­por­tant de pro­te­ja­re a spe­ci­ei.

Prin­tre ce­le mai des me­nți­o­na­te in­flue­nțe be­ne­fi­ce pen­tru să­nă­ta­te ale crește­rii unei pi­sici se nu­mă­ră, de pil­dă, la co­pii re­du­ce­rea ris­cu­ri­lor de aler­gie și a ra­tei ab­sen­teis­mu­lui șco­lar, pre­cum și îmbu­nă­tăți­rea stă­rii men­ta­le la per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de de­pre­sie, sin­drom de stres post-trau­ma­tic sau an­xi­e­ta­te. De ase­me­nea, es­te de no­to­ri­e­ta­te aju­to­rul în me­nți­ne­rea gli­ce­mi­ei la un ni­vel nor­mal în ca­zul dia­be­ti­ci­lor. O me­nți­u­ne spe­cia­lă a ex­pe­rți­lor es­te că ado­pția unei pi­sici ofe­ră un grad spo­rit de con­fort și in­de­pen­de­nță ce­li­ba­ta­ri­lor și vârst­ni­ci­lor, con­tri­bu­ind in­clu­siv la re­a­bi­li­ta­rea și di­mi­nua­rea pe­ri­oa­dei de spi­ta­li­za­re în ca­zul bol­na­vi­lor cro­nici.

To­to­da­tă, pro­pri­e­ta­rii de pi­sici au un risc cu 20% mai mic de a su­feri de bo­li de ini­mă, iar în ca­zul pa­ci­e­nți­lor cu Alzhei­mer ra­ta de uti­li­za­re a ser­vi­ci­i­lor și tra­ta­men­te­lor me­di­ca­le sca­de con­si­de­ra­bil.

De la per­se­cuție la tor­sul lip­sit de gri­ji

În mod tra­diți­o­nal, is­to­ri­cii au avut ten­di­nța să cre­a­dă că în Egip­tul an­tic a fost do­mes­ti­ci­tă pri­ma pi­si­că, da­to­ri­tă re­pre­zen­tă­ri­lor cla­re de pi­sici de ca­să în pic­tu­ri­le egip­te­ne ve­chi de apro­xi­ma­tiv 3.600 de ani. Cu toa­te aces­tea, în 2004, un mor­mânt ne­o­li­tic a fost ex­ca­vat în Ci­pru, ca­re co­nți­nea sche­le­te, si­tua­te aproa­pe unul de ce­lă­lalt, atât de om, cât și de pi­si­că. Mor­mântul are apro­xi­ma­tiv 9.500 de ani ve­chi­me.

În Eu­ro­pa, în pe­ri­oa­da Evu­lui Me­diu, pi­si­ci­le au fost pri­go­ni­te și chiar ar­se pe rug din cau­za aso­ci­e­rii cu vam­pi­rii și vră­ji­to­ria și însuși Pa­pa Gri­go­re al XI le-a de­cla­rat ca fi­ind ere­ti­ce. În schimb, în Ori­en­tul Mij­lo­ciu și în Asia fe­li­ne­le au avut par­te de un tra­ta­ment pre­fe­re­nțial com­pa­ra­tiv cu alte ani­ma­le do­mes­ti­ce, fi­ind con­si­de­ra­te chiar având ori­gini re­ga­le. Aces­tea erau pro­te­ja­te chiar și de că­tre ma­ri­nari pen­tru că vânau ro­ză­toa­re­le pre­zen­te la bor­dul va­se­lor, pre­venind ast­fel ru­pe­rea frânghi­i­lor cu ca­re erau le­ga­te ve­le­le.

În pre­zent, pi­si­ci­le sunt ado­ra­te pen­tru no­blețea și gin­gășia lor. Cu toa­te aces­tea, încă nu știm to­tul des­pre ele, des­pre ca­pa­ci­tăți­le pa­rap­si­ho­lo­gi­ce pe ca­re le au in­clu­siv în re­lația cu omul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.